Stäng

GRI och UNGC index

Allmänna standardupplysningar

STRATEGI OCH ANALYS
       
GRI innehåll Länkar Anmärkningar UNGC
G4-1 Verkställande direktörens översikt Koncernchefens hälsning   icon-gri-black-dot.png
G4-2 Centrala verkningar, risker och möjligheter Risker och riskhantering
Koncernstrategi
Våra målsättningar
Energy Solutions och hållbar utveckling
Marine Solutions och hållbar utveckling
Services och hållbar utveckling
Innovationer för hållbara utveckling
Se även affärsområdenas strategiavsnitt icon-gri-black-dot.png
        
ORGANISATIONSPROFIL
        
GRI innehåll Länkar Anmärkningar UNGC
G4-3 Organisationens namn Wärtsilä i korthet   icon-gri-black-dot.png
G4-4 Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster Wärtsilä i korthet
Energy Solutions
Marine Solutions
Services
  icon-gri-black-dot.png
G4-5 Huvudkontorets lokalisering Aktier och aktieägare Helsingfors, Finland icon-gri-black-dot.png 
G4-6 Antal verksamhetsländer och -ställen Wärtsilä i korthet
Noter till koncernbokslutet
www.wartsila.com icon-gri-black-dot.png
G4-7 Ägandeform och juridisk form Aktier och aktieägare   icon-gri-black-dot.png 
G4-8 Marknader Wärtsilä i korthet   icon-gri-black-dot.png 
G4-9 Organisationens storlek Wärtsilä i korthet
Aktieägare
  icon-gri-black-dot.png
G4-10 Totalt antal anställda enligt arbetsavtal, typ av anställning, region och kön Socialt ansvar   icon-gri-black-dot.png
G4-11 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal Ansvarsfull affärsverksamhet 58% av Wärtsiläs anställda omfattades av kollektivavtal 2016. icon-gri-black-dot.png 
G4-12 Organisationens leveranskedja Styrning av leverantörskedjan   icon-gri-black-dot.png 
G4-13 Betydande förändringar under rapportperioden avseende organisationens storlek, struktur, ägarrelationer eller leveranskedja Strukturella förändringar
Styrelsens verksamhetsberättelse
  icon-gri-black-dot.png
G4-14 Organisationens iakttagande av försiktighetsprincipen Principer för produktdesign
Risker och riskhantering
Forskning och utveckling
   
G4-15 Externt utvecklade ekonomiska, miljörelaterade, sociala eller andra initiativ som organisationen följer Riktlinjer    
G4-16 Medlemskap i nationella eller internationella intresseorganisationer Intressentrelationer    
        
IDENTIFIERADE VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR
        
GRI innehåll  Länkar Anmärkningar UNGC
G4-17 Enheter som ingår i organisationens redovisning Utvärdering av betydelsen av materialitet    
G4-18 Process för fastställande av rapportens innehåll Utvärdering av betydelsen av materialitet    
G4-19 Väsentliga aspekter Utvärdering av betydelsen av materialitet    
G4-20 Lista över enheter eller grupper av enheter inom organisationen för vilka aspekterna är väsentliga Utvärdering av betydelsen av materialitet    
G4-21 Lista över enheter eller grupper av enheter utanför organisationen för vilka aspekterna är väsentliga Utvärdering av betydelsen av materialitet    
G4-22 Effekter av förändringar i tidigare rapporterad information och orsaken till dem Utvärdering av betydelsen av materialitet    
G4-23 Väsentliga förändringar från föregående rapportperioder Utvärdering av betydelsen av materialitet    
       
INTRESSENTER
       
GRI innehåll Länkar Anmärkningar UNGC
G4-24 Lista över intressenter som organisationen har kontakt med Intressentrelationer   icon-gri-black-dot.png
G4-25 Princip för identifiering och urval av intressenter Intressentrelationer   icon-gri-black-dot.png
G4-26 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter Intressentrelationer   icon-gri-black-dot.png
G4-27 Viktiga frågor som har lyfts fram via kommunikation med intressenter Intressentrelationer   icon-gri-black-dot.png
       
RAPPORTERINGSPROFIL
       
GRI innehåll Länkar Anmärkningar UNGC
G4-28 Rapporteringsperiod Rapporteringsprofil   icon-gri-black-dot.png
G4-29 Datum för föregående rapport Rapporteringsprofil   icon-gri-black-dot.png
G4-30 Rapporteringscykel Rapporteringsprofil   icon-gri-black-dot.png
G4-31 Kontaktinformation angående frågor om rapporten Rapporteringsprofil   icon-gri-black-dot.png
G4-32 Rapporteringsnivå och GRI-index Utvärdering av betydelsen av materialitet
Oberoende bestyrkanderapport
  icon-gri-black-dot.png
G4-33 Policy och praxis för extern granskning Oberoende bestyrkanderapport   icon-gri-black-dot.png
       
BOLAGSSTYRNING
       
GRI innehåll Länkar Anmärkningar UNGC
G4-34 Redogörelse för företagets bolagsstyrning, inklusive kommittéer Bolagsstyrning
Styrelsen
  icon-gri-black-dot.png
G4-35 Ansvarsfördelning Bolagsstyrning
Styrelsen
  icon-gri-black-dot.png
G4-36 Ansvarspositioner Direktionen   icon-gri-black-dot.png
G4-37 Processer för konsultation med intressenter Bolagsstämman
Intern kontroll
   icon-gri-black-dot.png 
G4-38 Styrelsemedlemmar Styrelsen   icon-gri-black-dot.png
G4-39 Status för styrelseordföranden Styrelsen   icon-gri-black-dot.png
G4-40 Val av styrelsemedlemmar Bolagsstämman
Styrelsen
Utnämningskommittén föreslår nya styrelsemedlemmar. Kommittén konsulterar stora aktieägare och beaktar styrelsens specifika behov i förslagen, inklusive kompetens inom hållbar utveckling och mångfaldsaspekter. icon-gri-black-dot.png
G4-41 Processer för undvikande och hantering av intressekonflikter Styrelsen
Insiderförvaltning
Aktieägare
  icon-gri-black-dot.png
G4-42 Styrelsens roll i uppställningen av mål, värderingar och strategier Styrelsen
Intern kontroll
  icon-gri-black-dot.png
G4-43 Styrelsens kollektiva kunskap Intern kontroll
Direktionen
  icon-gri-black-dot.png
G4-44 Bedömning av styrelsens resultat Styrelsen Bedömningen är allmän till sin karaktär men omfattar även hållbarhetsaspekter om sådana frågor uppstår. Bedömningen påverkar delvis förändringar i styrelsens sammansättning. icon-gri-black-dot.png
G4-45 Styrelsens roll i identifiering och hantering av risker Styrelsen
Risker och riskhantering
  icon-gri-black-dot.png
G4-46 Styrelsens roll i bedömningen av riskhanteringens effektivitet Styrelsen   icon-gri-black-dot.png
G4-47 Riskbedömningens frekvens Styrelsen
Styrelsens kommittéer
Intern kontroll
13 möten 2016. icon-gri-black-dot.png
G4-48 Den högsta kommittén eller befattningen som formellt bedömer och godkänner organisationens hållbarhetsrapportering Rapporteringsprofil   icon-gri-black-dot.png
G4-49 Process för information om kritiska frågor Intern kontroll   icon-gri-black-dot.png
G4-50 De kritiska frågornas karaktär och totala antal   Denna information är inte offentlig  
G4-51 Premieringspolicyer för styrelsen och den högsta ledningen Rapport om löner och belöningar 2016   icon-gri-black-dot.png
G4-52 Process för fastställande av belöningar Styrelsens kommittéer
Personalpraxis
  icon-gri-black-dot.png
G4-53 Intressenternas åsikter om belöningar Rapport om löner och belöningar 2016   icon-gri-black-dot.png
G4-54 Den årliga totala kompensationen för den högst avlönade personen i organisationen i förhållande till medianen för alla anställda   Denna information är inte offentlig   
G4-55 Den procentuella ökningen i den totala kompensationen för den högst avlönade personen i organisationen i förhållande till medianen för alla anställda   Denna information är inte offentlig   
       
ETIK OCH INTEGRITET
       
GRI innehåll Länkar Anmärkningar UNGC
G4-56 Etik och integritet Koncernstrategi
Riktlinjer
  icon-gri-black-dot.png
G4-57 Rutiner för information om etiskt och lagenligt beteende Verksamhetsprinciper
Compliance
  icon-gri-black-dot.png
G4-58 Rutiner för rapportering av misstankar om oetiskt eller olagligt beteende Verksamhetsprinciper
Compliance
  icon-gri-black-dot.png

 

Specifika standardupplysningar

DMA och indikatorer
KATEGORI: EKONOMISKT ANSVAR
         
GRI innehåll Länkar Anmärkningar UNGC Indikatorer för väsentliga aspekter
G4-Allmänna upplysningar om hållbarhetsstyrning (DMA) Fokus på ledningen www.wartsila.com/sustainability icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
Väsentlig aspekt: EKONOMISKA PRESTATIONER
G4-EC1 Genererat och distribuerat ekonomiskt värde Ekonomiska prestationer     icon-gri-black-dot.png
G4-EC2 Finansiell påverkan samt risker och möjligheter hänförliga till klimatförändringen Ekonomiska prestationer     icon-gri-black-dot.png
G4-EC3 Omfattningen av förmånsbestämda åtaganden Ekonomiska prestationer     icon-gri-black-dot.png
G4-EC4 Finansiellt stöd från den offentliga sektorn Ekonomiska prestationer     icon-gri-black-dot.png
MARKNADSNÄRVARO
G4-EC5 Normal minimilön enligt kön jämfört med lokala minimilöner på viktiga verksamhetsställen Marknadsnärvaro Rapporteras delvis icon-gri-black-dot.png  
G4-EC6 Andel personer i den högsta ledningen som anställts i lokalsamhället på viktiga verksamhetsställen Marknadsnärvaro   icon-gri-black-dot.png  
          
KATEGORI: MILJÖANSVAR
          
GRI innehåll Länkar Anmärkningar UNGC Indikatorer för väsentliga aspekter
MATERIAL
G4-EN1 Använda material enligt vikt Material   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN2 Andel använda återvunna material Material Rapporteras delvis. Andelen använda återvunna metaller varierar mellan 20% och 95% beroende på typen av masugn och gjuteri som leverantörerna använder. Det finns så många av dem att det är omöjligt att ange exakta siffror. icon-gri-black-dot.png  
ENERGI
G4-EN3 Energiförbrukning inom organisationen Energi   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN5 Energiintensitet Energi   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN6 Minskning av energiförbrukningen Energi   icon-gri-black-dot.png  
VATTEN
G4-EN8 Totalt vattenuttag enligt källa Vatten   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenuttag Vatten   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN10 Andel av och total volym för återanvänt vatten Vatten   icon-gri-black-dot.png  
UTSLÄPP
G4-EN15 Direkta växthusgasutsläpp (scope 1) Utsläpp   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN16 Indirekta växthusgasutsläpp (scope 2) Utsläpp   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN17 Andra indirekta växthusgasutsläpp (scope 3) Utsläpp   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN18 Växthusgasutsläppens intensitet Utsläpp   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN19 Minskning av växthusgasutsläpp Utsläpp Det är omöjligt att exakt ange hur mycket växthusgasutsläppen minskat till följd av mindre resande, eftersom siffran endast skulle vara hypotetisk. icon-gri-black-dot.png  
G4-EN21 Utsläpp av kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och andra signifikanta luftutsläpp Utsläpp   icon-gri-black-dot.png  
AVLOPPSVATTEN OCH AVFALL
G4-EN22 Totalt utsläpp till avlopp per typ och destination Avloppsvatten och avfall   icon-gri-black-dot.png  
G4-EN23 Total avfallsvikt per typ och hanteringsmetod Avloppsvatten och avfall   icon-gri-black-dot.png    
G4-EN24 Totalt antal signifikanta läckage och deras volym Compliance   icon-gri-black-dot.png    
Väsentlig aspekt: PRODUKTER OCH TJÄNSTER
G4-EN27 Omfattning av minskad miljöpåverkan från produkter och tjänster Produkter och tjänster www.wartsila.com/sustainability icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
G4-EN28 Andel återvunna produkter och förpackningsmaterial enligt respektive produktkategori   Inte relevant för Wärtsilä icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png 
Väsentlig aspekt: COMPLIANCE
G4-EN29 Signifikanta böter och sanktioner för brott mot miljölagstiftning Compliance   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png 
TOTALT
G4-EN31 Totala miljöskyddsutgifter och -investeringar Utgifter   icon-gri-black-dot.png    
RUTINER FÖR MILJÖKLAGOMÅL
G4-EN34 Antal klagomål om miljökonsekvenser som behandlats enligt formella rutiner Compliance   icon-gri-black-dot.png    
           
KATEGORI: SOCIALT ANSVAR
          
GRI innehåll Länkar Anmärkningar UNGC Indikatorer för väsentliga aspekter
UNDERKATEGORI: ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH HYGGLIGA VILLKOR
ANSTÄLLDA
G4-LA1 Antal och andel nya anställda och personalomsättning enligt ålder, kön och region Anställda   icon-gri-black-dot.png  
G4-LA2 Förmåner som endast beviljas heltidsanställda på viktiga verksamhetsställen Anställda      
RELATIONER MELLAN ANSTÄLLDA OCH LEDNING
G4-LA4 Minimivarseltid för operativa förändringar, och huruvida dessa fastställts i kollektivavtal Relationer mellan anställda och ledning   icon-gri-black-dot.png  
Väsentlig aspekt: ARBETSHÄLSA OCH ARBETARSKYDD
G4-LA5 Andel av alla anställda som har representation i formella hälso- och säkerhetskommittéer för ledningen och de anställda Arbetshälsa och arbetarskydd   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
G4-LA6 Typ av skador och andelen skador, yrkessjukdomar, förlorade arbetsdagar och frånvaro samt totalt antal arbetsrelaterade dödsfall enligt region och kön Arbetshälsa och arbetarskydd Delvis rapporterad. De anställdas klassificering enligt kön har inte rapporterats på grund av rättsliga begränsningar gällande integritetsskydd. Klassificering enligt geografiskt område rapporteras i årsredovisningen 2017. Tillgång till information om underleverantörer analyseras under 2017. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
G4-LA7 Anställda med hög förekomst av eller risk för yrkessjukdomar Arbetshälsa och arbetarskydd   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
G4-LA8 Hälso- och säkerhetsfrågor som ingår i formella avtal med fackföreningar Ansvarsfull affärsverksamhet I vissa fall innehåller även lokala kollektivavtal hälso- och säkerhetsfrågor. En detaljerad listning av ämnesområdena anses inte vara relevant och tillämpas därmed inte. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
Väsentlig aspekt: UTBILDNING
G4-LA9 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år enligt kön och personalkategori Utbildning   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
G4-LA10 Program för kompetenshantering och livslång inlärning som stöder medarbetarbetarnas arbetsförmåga och karriärslut Utbildning Olika slags utbildningar kan ordnas i samband med omstruktureringar, men dessa utformas separat.   icon-gri-black-dot.png
G4-LA11 Andel anställda vars prestationer och karriärutveckling bedöms regelbundet enligt kön och personalkategori Utbildning   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png 
MÅNGFALD OCH LIKA MÖJLIGHETER
G4-LA12 Sammansättning av företaget och fördelning av anställda efter personalkategori enligt kön, ålder, minoritetstillhörighet och andra mångfaldsindikatorer Anställda
Mångfald och like möjligheter
  icon-gri-black-dot.png  
RUTINER FÖR KLAGOMÅL PÅ ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN
G4-LA16 G4-LA16 Antal klagomål på anställningsförhållanden som behandlats enligt formella rutiner Compliance   icon-gri-black-dot.png  
      
UNDERKATEGORI: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
ICKE-DISKRIMINERING
G4-HR3 Totalt antal diskrimineringsfall och vidtagna åtgärder Compliance   icon-gri-black-dot.png    
FÖRENINGSFRIHET OCH KOLLEKTIVAVTAL
G4-HR4 Verksamheter och leverantörer där det finns misstankar om brott mot föreningsfriheten eller rätten att ingå kollektivavtal och åtgärder som främjar dessa rättigheter Compliance
Styrning av leverantörskedjan
  icon-gri-black-dot.png    
BARNARBETE
G4-HR5 Verksamheter och leverantörer där det finns misstankar om utnyttjande av barnarbete och åtgärder som effektivt motverkar barnarbete Compliance
Styrning av leverantörskedjan
  icon-gri-black-dot.png    
TVÅNGSARBETE
G4-HR6 Verksamheter och leverantörer där det finns misstankar om utnyttjande av tvångsarbete och åtgärder som motverkar alla former av tvångsarbete Compliance
Styrning av leverantörskedjan
  icon-gri-black-dot.png    
RUTINER FÖR KLAGOMÅL RELATERADE TILL MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
G4-HR12 Antal klagomål relaterade till mänskliga rättigheter som behandlats enligt formella rutiner Compliance   icon-gri-black-dot.png    
UNDERKATEGORI: SAMHÄLLE
Väsentlig aspekt: ANTIKORRUPTION
G4-SO3 Antal och andel funktioner med risk för korruption och identifierade signifikanta risker Risker och riskhantering Riskhanteringsprocesserna omfattar 100% av våra funktioner. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
G4-SO4 Information om och utbildning i antikorruptionspolicyer och -rutiner Hållbarhetsmålsättningar Delvis rapporterad. De anställdas klassificering enligt anställningskategori och -område samt enligt affärspartners analyseras under 2017. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
G4-SO5 Uppdagade korruptionsfall och vidtagna åtgärder Compliance   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
OFFENTLIG POLITIK
G4-SO6 Totalt värde av politiska bidrag enligt land och mottagare Compliance   icon-gri-black-dot.png    
KONKURRENSBEGRÄNSANDE BETEENDE
G4-SO7 Totalt antal rättsliga åtgärder relaterade till konkurrensbegränsande beteende, truster och monopol samt utfallet av dem Compliance        
Väsentlig aspekt: COMPLIANCE
G4-SO8 Monetärt värde av signifikanta böter och totalt antal icke-monetära sanktioner på grund av brott mot lagstiftning och regelverk Compliance               icon-gri-black-dot.png
RUTINER FÖR KLAGOMÅL AVSEENDE SAMHÄLLSKONSEKVENSER
G4-SO11 Antal klagomål avseende samhällskonsekvenser som behandlats enligt formella rutiner Compliance        
UNDERKATEGORI: PRODUKTANSVAR
KUNDERNAS HÄLSA OCH SÄKERHET
G4-PR2 Totalt antal avvikelser från regelverk och frivilliga koder för produkters och tjänsters hälsokonsekvenser under deras livscykel, enligt typ av konsekvens Compliance        
MÄRKNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER
G4-PR4 Totalt antal avvikelser från regelverk och frivilliga koder för information om och märkning av produkter och tjänster, enligt typ av konsekvens Compliance        
G4-PR5 Resultat av undersökningar av kundnöjdheten Märkning av produkter och tjänster        
MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION
G4-PR7 Totalt antal avvikelser från regelverk och frivilliga koder för marknadsföringskommunikation, inklusive reklam, säljfrämjande åtgärder och sponsring, enligt typ av konsekvens Compliance        
KUNDENS INTEGRITET
G4-PR8 Totalt antal motiverade klagomål avseende brott mot kundens integritet och förlust av kunduppgifter Compliance        
Väsentlig aspekt: COMPLIANCE
G4-PR9 Monetärt värde av signifikanta böter för brott mot lagstiftning och regelverk avseende tillhandahållande och användning av produkter och tjänster Compliance        icon-gri-black-dot.png

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.