Stäng

Koncernchefens översikt

År 2016 var tillfredsställande med beaktande av de fortsatta utmaningarna på våra slutmarknader. Tack vare de lyckade leveranserna, uppgången i Services intäkter och den förbättrade projektmixen under fjärde kvartalet uppnådde vi våra reviderade mål för omsättningen och lönsamheten för året.

Affärsområdet Services, som år 2016 stod för 46% av omsättningen, utgör ett bra fundament för uppnåendet av vårt långsiktiga mål för lönsam tillväxt. Trots motvinden inom offshoresegmentet, där det svaga marknadsläget ledde till att kunder sköt upp underhåll av utrustning, presterade Services fortfarande bra. Det växande installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning samt övergången till gasbaserad teknik stöder våra långsiktiga planer. Vi kommer att fortsätta att fokusera på att utveckla vår livscykelservice för att erbjuda våra kunder mervärde och utforska möjligheter bortom det installerade beståndet genom att utvidga vår affärsmodell till nya marknadsområden och varumärken.

Aktiviteten på kraftförsörjningsmarknaden förbättrades under år 2016. Detta berodde främst på efterfrågan på tillväxtmarknaderna, där den ekonomiska tillväxten och utvecklingen av energiinfrastrukturen ökade intresset för Wärtsiläs kraftverkslösningar. De politiska reformerna och ökande investeringarna i förnybara energikällor bidrog också till kraftverksinvesteringarna i världen. Dessa trender, som främjar Wärtsiläs flexibla, rena och effektiva kraftverkslösningar, väntas också stödja en positiv marknadsutveckling inkommande år. Under året inträdde Wärtsilä också på solkraftsmarknaden med hybridlösningar bestående av solkraftverk med integrerade förbränningsmotorer. Detta beslut skapar nya affärsmöjligheter, eftersom vi kan erbjuda kunderna nya sätt på vilka de kan införa energisystem som är mindre kolintensiva.

På marinmarknaden sjönk fartygsbeställningarna till en exceptionellt låg nivå. Största delen av nedgången berodde på shipping där överkapacitet och låga intäkter förblir de största utmaningarna. Det låga oljepriset och oljebolagens lägre kapitalinvesteringar fortsatte att begränsa efterfrågan även inom offshoresegmentet. Sedan flera år tillbaka har Wärtsilä fokuserat på att utveckla ett stort sortiment och en bred marknadsexponering. Denna position gynnade oss under 2016 genom att göra det möjligt för oss att utnyttja möjligheter i olika nischer, såsom kryssningsfartyg och passagerarfärjor, där efterfrågan på nya fartyg inte påverkades av det allmänt svaga läget på marknaden. Trots det var orderingången utsatt för ett visst tryck, vilket innebar att vi måste reagera på de tidiga tecknen på ett försämrat marknadsläge genom att i april meddela om ytterligare effektiviseringsåtgärder. Sådana åtgärder är tyvärr nödvändiga för att bevara vår konkurrenskraft. Framöver kommer vi att fortsätta sträva efter mer kostnadseffektiva och flexibla operativa rutiner.

De marina miljöbestämmelserna tog ett steg framåt under 2016 genom ratificeringen av ballastvattenkonventionen i september. Därefter fattades beslut om att implementera ett globalt tak för svavelhalten i marinbränslen till 0,5% år 2020. De investeringar som vi har gjort för att utveckla vår miljöportfölj kommer att stödja våra kunder i att uppfylla de kommande regelverken.

Med stöd av ett solitt fjärde kvartal uppnådde vi våra reviderade mål för omsättningen och lönsamheten för året.

För att säkerställa vår ledande position inom hållbara innovationer måste vi fortlöpande utveckla vår affärsverksamhet. Wärtsiläs digitala omvandling är viktig i denna kontext, eftersom den inte bara erbjuder våra kunder ökat värde i form av nya dataanalysbaserade lösningar, utan gör det också möjligt för oss att utveckla våra interna processer till exempel genom en ökad användning av robotik i våra tillverknings- och testningsprocesser. Utnämningen av vår Chief Digital Officer kommer att sätta fart på denna omvandling när vår digitala strategi utformas och den relaterade organisationen inrotas. Med tanke på den organisatoriska utvecklingen är också vårt initiativ för operativ förträfflighet viktigt. Dess mål är att etablera en kultur som går ut på fortlöpande förbättring och som gör det möjligt för oss att dela bästa praxis som förekommer på olika håll i vår verksamhet. År 2016 lanserade vi Wärtsilä Operational Excellence Academy som siktar på att erbjuda en inlärningsmiljö där våra medarbetare kan utveckla nya arbetsrutiner och prestationsstandarder.

Vi har fortfarande en bra position och kan dra nytta av den ökande efterfrågan på effektiva lösningar och förändringar i energibehoven.

Medan vi fortlöpande arbetar för att förbättra prestationerna vill vi samtidigt införa en inkluderande företagskultur genom att respektera mångfald och lägga vikt vid höga etiska standarder. Vi har förbundit oss att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Det är också viktigt att vi erbjuder våra medarbetare en trygg arbetsmiljö. Jag är nöjd med att vi hela tiden har närmat oss vårt mål, det vill säga noll arbetsolyckor som leder till förlorad arbetstid.

Vi förväntar oss att den operativa miljön under år 2017 kommer att vara oförändrad på det stora hela. Vi har fortfarande en bra position och kan dra nytta av den ökande efterfrågan på effektiva lösningar och förändringar i energibehoven. I kombination med vår strävan efter att optimera våra interna rutiner kommer detta att hjälpa oss att nå vårt långsiktiga mål för lönsam tillväxt.

Jag vill nu tacka våra aktieägare för ert förtroende för Wärtsiläs framtida utveckling, våra kunder för er tro på våra produkter och tjänster, och sist men inte minst hela Wärtsiläs personal för ert engagemang för våra gemensamma mål.

Jaakko Eskola
Koncernchef

Nyckeltal
MEUR 2016 10-12/2016 7-9/2016 4-6/2016 1-3/2016 2015 2014
Omsättning 4 801 1 559 1 079 1 196 967 5 029 4 779
Energy Solutions 943 414 177 220 132 1 126 1 138
Marine Solutions 1 667 509 390 433 335 1 720 1 702
Services 2 190 636 512 542 500 2 184 1 939
Avskrivningar och nedskrivningar -138 -34 -31 -42 -31 -124 -115
Jämförbart rörelseresultat1 583 253 123 122 84 612 569
Jämförbart rörelseresultat1, % 12,1 16,3 11,4 10,2 8,7 12,2 11,9
Resultat före skatter 479 226 115 58 80 553 494
Resultat/aktie, EUR 1,79 0,87 0,43 0,19 0,30 2,25 1,76
Orderingång 4 927 1 324 1 139 1 194 1 271 4 932 5 084
MEUR 2016 31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016 31.3.2016 2015 2014
Balansomslutning 5 391 5 391 5 326 5 444 5 657 5 589 5 280
Räntebärande främmande kapital, brutto 629 629 735 881 1 088 724 666
Likvida medel 472 472 345 357 428 334 571
ROI, fortsatta verksamhet, % 17,1 17,1 16,6 17,5 20,5 21,0 20,3
Nettoskuldsättningsgrad 0,07 0,07 0,18 0,25 0,32 0,17 0,05
Orderstock i slutet av perioden 4 696 4 696 5 024 5 083 5 103 4 882 4 530
Aktiestockens marknadsvärde i slutet av räkenskapsperioden 8 418 - - - - 8 314 7 315
Personal, antal i slutet av perioden 18 011 18 011 18 337 18 428 18 427 18 856 17 717
1 Siffrorna visas exklusive jämförelsestörande poster.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.