Stäng

Strategi

Wärtsilä strävar efter lönsam tillväxt genom att tillhandahålla avancerade teknologier och livscykellösningar för sina kunder på sjöfarts- och energimarknaden.

Den ökande miljömedvetenheten och förändringarna i behovet av energi påverkar våra kunders verksamhet. Med hjälp av våra integrerade tjänster och produkter har vi en bra position i dag när det gäller att svara på behovet av energieffektiva, innovativa och flexibla lösningar. Vi kommer att beakta den ökande efterfrågan på gasbaserade tekniker i våra branschledande flerbränsleprodukter och LNG-lösningar. Vårt mål är att utnyttja vår kompetens inom projektstyrning och konstruktion till att uppnå tillväxt genom att erbjuda våra kunder nya och innovativa lösningar. Vår digitala omvandling kommer att öka det värde som kunderna får och optimera våra prestationer. Våra tillväxtambitioner får stöd av vårt överlägsna globala servicenätverk.

Genom vår produktions- och leveranskedja strävar vi fortlöpande efter att bevara hög kvalitet och kostnadseffektivitet – ofta tillsammans med ledande industriella samarbetspartner på våra viktigaste växande marknader. Våra marknadsinriktade investeringar i FoU och vårt fokus på digitalisering skapar en stark grund genom vilken vi kan säkerställa och stärka vår position som en föregångare inom teknologiska innovationer. I kombination med vårt fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan vi med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerade medarbetare som gör oss till en högpresterande organisation. Vårt entreprenörskap, vårt fokus på kunderna och vår passion för att agera rätt skapar inte bara nya möjligheter och miljövänliga lösningar utan ger också värde till alla våra intressenter.

Implementering av strategin under 2016

Under året lanserade Wärtsilä flera koncept och lösningar för att förbättra sina kunders operativa effektivitet. Exempel på dessa är den uppdaterade versionen av navigations-, automations- och kontrollsystemet Nacos Platinum med intelligent ruttplanering och ett färjekoncept med noll utsläpp som drivs antingen helt med batterier eller med batterier och motorer. De första Wärtsilä 31-motorerna, som enligt Guinness Rekordbok är världens effektivaste 4-taktsdieselmotorer, var klara för leverans i slutet av året, och Wärtsilä fick två nya order på nästa generationens motor. Inom affärsområdet Services stödde kundernas fokus på att optimera effektiviteten efterfrågan på långfristiga serviceavtal.

Det är uppenbart att naturgasdrivna applikationer blir allt viktigare på både kraftförsörjnings- och marinmarknaden. Under år 2016 stod gas- och flerbränsleapplikationerna för 82% av Energy Solutions noteringsaktivitet och för 45% av orderingången. Viktiga gasbaserade kontrakt omfattade ett kombinerat värme- och elkraftverk på 100 MW till Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG i Tyskland och ett Smart Power Generation-kraftverk på 225 MW till Denton Municipal Electric i USA. Det senast nämnda kraftverket kommer att producera balanserande kraft för lokalsamhället. På marinmarknaden bevarade Wärtsilä sin position som en ledande leverantör av flerbränslemotorer och gashanteringssystem. Den ökande andelen gasbaserade installationer i motorbeståndet ger affärsområdet Services fortsatta tillväxtmöjligheter.

Internationella sjöfartsorganisationen IMO fattade flera miljörelaterade beslut som påverkade marinindustrin under året. Exempel på dessa är ratificeringen av ballastvattenkonventionen och den globala implementeringen av maximihalten svavel i marinbränslen. Wärtsilä har en bra position med tanke på denna utveckling med sitt breda utbud av miljölösningar som omfattar system för hantering av ballastvatten och avgasrening samt flerbränslemotorer och relaterad gasteknologi. För att besvara det ökande intresset för att minska kolavtrycket fattade Wärtsilä beslut om att träda in på solkraftsmarknaden i början av 2016 med hybridkraftverk som fungerar med solceller och interna förbränningsmotorer.

Förbättrad effektivitet, bränsleflexibilitet och minskade miljökonsekvenser var prioriterade områden inom företagets FoU-investeringar, som uppgick till 131 miljoner euro eller 2,7% av omsättningen. Att investera i teknologiskt ledarskap är viktigt för att bevara produktportföljens konkurrenskraft och säkerställa en ledande position inom hållbara innovationer.

Wärtsiläs fokus på en digitalisering av verksamheten och utbudet fortsatte under 2016. Förvärvet av Eniram var ett viktigt steg för att stärka Wärtsiläs utbud inom dataanalys, utveckling av modeller och prestandaoptimering. I augusti utnämnde Wärtsilä en Chief Digital Officer till direktionen som ansvarar för definieringen, utvecklingen och implementeringen av Wärtsiläs digitala strategi, organisatoriska planer och relaterad digital styrning. Därefter infördes en ny digitaliseringsorganisation vars mål är att påskynda Wärtsiläs digitala omvandling.

För att främja en högpresterande kultur har Wärtsilä fortsatt sina ledarskapsutvecklingsprogram på många områden. Exempel på nya initiativ under 2016 är den innovativa utbildningslösningen Growth Lab, som siktar på att utveckla framtida ledare genom aktivitetsbaserad inlärning. För att stödja Wärtsiläs fokus på en kultur som strävar efter fortlöpande förbättring utvecklade företaget också inlärningsmodellen och portalen Operational Excellence Academy med stödmaterial för alla medarbetare inom organisationen som leder främjandet av en kultur som betonar operativ förträfflighet. Wärtsiläs mål är att införa en inkluderande företagskultur genom att respektera mångfald och erbjuda medarbetarna en framtidsvision med utvecklingsmöjligheter. Exempel på aktiviteter under 2016 är inkluderande kultur inom ledningsteam och mångfaldsworkshopar samt evenemang för alla medarbetare. Mångfaldsaspekten har dessutom införlivats i Wärtsiläs samarbete med utbildningsinstitut, i bolagets presentationer på rekryteringsmässor och i dess ledarskapsutbildningsprogram.

Arbetarskyddet är en prioritet för Wärtsilä, och under året kom bolaget stadigt närmare det fortlöpande målet på noll arbetsolyckor som leder till förlorad arbetstid. Frekvensen för arbetsolyckor som ledde till förlorad arbetstid var 2,59, vilket motsvarar en minskning på 9% jämfört med år 2015. År 2016 fortsatte Wärtsilä att utvidga programmet WeCare. WeCare är en global app och en metod för rapportering och undersökning av tillbud, risker och olyckor. Sammanlagt 11.550 incidenter rapporterades via WeCare under 2016, en ökning med 46% jämfört med året innan. Wärtsilä ordnade också en global säkerhetsdag med temat ”Säkerhet genom val”, där betydelsen av säkra val i den dagliga arbetsmiljön betonades.

Finansiella mål och realisering av prognoserna

Wärtsiläs långsiktiga finansiella mål är att företaget ska växa snabbare än globala BNP och bevara sin rörelsevinstmarginal mellan 14% på konjunkturtoppen och 10% på konjunkturbotten. Målsättningen är även att hålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50 och att betala en dividend som åtminstone motsvarar 50% av resultatet per aktie över cykeln.

Den 27.1.2016 estimerade Wärtsilä att årsomsättningen skulle öka med 0–5% under 2016, medan rörelseverksamhetens lönsamhet skulle ligga kring 12,5–13,0%. Prognosen reviderades den 12.10. på grund av att färre än väntat kraftverkslevereranser under 2016. Enligt den reviderade prognosen skulle omsättningen minska med ca 5% och lönsamheten ligga kring 12,0%.

Under 2016 presterade Wärtsiläs i linje med både företagets långsiktiga mål och med årets reviderade prognos. Omsättningen för 2016 minskade med 5%, vilket ledde till att Wärtsiläs 5-åriga genomsnittliga tillväxttakt landade på 3% jämfört med den genomsnittliga globala reella BNP-tillväxten på 0,4% under motsvarande period. Lönsamheten var 12,1%. Nettoskuldsättningsgraden var 0,07 och styrelsens dividendförslag på 1,30 euro per aktie motsvarar 73% av resultatet per aktie.

Långsiktiga finansiella målsättningar
Målsättningar Utveckling 2016 Utveckling 2015
Omsättningen skall växa snabbare än den globala BNP-tillväxten 5% minskning 5% tillväxt
Rörelsevinstmarginalen mellan 10% och 14% 12,1% 12,2%
Nettokuldsättningsgraden under 0,50 0,07 0,17
Dividendutbetalning minst 50% av resultatet per aktie över cykeln 73%1 53%
1 Styrelsens förslag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.