Stäng

Compliance

Iakttagande av miljölagstiftning
Wärtsiläbolagen följer all lokal miljölagstiftning. Verksamheten i Wärtsiläs produktionsbolag förutsätter giltiga miljötillstånd och uppfyller i allmänhet samtliga tillståndsvillkor. Avvikelser beskrivs i de följande avsnitten.
Miljöstörningar (G4-EN24) och klagomål (G4-EN34)
Antalet störningar, klagomål och avvikelser presenteras i nedanstående tabell. De rapporterade störningarna omfattar i regel incidenter där ett Wärtsiläbolag haft skyldighet att anmäla störningen till myndigheterna.

De största miljöstörningarna på Wärtsiläs verksamhetsställen 2016 var 12 mindre utsläpp av olja eller oljigt vatten. Dessa störningar undersöktes och korrigerande åtgärder vidtogs i respektive fall för att minimera miljökonsekvenserna. Invånare på en intilliggande fastighet lämnade också in två klagomål på grund av buller. Klagomålen undersöktes och bullernivån normaliserades utan dröjsmål.
Avvikelser (G4-EN29)
Under rapportperioden identifierades inga avvikelser relaterade till miljöbestämmelser.
Störningar, klagomål och avvikelser 2016 2015 2014 2013 2012
Miljö
Störningar 12 3 11 5 3
Avvikelser 0 3 1 2 2
Klagomål 2 2 1 1 7
Sociala
Avvikelser 4 4 1 4 3
Betalda böter (EUR) 37 860 30 111 9 824 9 787 45 079
Iakttagande av mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter (G4-LA16, G4-HR3, G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR12, G4-SO8, G4-SO11)
Wärtsilä stöder och respekterar grundläggande mänskliga rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Wärtsilä stöder också de tio principerna i FN:s Global Compact, av vilka sex är relaterade till mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter.

Wärtsiläs medarbetare representerar 134 olika nationaliteter. Wärtsilä behandlar alla sina medarbetare rättvist och jämlikt. Bolaget stöder också de arbetsrelaterade rättigheter som fastställts av Internationella arbetsorganisationen (ILO). Därför strävar företaget efter att säkerställa föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal inom bolaget. I länder där den lokala lagstiftningen inte erkänner dessa rättigheter försöker Wärtsilä erbjuda medarbetarna andra kanaler via vilka de kan uttrycka sina åsikter.

Wärtsilä accepterar inte tvångs- eller barnarbete i någon form. Inga fall av brott mot de mänskliga rättigheterna, diskriminering, kränkningar av arbetsrättigheter eller användning av tvångs- eller barnarbete har kommit till Wärtsiläs kännedom. Följande förseelser inträffade under rapporteringsperioden:

Wärtsilä Korea Ltd. fick betala en straffavgift på 21.500 euro för att företaget inte uppfyllt sin skyldighet att anställa sex funktionshindrade personer. Företaget har främst anställt produktionsmedarbetare, vilket begränsar antalet lämpliga positioner för funktionshindrade.

Wärtsilä Brasil Ltda har ett anhängigt klagomål för att inte ha gett en anställd lagenlig 24 timmars vila per vecka. Detta fall registrerades på Wärtsilä Brasil i Niterói/RJ av arbetsministeriets myndigheter i samband med en regelbunden inspektion. Företaget har överklagat fallet till behöriga myndigheter. Inga böter har utfärdats av myndigheterna än så länge.

Wärtsilä Brasil Ltda har ett anhängigt ärende enligt vilket anställda tvingats arbeta mer än 15 på varandra följande dagar under offshoreskift. Detta fall registrerades på Wärtsilä Brasil i Niterói/RJ av arbetsministeriets myndigheter i samband med en regelbunden inspektion. Företaget har överklagat fallet till behöriga myndigheter. Inga böter har utfärdats av myndigheterna än så länge.

Wärtsilä Brasil Ltda har ett anhängigt ärende där en anställd inte beviljats lagenlig minimiledighet mellan två arbetsdagar. Detta fall registrerades på Wärtsilä Brasil i Niterói/RJ av arbetsministeriets myndigheter i samband med en regelbunden inspektion. Företaget har överklagat fallet till behöriga myndigheter. Inga böter har utfärdats av myndigheterna än så länge.
Avvikelser som togs upp i föregående rapport
Wärtsilä Brasil Ltdas överklagande under 2015 avseende påståenden relaterade till underlåtenhet enligt arbetsministeriets enhet i Manaus avslogs, och företaget ålades att betala böter på 16.360 euro.
Åtgärder mot korruption (G4-SO5)
Under rapportperioden upptäcktes inga fall av korruption eller bestickning.
Politisk lobbyverksamhet (G4-SO6)
Under 2016 gav Wärtsilä inga donationer till politiska partier.
Konkurrensbestämmelser (G4-SO7)
Liksom under tidigare år ordnade Wärtsilä år 2016 ett antal seminarier i konkurrensrätt för nyckelpersoner för att ytterligare förbättra kunskapen om konkurrenslagstiftningen och säkerställa att den iakttas till fullo.
Produktansvar (G4-PR2, G4-PR4, G4-PR7, G4-PR8, G4-PR9)
Wärtsilä genomförde en intern revision av testprocesserna som avslöjade begränsade avvikelser i bränsleförbrukningstest av vissa marinmotorer före leverans till kunder. Wärtsilä har kontaktat kunderna personligen och gått igenom alla testprocedurer med hjälp av både interna och externa resurser för att införa nya mer transparenta processer och kontroller. Det gäller att notera att dessa motorer har uppfyllt kraven enligt regelverken och klassificeringssällskapen.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.