Stäng

År 2016

Marknadsutveckling

Bättre aktivitet på kraftförsörjningsmarknaden

Sentimentet på kraftförsörjningsmarknaden förbättrades under 2016. Tillväxtmarknaderna var aktiva och deras växande efterfrågan på el ökade intresset för Wärtsiläs lösningar. Nya energipolitiska program och en ökande kraftförsörjning med förnybara energikällor främjade investeringar i kraftverk på både tillväxt- och västmarknaderna. Trots den positiva utvecklingen i många regioner var den globala konkurrensen fortfarande hård.

Energy Solutions marknadsandel

Under de första nio månaderna 2016 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som har en effekt på upp till 500 MW och som drivs med naturgas och flytande bränslen till 17,4 GW (17,0), en ökning med 2% från året innan. Wärtsiläs marknadsandel ökade till 15% (10). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW.

Svagt läge på marinmarknaden

Antalet order på nybyggen föll till en exceptionellt låg nivå 2016, då endast 537 fartyg beställdes jämfört med 1.836 året innan. Utmaningarna berodde främst på överkapacitet, låga olje- och gaspriser och svaga fraktpriser i de konventionella handelsfartygs-, offshore- och gastankfartygssegmenten.

Medan sentimentet på marinmarknaden i allmänhet var svagt under året fortsatte aktiviteten på vissa nischsegment. Efterfrågan var särskilt stor inom kryssningsfartyg till följd av expansionen av fartygsbeståndet. En föråldrande flotta, utveckling av regleringen och attraktiva priser på nybyggen stödde beställningsaktiviteten inom passagerarfärjor. I ro-ro-segmentet bidrog även sunda intäkter till efterfrågan på nya fartyg.

Skiftet i fördelningen av fartygsbeställningarna har gynnat europeiska skeppsvarv. Enligt kompenserat bruttotonnage var Italiens och Tysklands andel av de bekräftade kontrakten högre än i genomsnitt, nämligen 11% respektive 10%. Kina var fortfarande det ledande varvsindustrilandet med en andel på 36% av de bekräftade kontrakten, medan Sydkoreas andel minskade till 16% och Japans andel var 11%. De låga fartygsordervolymerna har lett till en viss konsolidering av varv i de största skeppsbyggnadsländerna under året.

Marine Solutions marknadsandel

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 51% (50% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 18% (16% i slutet av föregående kvartal). Wärtsilä har också en stark position inom andra nyckelprodukter och lösningar, såsom el- och automationssystem samt gassystem.

Solid aktivitet på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden var solid under 2016. På marinmarknaden påverkade det låga oljepriset efterfrågan på offshoreservice under hela året, medan låga fraktpriser minskade efterfrågan på service inom handelsfartyg under andra halvåret. Kryssningsfartygssegmentet utvecklades positivt, i synnerhet under andra halvåret. Inom kraftverksservice påverkades intresset för långfristiga kontrakt av den globala ekonomiska osäkerheten. Efterfrågan på underhåll var dock sund under hela året.

Wärtsiläs installerade bestånd består av propellrar, motorer samt annan utrustning. I slutet av 2016 uppgick Wärtsiläs installerade motorbestånd till ca 180.000 MW varav fyrtaktsmotorernas andel var ca 65% och tvåtaktsmotorernas ca 35%.

Orderingång

Wärtsiläs orderingång för räkenskapsperioden januari–december var stabil och uppgick till 4.927 miljoner euro (4.932). Orderingången jämfört med faktureringen var 1,03 (0,98).

Energy Solutions orderingång uppgick till 1.448 miljoner euro (1.009), en ökning med 43% jämfört med året innan. Asien samt Nord- och Sydamerika var de mest aktiva regionerna när det gäller orderingången. Efterfrågan var särskilt stark i Argentina, där Wärtsilä fick order på sju projekt med en sammanlagd effekt på över 500 MW. Andra strategiskt viktiga order var ett kraftverk på 225 MW som kommer att leverera balanskraft till staden Denton i Texas, USA.

Marine Solutions orderingång minskade med 20% till 1.285 miljoner euro (1.599). Den kommande implementeringen av utsläppsregleringen inom marinindustrin stödde efterfrågan på gasdrivna fartyg i synnerhet inom passagerarfärjor. Beställningarna under året omfattade design och leverans av LNG-driven kraftförsörjnings- och propulsionsutrustning till den första LNG-drivna passagerarfärjan på Medelhavet och ett fullständigt integrerat propulsionspaket till Storbritanniens första inhemska ro-ro-passagerarfärja med flerbränslemotorer. Andra viktiga order var en återförgasningsanläggning till ett FSRU-konverteringsprojekt som Höegh LNG planerar att installera på ett modernt LNG-fartyg. Beställningarna av el- och automationssystem utvecklades positivt under året. Kryssningsfartygen och passagerarfärjorna stod för 38% av orderingången under räkenskapsperioden. De konventionella handelsfartygens andel var 20%, medan gastankfartygen stod för 13%. Marinen stod för 10%, specialfartygen för 9% och offshore för 3%. Övriga order uppgick till 7%.

Services orderingång var 2.194 miljoner euro (2.324). Minskningen på 6% berodde främst på utmaningarna på vissa offshoremarknader, en avtagande aktivitet inom handelsfartyg och uppskjutna nya långfristiga avtal.

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd samt CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd i Kina uppgick till sammanlagt 62 miljoner euro (182) under räkenskapsperioden januari–december 2016. Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av räkenskapsperioden uppgick till 4.696 miljoner euro (4.882), en minskning med 4%. Energy Solutions orderstock ökade med 23% till 1.680 miljoner euro (1.366). Marine Solutions orderstock minskade med 21% till 2.017 miljoner euro (2.558). Services orderstock ökade med 4% till 999 miljoner euro (958).

Omsättning

Omsättningen för januari–december 2016 utvecklades enligt prognosen och minskade med 5% till 4.801 miljoner euro (5.029), främst på grund av färre kraftverksleveranser än året innan. Energy Solutions omsättning uppgick till 943 miljoner euro (1.126), en minskning med 16%. Marine Solutions omsättning minskade med 3% till 1.667 miljoner euro (1.720). Affärsområdet Services omsättning var stabil och uppgick till 2.190 miljoner euro (2.184), tack vare de ökade intäkterna från serviceprojekt. Energy Solutions stod för 20%, Marine Solutions för 35% och Services för 46% av den totala omsättningen.

Cirka 67% av Wärtsiläs omsättning under januari–december 2016 var denominerad i euro, 20% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

swe_Group_net_sales.svg
swe_Net_sales.svg

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för räkenskapsperioden januari–december 2016 uppgick till 532 miljoner euro (587). Detta utgjorde 11,1% av omsättningen (11,7). Minskningen från året innan berodde främst på omstruktureringskostnader och färre kraftverksleveranser. Det jämförbara rörelseresultatet var 583 miljoner euro (612), dvs. 12,1% av omsättningen (12,2), vilket är i linje med lönsamhetsprognosen på ca 12%. Jämförelsestörande posterna uppgick till 51 miljoner euro (25), av vilka 48 miljoner euro (19) hänförde sig till omstruktureringsprogram och 3 miljoner euro (6) till förvärv och andra kostnader. Jämförbart justerat EBITA var 618 miljoner euro (643), dvs. 12,9% av omsättningen (12,8). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 35 miljoner euro (32).

De finansiella posterna för räkenskapsperioden januari–december 2016 var -53 miljoner euro (-34). De finansiella posterna påverkades negativt av nedskrivningar relaterade till avyttringen av samföretaget Winterthur Gas & Diesel, som fokuserar på tvåtaktsmotorer, och övriga fordringar som redovisades för andra kvartalet. Nettoräntorna var -11 miljoner euro (-12). Vinsten före skatter var 479 miljoner euro (553). Skatterna uppgick till 123 miljoner euro (124), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 25,6% (22,5). Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 357 miljoner euro (451). Resultatet per aktie var 1,79 euro (2,25, vilket inkluderar 0,11 från avvecklade verksamheter) och det egna kapitalet per aktie 11,60 euro (11,16). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 17,1% (21,0). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 15,6% (20,2).

swe_Result.svg

Kassaflöde, balans och finansiering

Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari–december 2016 var 613 miljoner euro (255). Nettorörelsekapitalet uppgick till 490 miljoner euro (543) i slutet av räkenskapsperioden. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 516 miljoner euro (564). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 472 miljoner euro (334) och de icke utnyttjade bekräftade kreditlimiterna till 640 miljoner euro (679).

Wärtsiläs räntebärande lån var 629 miljoner euro (724) i slutet av december 2016. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 108 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 520 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 150 miljoner euro (372) och nettoskuldsättningsgraden till 0,07 (0,17).

Koncernens likvida beredskap
MEUR 31.12.2016 31.12.2015
Likvida medel 472 334
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 640 679
Likvida beredskap 1 112 1 013
% av omsättningen (rullande 12 månader) 23 20
Avdragna företagscertifikat - 130
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 1 112 883
% av omsättningen (rullande 12 månader) 23 18
31.12.2016 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 42 månader och de långfristiga lånens 43 månader.
swe_Loans.svg
swe_Maturity_profiles.svg
Committed_revolving_credit_facilities_SWE.svg
swe_Gearing.svg
swe_Solvency_ratio.svg

Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 55 miljoner euro (79) under räkenskapsperioden januari–december 2016. Investeringarna i förvärv och samföretag uppgick till 91 miljoner euro (267). Dessa siffror omfattar förvärven av Eniram och American Hydro under 2016 samt förvärvet av Marine Systems International under 2015. Avskrivningarna och nedskrivningarna under räkenskapsperioden uppgick till 138 miljoner euro (124).

År 2017 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna.

swe_Gross_capital_expenditure.svg

Strategiska projekt, förvärv, samföretag och tillverkningsavtryck

I mars ingick Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation en avsiktsförklaring om att etablera ett nytt samföretag, som kommer att fokusera på den växande marknaden för marina el- och automationslösningar i Kina.

I mars meddelade Wärtsilä också att bolaget genomfört en intern granskning av testprocesserna som avslöjade begränsade avvikelser i bränsleförbrukningstest som gjorts för vissa marinmotorer före leverans till kunder. Wärtsilä har kontaktat kunderna personligen och granskat alla testprocedurer med hjälp av både interna och externa resurser för att införa nya mer transparenta processer och kontroller. De finansiella konsekvenserna av denna händelse har inte varit väsentliga.

I april meddelade Wärtsilä att företaget tänker ge sig in på solenergibranschen genom att erbjuda storskaliga solkraftverk. De nya lösningarna omfattar solkraftverk på minst 10 MW och hybridkraftverk med solceller och integrerade förbränningsmotorer. Bägge lösningarna tillhandahålls med komplett planering, försäljning och konstruktion.

I juni meddelade Wärtsilä om förvärvet av Eniram, ett finskt teknologiföretag som levererar lösningar för energihantering och analys till marinindustrin. Eniram kommer att göra det möjligt för Wärtsilä att förbättra sitt digitala utbud och sin interna kompetens, i synnerhet inom dataanalys, utveckling av modeller och prestandaoptimering. Äganderätten till företaget övergick till Wärtsilä den 1.7.2016. Wärtsilä meddelade också om förvärvet American Hydro, en amerikansk leverantör av stora uppgraderingar av utrustning och service till vattenkraftverk och vattenverk. Äganderätten till företaget övergick till Wärtsilä den 30.6.2016.

Under andra kvartalet överlät Wärtsilä sin minoritetsandel på 30% i samföretaget Winterthur Gas & Diesel (WinGD), som tillverkar tvåtaktsmotorer, till China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Efter transaktionen äger CSSC WinGD till 100%. Wärtsilä redovisade nedskrivningar till ett värde av 21 miljoner euro relaterade till avyttringen av aktier bland finansiella poster för andra kvartalet 2016.

I juli meddelade Wärtsilä att bolaget ingått ett samarbetsavtal med USA-baserade Greensmith Energy för att stärka sin kompetens inom integration av energisystem. Greensmith Energy, som är en ledande leverantör av mjukvara för energilagring och integrationstjänster, kommer att leverera all optimeringsmjukvara för hybridenergisystem.

I december ingick Wärtsilä ett licenstillverkningsavtal med Jiujiang Precision Measuring Technology Research Institute, ett dotterbolag till China State Shipbuilding Corporation (CSSC) i Jiujiang, Kina. Det ömsesidiga avtalet ger CSSC tillgång till teknik och rätt att tillverka Wärtsilä Aquarius EC Ballast Water Management System för CSSC:s kundapplikationer. I gengäld får Wärtsilä tillgång till CSSC:s nya produktionsanläggning, vilket ytterligare stöder kundernas tillgång till Wärtsiläs system för hantering av ballastvatten.

CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd:s fabrik i Lingang, Shanghai, blev klar under fjärde kvartalet och invigdes den 9.1.2017.

Wärtsilä har förbundit sig till att främja användningen av flytande naturgas (LNG) i stor skala på marin- och energimarknaden. I juli bildade Wärtsilä och andra ledande aktörer inom marinsektorn en koalition med namnet SEA/LNG. Syftet med koalitionen är att undanröja hinder för global användning av LNG i marina applikationer för att därigenom göra shipping mer miljövänlig. I augusti ingick Wärtsilä och finska Gasum ett samarbetsavtal som siktar på att utveckla användningen och distributionen av samt servicelösningar för naturgas i marina och landbaserade applikationer. Wärtsilä kommer att erbjuda know-how inom gasbaserad teknologi, medan Gasums expertis fokuserar på distribution och försäljning av naturgas och biogas. Arbetet för att främja användningen av LNG i marina applikationer kommer också att dra nytta av expertisen hos Skangas, ett dotterbolag till Gasum och en ledande aktör på den nordiska LNG-marknaden. I november avtalade Wärtsilä och det franska multinationella företaget ENGIE om att utveckla lösningar och tjänster för småskalig LNG-verksamhet. Detta samarbete omfattar ENGIE:s långa erfarenhet inom distribution av LNG och Wärtsiläs tekniska expertis, planerings- och konstruktionsförmåga samt stöder en övergång till en ekonomi med låga kolutsläpp med hjälp av gemensamma lösningar och tjänster.

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

Wärtsilä satsade kraftigt på innovationer inom produkter och lösningar under 2016. Fokusområdena var förbättring av verkningsgraden, bränsleflexibilitet och minskning av miljökonsekvenser. FoU-utgifterna uppgick till 131 miljoner euro, dvs. 2,7% av omsättningen.

I januari ingick Wärtsilä och Cavotec avtal om att tillsammans utveckla världens första koncept för kombinerad induktionsladdning och automatisk förtöjning. Wärtsilä har utvecklat ett trådlöst laddningssystem baserat på induktiv kraftöverföring. Cavotec levererar i sin tur automatiska förtöjningssystem till olika slags fartyg samt system för landström och spolar. Genom att kombinera expertisen inom dessa två företag kommer ett integrerat system för trådlös laddning/förtöjning att utvecklas för Wärtsiläs fartygsdesign.

I mars lanserade Wärtsilä också ett komplett koncept för en serie av innovativa och kostnadseffektiva färjor med inga eller låga utsläpp. Designen fokuserar på en hög energieffektivitet med lågt motstånd både under och ovanför vattenytan. Färjorna drivs antingen helt med elmotorer eller hybridmotorer med bränsleoptionerna flytande naturgas eller biobränsle.

Den uppdaterade serien av Wärtsilä Nacos Platinum navigations-, automations- och kontrollsystem lanserades i september. En av de mest intressanta nya egenskaperna är intelligent ruttplanering som beaktar väderleks- och sjöförhållanden för att optimera rutten och effekten. Detta sänker bränsleförbrukningen avsevärt. I september lanserade Eniram tjänsten SkyLight, som gör det möjligt att följa upp fartygens prestanda med hjälp av rapportering, planering och optimering av kostnader.

Under tredje kvartalet lanserade Wärtsilä QuantiServ, som tillhandahåller rekonditioneringstjänster, in-situ service samt reparationer ombord och underhåll för kunder med utrustning från olika tillverkare på marin- och energimarknaden.

Inom affärsområdet Services expanderade Wärtsilä utbudet av marina avtalskoncept genom lanseringen av livscykellösningar. Det handlar om ett innovativt heltäckande koncept som optimerar marina och offshoreanläggningars effektivitet och prestanda. Konceptet inkluderar den digitala serviceportföljen Wärtsilä Genius services, som lanserades i slutet av 2015. Livscykellösningarna utvidgades i november i och med lanseringen av Wärtsilä Guaranteed Asset Performance för kraftverksoperatörer där Wärtsilä till ett fast pris garanterar att kraftverket fungerar tillförlitligt medan kunden sköter driften.

Levererade megawatt
2016 2015 Förändring %
Energy Solutions 2 189 2 269 -4%
Marine Solutions 1 649 1 634 1%
Wärtsiläs leveranser totalt 3 838 3 903 -2%
Samföretagens leveranser 657 789 -17%
Leveranser totalt 4 495 4 692 -4%
swe_R&D_expenditure.svg

Omstruktureringsprogram

Åtgärderna relaterade till de organisatoriska förändringarna inom Marine Solutions som offentliggjordes i juli 2015 har implementerats. Syftet med programmet var att skära ner 600 arbetsplatser runt om i världen på grund av det svåra läget på den globala marinmarknaden.

I april 2016 meddelade Wärtsilä om ytterligare åtgärder för att anpassa organisationen till det försämrade läget på marknaden för nybyggen och den tuffa konkurrensen på både marin- och energimarknaden. De organisatoriska förändringarna, som kommer att minska ca 550 arbetsplatser och centralisera motorrelaterade FoU-aktiviteter till Finland, framskrider planenligt.

När dessa förändringar har implementerats i sin helhet väntas programmen resultera i årliga besparingar på ca 90 miljoner euro. Besparingar på ca 60 miljoner euro realiserades fram till slutet 2016, varav 7 miljoner euro under 2015. Resten förväntas bli realiserade fram till slutet av 2017. De totala engångskostnaderna relaterade till omstruktureringsprogrammen uppgår till cirka 75–80 miljoner euro, varav 19 miljoner euro redovisades för 2015. I januari–december 2016 uppgick omstruktureringskostnaderna till 48 miljoner euro.

Wärtsiläs målsättning är att kontinuerligt finna mera kostnadseffektiva arbetssätt och anpassa sin verksamhet till marknadsförhållandena. Lokala åtgärder inom Marine Solutions -verksamheten väntas resultera i ytterligare besparingar på ca 45 miljoner euro. Besparingarna kommer realiseras från och med 2017 och de kommer att ha införts fullständigt mot slutet av 2018. De relaterade omstruktureringskostnaderna väntas uppgå till ca 35 miljoner euro, varav största delen väntas redovisas under 2017.

Personal

Wärtsilä hade 18.011 (18.856) anställda i slutet av december 2016. Antalet anställda i genomsnitt under januari–december 2016 var 18.332 (18.565). Marine Solutions hade 6.074 (6.847), Energy Solutions 903 (959) och Services 10.567 (10.592) anställda.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (19) i Finland och 39% (39) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 28% (28) av de anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 11% (10) och personalen i övriga världen för 4% (4).

swe_Personnel.svg

Förändringar i ledningen

Wärtsilä utnämnde Marco Ryan (50) till Chief Digital Officer & Executive Vice President samt direktionsmedlem från och med 26.9.2016.

Hållbar utveckling

Tack vare våra olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser samt stödja sina kunder i förberedelser inför nya regelverk. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex.

Den internationella konventionen om hantering av ballastvatten ratificerades i september 2016 och träder i kraft den 8.9.2017. Wärtsilä har proaktivt utvecklat sina lösningar för hantering av ballastvatten under varumärket Aquarius. Dessa baserar sig på två tekniker. Aquarius-UV renar vattnet med UV-strålning, medan Aquarius-EC använder natriumhypoklorit som produceras genom elektroklorering. Bägge systemen är typgodkända av IMO och de lämpar sig för installationer i både säkra zoner och riskzoner. De har också status USCG Alternate Management System (AMS).

I oktober godkände IMO:s Marine Environmental Protection Committee (MEPC) den globala svavelbegränsningen för marinbränslen som träder i kraft i januari 2020. Svavelhalten i marinbränslen begränsas till 0,5%, vilket innebär att fartyg måste drivas med renare bränslen såsom LNG eller installera reningssystem. Wärtsiläs avgasreningssystem har använts i över 200.000 timmar, vilket tillsammans med det breda utbudet av gas- och flerbränslemotorer ger Wärtsilä en bra position när det gäller att hjälpa redare att uppfylla kraven runtom i världen.

Under 2016 infördes Wärtsilä i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), både i DJSI World och DJSI Europe. Införandet i DJSI bygger på en analys av ekonomiska, ekologiska och sociala prestationer, bedömning av frågor såsom bolagsstyrning, riskhantering, varumärkeshantering, bekämpning av klimatförändringen, standarder för leveranskedjan och anställningspraxis. Wärtsilä blev också igen vald till Ethibel EXCELLENCE Investment Register och valdes för första gången till Ethibel PIONEER Register.

Aktier och aktieägare

Under januari–december 2016 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 98.870.222 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 3.826 miljoner euro. Wärtsilä-aktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 91.947.606 aktier.

Aktierna på Nasdaq Helsinki
31.12.2016 Antal aktier
och röster
Aktie-omsättning
1-12/2016
WRT1V 197 241 130 98 870 222
1.1.-31.12.2016 Högsta Lägsta Medelkurs¹ Sista
Aktiekurs 43,44 33,90 38,68 42,68
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
Marknadsvärde 31.12.2016 31.12.2015
MEUR 8 418 8 314
Utländska aktieägare 31.12.2016 31.12.2015
% 55,0 51,9
Flaggningsanmälningar

Under räkenskapsperioden januari–december 2016 har BlackRock Inc. informerat Wärtsilä om nedanstående ändringar av ägarandelar. Det totala antalet aktier hos BlackRock, Inc. har behållits över 5% av Wärtsiläs aktiekapital och det totala antalet röster under året.

Flaggningsmeddelanden 2016
Publicerings-datum Transaktions-datum Aktieägare Flaggningsgräns Direkta ägarandel, % Totala ägarandel, %
29.4.2016 27.4.2016 BlackRock Investment Management (UK) Över 5% 4,88 5,01
6.5.2016 3.5.2016 BlackRock Investment Management (UK) Över 5% 5,01 5,13
26.8.2016 25.8.2016 BlackRock Investment Management (UK) Under 5% - -
19.9.2016 16.9.2016 BlackRock Investment Management (UK) Över 5% 5,00 5,01
22.9.2016 21.9.2016 BlackRock Investment Management (UK) Under 5% - -
26.9.2016 23.9.2016 BlackRock Investment Management (UK) Över 5% 5,05 5,06
15.12.2016 14.12.2016 BlackRock Investment Management (UK) Under 5% - -

Beslut av ordinarie bolagsstämman

Bolagsstämman den 3.3.2016 fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,20 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades den 14.3.2016.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto, Gunilla Nordström och Markus Rauramo.

Till revisor för 2016 valdes revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab.

Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget

Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten.

Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav den 5.3.2015. Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget.

Ändringar i bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att uppdatera 2 paragrafen i bolagsordningen så att den nu lyder på följande sätt:

”Föremål för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och sälja mekaniska och elektrotekniska produkter, kraftverk och system, sälja reservdelar samt erbjuda drifts- och underhållstjänster för marin- och energimarknaderna antingen direkt eller indirekt genom dotterbolag och intresseföretag. Bolaget kan även erbjuda finansierings-, planerings- och konsulttjänster samt idka annan industriell och kommersiell affärsverksamhet. Bolaget kan idka handel med värdepapper och övrig placeringsverksamhet.”

Även 8 paragrafen i bolagsordningen ändrades så att kallelsen till bolagsstämma kan publiceras på bolagets internetsidor eller i minst två av styrelsen fastställda dagstidningar med allmän spridning i Finland.

Donationer till universitet

Styrelsen beviljades fullmakt att besluta om donationer på upp till 1.300.000 euro till universitet under 2016 och 2017. Den viktigaste mottagaren av donationer är Aalto-universitet.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Sune Carlsson till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:

Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto.

Utnämningskommittén:

Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Tom Johnstone, Risto Murto.

Ersättningskommittén:

Ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone.

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Den låga ekonomiska tillväxten utgör den främsta riskfaktorn med tanke på utvecklingen på kraftverksmarknaden. Kunder kan också skjuta upp investeringsbeslut i regioner som påverkas av geopolitiska spänningar eller stora valutakursfluktuationer. Det låga oljepriset påverkar nationella infrastrukturprojekt i olje- och gasproducerande ekonomier, i synnerhet i Mellanöstern och Ryssland. Pristrycket är fortfarande en riskfaktor på grund av det föränderliga konkurrensläget.

På marinmarknaden fördröjer de svaga utsikterna för den globala ekonomin på kort sikt, överkapaciteten och den låga efterfrågan på lasttonnage fortfarande återhämtningen inom det traditionella shippingsegmentet. Den ekonomiska och politiska osäkerheten samt nya teknologier och innovationer fortsätter att utmana rådande affärsmodeller och handelsrutiner. Offshoreinvesteringarna förblir begränsade på grund av överutbudet av olja och gas samt oljebolagens minskade investeringar, trots uppgången i oljepriset på sistone. Offshoreproduktionen står inför en ökande konkurrens från billigare land- och skifferbaserad produktion. Dessutom väntas den ökande energieffektiviteten och lanseringen av andra energikällor motverka efterfrågan på olja. Sjunkande priser på nybyggen kan leda till att skeppsvarven börjar pressa sina leverantörer. Det finns risk för avbeställningar, men förhandlingar om förlängda leveranskontrakt verkar vara en större risk för skeppsvarvens orderböcker.

Inom affärsområdet Services är de största riskerna för hur efterfrågan kommer att utvecklas den låga ekonomiska tillväxten och den politiska instabiliteten i vissa regioner. De utmanande förhållandena i specifika marinsegment är också en potentiell riskfaktor.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningens Risker och riskhantering-avsnitt innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.