Stäng

Varför investera i Wärtsilä

Våra styrkor består av vårt teknologiska ledarskap, vårt integrerade produkt- och serviceutbud, våra nära och långvariga kundrelationer och vår överlägsna globala närvaro.

 

Stöd för våra kunder genom livscykellösningar

Affärsområdet Services står för närmare 50% av Wärtsiläs totala omsättning, balanserar den cykliska utvecklingen på våra slutmarknader och stöder vårt långsiktiga mål för en snabbare än global BNP lönsam tillväxt.

Tillväxten i vårt installerade utrustningsbestånd och den ökande tekniska komplexiteten stöder efterfrågan på våra tjänster, medan digitalisering ger oss ytterligare möjligheter att utveckla vårt värdeskapande utbud och kundernas förtroende. Vi strävar också efter tillväxt bortom det installerade beståndet genom att utvidga vår affärsmodell till nya marknadsområden och varumärken.

why-invest-leading.jpg
why-invest-growth.jpg

En ledande aktör inom avancerad teknologi på marin- och energimarknaden

Efterfrågan på våra tjänster och lösningar är beroende av megatrender, såsom globala transportbehov, en ökande efterfrågan på energi och en allt större miljömedvetenhet. I egenskap av en föregångare på vårt område har vi en bra position när det gäller att tillgodose behoven av innovativa, energieffektiva och miljövänliga lösningar. Vår närvaro på två olika globala slutmarknader i kombination med vårt breda utbud av produkter och lösningar balanserar den cykliska utvecklingen och minskar marknadsrisken. Att fortlöpande investera i forskning och utveckling är viktigt för att bevara produktportföljens konkurrenskraft och säkerställa en ledande position inom hållbara innovationer.

En affärsmodell som kräver lite kapital och som fokuserar på att öka effektiviteten

Vår affärsmodell fokuserar på service av högteknologisk utrustning över livscykeln. Wärtsiläs anläggningar har monteringslinjer som inte slukar tillgångar och som har gemensamma produktions- och FoU-anläggningar. Detta gör det möjligt för oss att flexibelt anpassa vår verksamhet till marknadsförhållandena, och det ger oss synergier i våra innovationsprocesser, vilket stabiliserar intäkterna över cykeln och stärker vår framtida konkurrenskraft.

Att uppnå operativ effektivitet genom att fokusera på fortlöpande förbättringar inom hela organisationen och utnyttja fördelarna med en organisation indelad i affärslinjer med decentraliserat ansvar utgör nyckelfaktorer för att nå våra långsiktiga mål.

why-invest-risks.jpg

Investeringar i teknologiskt ledarskap och avkastning till aktieägare

Vår finansiella position gör det möjligt för oss att utveckla vår affärsverksamhet genom att utvidga vårt utbud av tjänster och lösningar genom forskning och utveckling och förvärv. Det möjliggör också en stabil utdelning till våra aktieägare.

why-invest-risks.jpg
swe_Dividend.svg

Frågor och svar:

Hur ser utsikterna ut för Wärtsiläs slutmarknader 2017?

Efterfrågan på servicemarknaden väntas vara solid, och vi ser fortfarande tillväxtmöjligheter i vissa regioner och segment. Vårt omfattande installerade bestånd och våra möjligheter på nya marknadsområden samt våra kunders intresse för långfristiga serviceavtal stöder våra långsiktiga mål för affärsområdet Services.

Efterfrågan på energimarknaden väntas vara solid. Våra systematiska satsningar på marknadsutveckling har förbättrat vår position på energimarknaden. Därför anser vi att vi har en bra position för att ta vara på möjligheter relaterade till en ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna, den globala övergången till förnybara energikällor och behovet av decentraliserad, flexibel kraftförsörjning.

Vi förväntar oss att efterfrågan på marinmarknaden förblir dämpad. Även om utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva belastas handels-, gastankfartygs- och offshoresegmenten fortfarande av överkapacitet, svag tillväxt i handeln och kundernas finansiella begränsningar. Vår exponering för alla viktiga marina segment och bredden hos vårt utbud ger oss fortfarande en relativt bra position på en marknad full av utmaningar.

why-invest-investor.jpg

Varför är digitalisering viktigt för Wärtsilä?

Vi vill utveckla oss inom digitalisering. Detta erbjuder våra kunder inte bara ökat värde i form av nya dataanalysbaserade lösningar, utan gör det också möjligt för oss att utveckla våra interna processer till exempel genom en ökad användning av robotik i våra tillverknings- och testningsprocesser samt matematiska modeller i våra testprocedurer. Under året stärkte vi vårt digitala fundament genom att utnämna en Chief Digital Officer till direktionen och genom förvärvet av Eniram. För närvarande håller vi också på att slutföra en ny digital organisation i syfte att sätta fart på Wärtsiläs digitala omvandling.

Hur långt har ni kommit i utvecklingen av operativ effektivitet?

Operativ effektivitet är en hörnsten för att vi ska uppnå vårt lönsamhetsmål på 14%, och syftet med detta är att uppnå gradvisa fortlöpande förbättringar. Även om arbetet fortfarande pågår har vi redan uppnått vissa fördelar, när det till exempel gäller en förbättrad lagerhantering och en optimerad produktion.

Finns det planer för förvärv?

I slutet av 2016 var vår nettoskuld 150 miljoner euro och vår skuldsättningsgrad 0,07. Vi strävar efter att hitta bra investeringsmöjligheter för våra ägare, och vi har ett antal potentiella förvärv på vår lista. Vi håller ett öga på företag med en lätt kapitalstruktur, ett högt serviceinnehåll och en stark teknologisk kompetens.

why-invest-footer.jpg
Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.