Stäng

Revisionsberättelse

Till Wärtsilä Oyj Abp:s bolagsstämma

Revision av bokslutet

Uttalande

Vi har utfört en revision av bokslutet för Wärtsilä Oyj Abp (fo-nummer 0128631-1) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2016. Bokslutet omfattar koncernens balansräkning, resultaträkning, rapport över totalresultatet, rapport över förändringarna i eget kapital, rapport över kassaflöden och noter till bokslutet inklusive en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper samt moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.

Enligt vår uppfattning

 • ger koncernbokslutet en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning och om resultatet av dess verksamhet och kassaflöden för året i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS), så som de antagits av EU,
 • ger bokslutet en rättvisande bild av moderbolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.
Grund för uttalandet

Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet.

Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernföretagen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Materialitet

Den tillämpande materialiteten påverkar omfattningen av revisionen. Materialiteten har bestämts på basen professionellt omdöme och styr valet av revisionsåtgärder, tidpunkten för och omfattningen av revisionen samt bedömningen av noterade felaktigheter i förhållandet till bokslutet som helhet. Nivån på den av oss bestämda materialiteten baserar sig på vår bedömning av storleken av felaktigheter som ensamma eller tillsammans rimligen kan anses inverka på ekonomiska beslut som användare av bokslutet gör. Vi har också tagit i betraktande felaktigheter och/eller potentiella felaktigheter vilka på grund av kvalitativa faktorer enligt vår uppfattning är materiella för användarna av bokslutet.

För revisionen särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för räkenskapsperiodens revision. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till bokslutet som helhet, men vi ger inga separata uttalanden om dessa områden.

Vid vår revision har vi beaktat risken att ledningen förbigår kontroller. Detta har omfattat en bedömning av om det finns indikationer på ledningens medvetna förhållande till dessa, vilket kan medföra en väsentlig risk för felaktigheter till följd av oegentligheter.

 

Värdering av goodwill (1.112 milj. euro) och övriga immateriella tillgångar (209 milj. euro) tillhörande till företagsförvärv (koncernens redovisningsprinciper och noterna 2 och 13 till koncernbokslutet)

För revisionen särskilt betydelsefulla områden Hur ifrågavarande områden beaktats
i revisionen
 • Under de senaste åren har Wärtsilä utvidgat sin affärsverksamhet via företagsförvärv. I bokslutet 31.12.2016 uppgår värdet på goodwill i koncernbalansräkningen till 1.112 milj. euro och värdet på immateriella tillgångar tillhörande till företagsförvärv till 209 milj. euro, vilket är 25 % av totala tillgångar och 57 % av det egna kapitalet. Under år 2016 ökade dessa tillgångar med 56 milj. euro respektive 16 milj. euro till följd av American Hydro och Eniram förvärven.
 • Goodwill prövas årligen för nedskrivningsbehov. En nedskrivning uppstår då balansvärdet på tillgången överstiger nyttjandevärdet.
 • Wärtsiläs immateriella tillgångar tillhörande företagsförvärv har en begränsad ekonomisk livslängd. Den ekonomiska livslängden och härtillhörande avskrivningstid bör dock prövas årligen.
 • Värderingen av goodwill förutsätter en betydande mängd estimat gjorda av ledningen, bland annat gällande diskonteringsräntan och bedömningen av framtida kassaflöden.
 • Estimaten gällande bland annat diskonteringsränta och tillväxt som ledningen använt vid värderingen av goodwill är subjektiva.
 • Vi har utmanat de i beräkningarna använda antagandena gällande tillväxt. I genomgången av beräkningarna har också våra sakkunniga i värderingsfrågor deltagit och de har bedömt sakligheten av den använda diskonteringsräntan. Detta har omfattat en jämförelse med ekonomiska och branschspecifika prognoser samt en bedömning av beräkningarnas tekniska utförande
 • Vi har använt professionellt omdöme då vi testat centrala antaganden och bedömt inverkan på känslighetsanalysen.
 • Vi har utmanat de antagen som ledningen gjort gällande resterande ekonomiska livslängder för identifierbara immateriella tillgångar från företagsförvärv. Detta har baserat sig på våra egna förväntningar och uppgifter om Wärtsilä, vår erfarenhet om branschen samt från utomstående källor erhållen information.
 • Härutöver har vi bedömt sakligheten av den i noterna givna informationen gällande nedskrivningsbehovsprövningen

 

Företagsförvärv: Allokering av anskaffningsutgiften (koncernens redovisningsprinciper och not 2 till koncernbokslutet)

För revisionen särskilt betydelsefulla områden Hur ifrågavarande områden beaktats
i revisionen
 • År 2016 förärvde Wärtsilä American Hydro och Eniram företagen. Det totala anskaffningsvärdet för dessa förvärv uppgick till 87 milj. euro. Enligt förvärsmetoden värderas det förvärvade bolagets identifierbara tillgångar, skulder och eventuella förpliktelser till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Fastställande av verkliga värden är förknippat med komplicerade frågeställningar och kräver användande av specialisthjälp. Goodwillbeloppet till följd av dessa förvärv utgick till 56 milj. euro och 16 milj. euro allokerades till identifierbara immateriella tillgångar.
 • Felaktiga bedömningar kan göras vid värdering av tillgångar och skulder till verkligt värde, såsom användning av felaktig ekonomisk och branschspecifik prognosinformation. Risk finns att avsättningar görs för förpliktelser som ännu inte uppstått och att man inte identifierar skillnader mellan redovisningsprinciperna.
 • Förvärvskalkylerna är förknippade med väsentliga uppskattningar och bedömningar gjorda av ledningen gällande värdering av anskaffade tillgångar, skulder och förpliktelser. De verkliga värdena baserar sig på de förvärvade bolagens framtida ekonomiska prestationsförmåga. Vi har tillsammans med våra värderingspecialister bedömt och granskat rimligheten i de av ledningen och dess rådgivare använda marknadsantaganden, ekonomiska prognoser och antaganden gällande diskonteringsräntor och royaltynivåer.
 • Vi har utfört granskningsåtgärder på de förvärvade ingående balanserna.
 • Därtill har vi uppskattat om informationen presenterats på ett behörigt sätt i noterna till bokslutet.

Intäktsföring av entreprenadavtal
(koncernens redovisningsprinciper och noterna 1, 4, 19, 24, 26 och 30 till koncernbokslutet)

För revisionen särskilt betydelsefulla områden Hur ifrågavarande områden beaktats
i revisionen
 • I redovisningsprinciperna för Wärtsiläs koncernbokslut konstateras att större entreprenadavtal och långfristiga drifts- och underhållsavtal intäktsredovisas enligt projektets färdigställandegrad. Både färdigställandegraden och resultatet baserar sig på uppskattningar gjorda av ledningen.
 • Det finns en risk att intäktsredovisning enligt färdighetsgraden tillämpas ogrundat i och med att den är förknippad med avgöranden som kräver uppskattningar och bedömningar av ledningen gällande kostnadsprognoser, uppskattade vinster, förluster och/eller villkorliga poster.
 • Vi har utfört granskningsåtgärder gällande kontrollomgivningen för att försäkra oss om att intäktsföringen enligt färdighetsgraden har tillämpats sakenligt för varje väsentligt entreprenadavtal.
 • I våra granskningsåtgärder ingick test gällande både sakenligheten av värdering av ofakturerade fordringar och avsättningarna för avtalsbaserade förpliktelser.
 • Vi har ifrågasatt rimligheten på de uppskattningar som ledingen gjort gällande avsättningarna för att färdigställa projekt och gällande riskavsättningar.
 • Vi har bedömt också  principerna och processerna som ledingen skapat för att upprätta ovannämnda.

 

Tillräckligheten av avtalsmässiga reserveringar, inklusive garantireserveringar
(koncernens redovisningsprinciper och noterna 24 och 26 till koncernbokslutet)

För revisionen särskilt betydelsefulla områden Hur ifrågavarande områden beaktats
i revisionen
 • Avtalsmässiga reserveringar hänför sig till förpliktelser och tvister förknippade med kunder och övriga avtalsmässiga förpliktelser.
 • I redovisningsprinciperna för Wärtsiläs koncernbokslut konstateras att ett av de mest betydande området där ledningens uppskattningar och bedömningar används för upprättandet bokslutet hänför sig till redovisningen av garantireserveringen och härtillhörande bedömningar kring nivån på garantireserveringen för att täcka kostnaderna för reklamationer.
 • Det finns en risk att reserveringarna i bokslutet inte täcker avtalsmässiga skulder och att redovisningen av garantireserveringen baserar sig på felaktiga antaganden och uppgifter.
 • I de fall där reserveringar bokförs ingår i beloppet som bokförs av naturen subjektivitet till en följd av att bedömningar används
 • Också de fall där reserveringar inte har bokförts krävs uppskattningar och bedömningar av ledningen hänförande sig till presentationen av karaktären och den ekonomiska inverkan av förpliktelsen i noterna till bokslutet.
 • Vi har utmanat rimligheten på de antaganden som ledningen gjort gällande kostnaderna för att fullföra avtalsmässiga förpliktelser, inklusive avtalsböter förknippade med projekt. Vi har intervjuat koncernens jurister gällande anspråk.
 • Vi har utmanat sakenligheten av de uppskattningar och bedömningar som använts vid fastställandet av garantireserveringen genom att beakta historiska garantikostnader.

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att koncernbokslutet ger en rättvisande bild enligt internationella redovisningsstandarder (IFRS), så som de antagits av EU och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av moderbolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera moderbolaget eller koncernen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
 • Skaffar vi oss en förståelse av den del av moderbolagets eller koncernens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
 • Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 • Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om moderbolagets eller koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett moderbolag eller en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
 • Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
 • Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernbokslutet. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för vårt uttalande.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen.

Vi förser också dem som har ansvar för bolagets styrning med en bekräftelse om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och kommunicerar alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de frågor som kommuniceras med dem som har ansvar för bolagets styrning fastställer vi vilka frågor som varit de mest betydelsefulla för räkenskapsperiodens revision och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan eller när, i ytterst sällsynta fall, vi bedömer att en fråga inte ska kommuniceras i revisionsberättelsen på grund av att de negativa konsekvenserna av att göra det rimligen skulle väntas vara större än allmänintresset av denna kommunikation.

Övriga rapporteringsskyldigheter

Övrig information

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Övrig information omfattar informationen i verksamhetsberättelsen och årsberättelsen.

Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa den ovan specificerade övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. För verksamhetsberättelsens del är det ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Om vi utgående från vårt arbete med informationen i verksamhetsberättelsen och årsberättelsen drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i den aktuella övriga informationen bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.

 
Övriga uttalanden

Vi tillstyrker bokslutets fastställande.  Styrelsens förslag till behandling av utdelningsbara medel beaktar stadgandena i aktiebolagslagen.  Vi tillstyrker att medlemmarna i moderbolagets styrelse samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden.

Helsingfors den 26 januari 2017

KPMG OY AB

Virpi Halonen
CGR

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.