Stäng

Energy Solutions och hållbar utveckling

Utvecklingen av en mer hållbar energiinfrastruktur styrs av klimatpolitiken, energisäkerheten och ekonomin. Kolintensiva energikällor ersätts med bränslen med låga kolutsläpp såsom naturgas och förnybara energikällor. En minskad energiförbrukning och en förbättrad effektivitet främjas även genom tvingande lagstiftning på alla nivåer. Denna utveckling är tydlig på det globala planet även om de kortsiktiga åtgärderna kan variera i olika regioner.

I linje med sitt engagemang för hållbar utveckling och ansvarsfull affärspraxis har Wärtsilä påtagit sig en aktiv roll i utvecklingen av marknader och lösningar. Detta omfattar rådgivning för nationella beslutsfattare angående förändringar på kraftförsörjningsmarknader och relevanta tekniska och kommersiella normer. På detta sätt bidrar Wärtsilä till en övergång till mer hållbara kraftförsörjningssystem. Wärtsilä strävar efter att bevara sin djupa förståelse av marknadens krav och drivkrafter och utveckla sina lösningar så att de effektivt bidrar till att förbättra energisystemens prestanda i olika regioner i världen.

Wärtsiläs lösningar för energisektorn erbjuder en unik kombination av flexibilitet, hög verkningsgrad och låga utsläpp. Olika slags bränslen, inklusive biobränslen, kan användas effektivt, vilket bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Wärtsiläs Smarta kraftgenereringsteknologi gör det möjligt att utveckla en tillförlitlig energiinfrastruktur, där de flesta hållbara egenskaperna redan är kända. Dessutom bidrar integreringen av mer flexibel reservkraft i system baserade på vind- och solkraft i hög grad till att minska kolutsläppen.

Mot hållbara kraftförsörjningssystem

Klimatförändringen förutsätter en dramatisk minskning av den kolbaserade kraftförsörjningen och en betydande ökning av kraftförsörjning med låga kolutsläpp med hjälp av vind-, sol- och naturgasdrivna kraftverk. I moderna kraftförsörjningssystem kommer största delen av elen att genereras med vind- och solkraft, medan den termiska kraftgenereringen används allt mer för att balansera systemet och som reservkraft. De inneboende variationerna i genereringskapaciteten inom förnybar energi kräver balanserande kraftgenerering och reservkraft som på ett flexibelt och dynamiskt sätt kan jämna ut variationerna. Nuvarande och tidigare kraftsystem har inte konstruerats för detta syfte, och därför måste ett större antal flexibla kraftförsörjningsenheter anslutas till systemet för att det ska uppnå den kapacitet som behövs. Sådan flexibel kapacitet bygger på tre egenskaper: operativ flexibilitet, energieffektivitet och bränsleflexibilitet.

Operativ flexibilitet behövs för att systemet ska kunna reagera på snabba förändringar i kraftförsörjningen från vind- och solkraftverk och plötsliga störningar i systemen. Kraven på kraftverken omfattar följande egenskaper:

 • Frekvent och snabb start och stopp av kraftverk utan negativa konsekvenser såsom slitage
 • Cyklisk drift med snabb ökning och sänkning av effekten
 • Hög verkningsgrad vid full belastning och delbelastning
 • Brett belastningsintervall
 • Minimala CO2-utsläpp

Energieffektivitet innebär att det behövs mindre bränsle för att generera el. Genom kombinerad värme- och elproduktion kan energieffektiviteten förbättras avsevärt. En lägre bränsleförbrukning innebär lägre CO2-utsläpp inom kraftförsörjning.

Bränsleflexibilitet möjliggör en övergång till mer hållbara bränslen när de blir tillgängliga. Denna egenskap blir allt viktigare vid nyinvesteringar i kraftförsörjning, eftersom kraftverket inte är bundet till ett visst bränsle om och när mer hållbara bränslen blir tillgängliga.

Dessa tre egenskaper är hörnstenarna i Smart Power Generation-teknologin. Den möjliggör maximalt utnyttjande av värdefulla förnybara energikällor, en jämn drift av icke-flexibla termiska kraftverk för basbelastning och enligt modeller för framtida kraftsystem även en dramatisk minskning av CO2-utsläpp på systemnivå.

 • Wärtsiläs Smart Power Generation-kraftverk gör det möjligt att optimera driften av hela energisystemet på ett förmånligt, tillförlitligt och hållbart sätt och ger fördelar som omfattar:
  • Extremt låga kolutsläpp från hela kraftförsörjningssystemet
  • Högsta möjliga utnyttjande av vind- och solkraft utan relaterade balanseringsproblem
  • Effektiv drift av kraftverk för basbelastning, vilket resulterar i lägre CO2-nivåer
  • Minimering av avbrott på grund av vindbrist och undvikande av negativ prisutveckling
  • Minskning av mängden centrala reserver
  • Effektiv användning av biogas och flytande biobränslen
 • Drift av hela systemet så kostnadseffektivt som möjligt
  • Förhindrande av missbruk av cyklisk belastning från kraftverk som inte är konstruerade för det, vilket möjliggör en så kostnadseffektiv drift som möjligt
  • Hög verkningsgrad i ett stort belastningsintervall, vilket gör det möjligt att driva flexibla kraftverk så kostnadseffektivt som möjligt
 • Detta säkerställer systemets tillförlitlighet även i extrema förhållanden, såsom varierande vindförhållanden och beredskapssituationer
 • Detta möjliggör decentralisering av kapaciteten för mellan- och toppbelastning samt:
  • Flexibel kraftverksstorlek som kan byggas ut senare för att möta lokala behov
  • Installering av genereringskapacitet i områden med otillräcklig transmissionskapacitet minskar nätförlusterna och behovet av investeringar i utbyggnaden av högspänningsnät
  • Genom snabba leveranserna kan lokala kapacitetsunderskott åtgärdas snabbt

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.