Stäng

Redovisningsprinciper för moderbolaget

Wärtsilä Oyj Abp:s bokslut har upprättats enligt Finlands bokföringslagstiftning (FAS).

Vid upprättandet av bokslutet måste företagsledningen enligt gällande bestämmelser och god bokföringssed göra bedömningar och antaganden som påverkar värderingen av bokslutsposter och periodiseringar. Det slutliga utfallet kan avvika från de beräknade värdena.

Transaktioner i utländsk valuta och derivatavtal

Transaktioner i utländsk valuta bokförs till transaktionsdagens kurs. Balansräkningens fordringar och skulder vid bokslutstidpunkten har värderats till bokslutsdagens kurser. Kursvinster och -förluster som hänför sig till den egentliga affärsverksamheten har redovisats som justeringsposter till omsättning och rörelsekostnader. Kursvinster och -förluster för finansiering redovisas bland finansiella intäkter och kostnader.

Derivatavtal upptas i bokföringen till verkligt värde. De öppna valutaderivat som använts till att skydda poster i utländsk valuta har värderats till dagsvärdet med beaktande av räntefaktorer. Det verkliga värdet av ränteswapavtal beräknas genom att diskontera deras framtida kassaflöde till granskningstidpunkten. Derivatinstrument redovisas förändringen i verkligt värde omedelbart i resultaträkningen bland finansiella poster.

Utgifter för forskning och utveckling

Utgifterna för forskning och utveckling upptas som kostnader för den räkenskapsperiod under vilken de uppkommit.

Fordringar

Fordringar värderas till anskaffningsutgiften eller till ett sannolikt lägre värde.

Bestående aktiva och avskrivningar

Bestående aktiva upptas i balansräkningen till sin direkta anskaffningsutgift minskad med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I balansvärdena för vissa markområden ingår uppskrivningar.

Den ekonomiska livslängden för olika slag av bestående

Aktiva som utgör grunden för avskrivningarna är:  
Övriga utgifter med lång verkningstid 3–10 år
Byggnader 20–40 år
Maskiner och inventarier 5–20 år

Leasing

Avgifterna för leasingavtal redovisas som hyreskostnader.

Avsättningar

Poster som bygger på avtal eller annan förbindelse, men som ännu inte realiserats har redovisats som avsättningar i balansräkningen. Förändringar i avsättningar ingår i resultaträkningen.

Inkomstskatt

I resultaträkningen har som inkomstskatt bokförts skatter på basis av räkenskapsperiodens resultat enligt Finlands skattebestämmelser samt rättelser av skatter för tidigare räkenskapsperioder. Skatter som hänför sig till extraordinära poster presenteras i noterna till bokslutet.

Utdelning till aktieägare

Styrelsens förslag till utdelning redovisas inte i bokslutet, utan först efter bolagsstämmans beslut.

  

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.