Stäng

Hållbarhetsmålsättningar

Målsättning Tidsschema Status
ENGAGEMANG FÖR EFFEKTIVITET:
Minska den absoluta energiförbrukningen (GWh) med minst 10% fram till 2016 jämfört med den genomsnittliga energiförbrukningen 2005.
2016 Fram till slutet av 2016 uppgick energibesparingarna till 43 GWh, vilket motsvarar 92% av målet.
ENERGIBESPARINGAR:
Minska den absoluta energiförbrukningen (GWh) med minst 7% fram till 2025 jämfört med energiförbrukningen 2015.
 2025 Nytt mål
ETISKT BETEENDE:
Hela organisationen engagerad (utbildningen i verksamhetsprinciperna omfattar 100%).
 2020 Utbildningarna följs upp fortlöpande. I slutet av 2016 hade 14.182 medarbetare, dvs. 79% av alla anställda, slutfört den förnyade utbildningen i verksamhetsprinciperna.
ARBETARSKYDD:
Uppnå målet noll arbetsolyckor på lång sikt.
 2020 Den positiva trenden för att förbättra, implementera och sprida en säkerhetskultur inom Wärtsilä fortsatte 2016. Målet för frekvensen för arbetsolyckor som orsakar förlorad arbetstid var 2,50, och utfallet något högre, 2,59. Siffran förbättrades dock med 9% från året innan (2,85). Rapporteringen av tillbud och risker ökade med hela 46% 2016 från året innan.
KLIMATFÖRÄNDRINGEN:
Analys av hur klimatavtalet i Paris påverkar Wärtsilä.
 2018 Under 2016 utarbetades en projektplan, och en styrgrupp för projektet inrättades. Dessutom uppdaterades klimatavtalet i Paris och en analys av målen för minskningen av växthusgasutsläppen i nyckelländer utfördes.
HÅLLBARA KRAFTFÖRSÖRJNINGSSYSTEM:
Bidra till utvecklingen av förmånliga, tillförlitliga, hållbara och moderna kraftförsörjningssystem för hela världen.
 2020 Nytt mål
SMÅ OCH MEDELSTORA LNG-LÖSNINGAR:
Bli en global aktör i LNG-värdekedjan, som utvecklar möjligheter, skapar lösningar och bygger infrastruktur för ren LNG som alternativ till flytande bränslen.
 2020 Nytt mål
SOL- OCH HYBRIDLÖSNINGAR:
Sol- och solhybridkraftverk för renare energi och bränslebesparingar. Leverans av solkraftverk med en effekt på 200 MW fram till slutet av 2018.
 2018 Nytt mål
KLIMATFÖRÄNDRINGEN:
Minska växthusgasutsläppen (GHG) från gasmotorer med 15% från 2015 till 2020.
 2020 Nytt mål
AVKARBONISERING AV TRANSPORTER:
Utveckla mer hållbara transporter med hjälp av gasbaserade och andra teknologier.
 2020 Nytt mål 
KLIMATFÖRÄNDRINGEN:
Minska de årliga CO2-utsläppen från fartyg med över 300.000 ton med hjälp av Enirams lösningar.
 2020 Nytt mål
ARBETSHÄLSA – KARRIÄR:
Balans mellan extern och intern rekrytering. Mer än 50% av de lediga jobben besätts internt, även utnämningar och horisontella förflyttningar.
 2020 År 2016 fylldes 58% av de lediga arbetsplatserna på minst jobbnivå 3 genom intern rekrytering och 42% genom extern rekrytering.
PERSONALUTVECKLING:
Utvecklingssamtalens omfattning 100%.
 2020 I slutet av 2016 hade sammanlagt 96% av medarbetarna haft utvecklingssamtal.
MÅNGFALD:
Ökning av andelen anställda kvinnor till 20%.
 2020 Nytt mål 
HANTERING AV LEVERANTÖRERS LIVSCYKEL
Riskbaserade utvärderingar av leverantörer och hanteringsprocesser införda 2018:
  • Fas I: nya leverantörer 2017
  • Fas II: befintliga leverantörer 2018
 2018 År 2016 fastställdes en övergripande process för utvärdering av nya leverantörer och en långsiktig leverantörshantering. En självbedömningsenkät utarbetades, och dess krav fastställdes
LEVERANTÖRSUPPFÖLJNING:
Uppnå följande nivå för betygsatta leverantörer:
  • 96% av direkta leverantörer betygsatta
  • 65% av indirekta leverantörer betygsatta
  • 75% av lokala leverantörer betygsatta
 2020 År 2016 uppnåddes målet på 96% av de direkta leverantörerna. För indirekta leverantörer var andelen 62% och för lokala leverantörer 71%.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.