Stäng

Ekonomiskt ansvar

Målet för Wärtsilä är att skapa värde för Wärtsiläs intressenter. Fokus ligger på lönsamhet och på att öka aktieägarvärdet. Huruvida målet uppnås beror också på vår förmåga att infria de andra intressenternas förväntningar. Detta handlar om att erbjuda kunder högkvalitativa och miljövänliga produkter, lösningar och tjänster, skapa långvariga partnerskap med leverantörer, erbjuda anställda konkurrenskraftiga löner och arbetsförhållanden och bidra till de lokala samhällenas välbefinnande på de ställen där vi är verksamma. En bra ekonomisk prestanda utgör en plattform för andra hållbarhetsaspekter – såsom miljöansvar och socialt ansvar.

Ekonomiska prestationer
Genererat och distribuerat ekonomiskt värde (G4-EC1)
MEUR 2016 2015 2014 2013 2012
Kunder
Omsättning 4 801 5 029 4 779 4 654 4 725
Leverantörer
Kostnader för köpta varor, material och tjänster 2 969 3 136 3 066 2 901 3 007
Förädlingsvärde 1 831 1 893 1 713 1 753 1 717
Distribution av förädlingsvärdet
Till intressenter 1 593 1 555 1 475 1 443 1 432
Anställda
Löner 939 935 906 903 887
Offentliga sektorn
Skatter och socialavgifter 343 349 313 314 317
Fordringsägare
Finansiella poster netto -53 -34 -28 -19 -30
Aktieägare
Dividender 256 237 227 207 197
Samfund
Donationer 2 1 1 1 1
För utveckling av affärsverksamheten 238 338 239 310 285
2016 2015 2014 2013 2012
Kunder
Omsättning (MEUR) 4 801 5 029 4 779 4 654 4 725
Omsättning enligt marknadsområde (MEUR)
Europa 1 581 1 566 1 402 1 329 1 202
Asien 1 774 2 051 1 989 1 759 2 009
Nord- och Sydamerika 1 039 1 006 840 1 068 994
Afrika 313 329 398 405 398
Övriga 94 78 150 93 122
Leverantörer
Kostnader för köpta varor, material och tjänster (MEUR) 2 969 3 136 3 066 2 901 3 007
Anställda
Löner (MEUR) 939 935 906 903 887
Löner enligt marknadsområde (MEUR)
Europa 650 632 637 649 631
Asien 153 163 144 138 145
Nord- och Sydamerika 110 112 99 91 91
Afrika 19 21 18 14 12
Övriga 7 8 8 10 8
Omsättning/anställd (TEUR) 262 271 265 248 250
Offentliga sektorn
Skatter och socialavgifter (MEUR) 343 349 313 314 317
Skatter och socialavgifter enligt marknadsområde (MEUR)
Europa 246 246 220 232 234
Asien 45 50 42 34 39
Nord- och Sydamerika 47 44 37 39 36
Afrika 5 6 12 8 6
Andra 0 2 2 2 2
Erhållna subventioner (TEUR) 8 343 9 669 11 486 6 331 5 543
Finansiella poster netto (MEUR) -53 -34 -28 -19 -30
Samfund
Donationer av styrelsen (TEUR) 1 365 110 110 111 104
Donationer av Wärtsiläbolag (TEUR) 533 511 608 609 456
Finansiell påverkan samt risker och möjligheter hänförliga till klimatförändringen (G4-EC2)
Wärtsilä Italia S.p.A är det enda dotterbolaget som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem (ETS) på grund av fabrikens värmekraftverk. ETS har inte påverkat företagets lönsamhet. Wärtsiläs svar på klimatförändringen är att utveckla och tillhandahålla produkter, lösningar och tjänster som gör det möjligt för våra kunder att minska utsläppen av växthusgaser. Mer information om Wärtsiläs lösningar för bekämpning av klimatförändringen hittas på vår webbsida www.wartsila.com. De potentiella affärsriskerna relaterade till klimatförändringen och Wärtsiläs produkter beskrivs under hållbarhets- och klimatrisker i avsnittet Riskhantering i bolagsstyrningsrapporten.
Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden (G4-EC3)
Pensionerna baserar sig på gällande lagstiftning och avtal i varje land. I Finland omfattas största delen av pensionsåtagandena av pensionssystemet för arbetstagare (ArPL). De största förmånsbestämda åtagandena finns i Nederländerna, Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Sverige. De flesta av dessa förmånsbestämda pensioner förvaltas av pensionsfonder, och deras tillgångar ingår inte i koncernens tillgångar. Wärtsiläs dotterbolag gör inbetalningar i pensionsfonder enligt lokal lagstiftning och praxis i varje land. Auktoriserade aktuarier i respektive land har gjort de aktuariella kalkyler som de förmånsbestämda planerna kräver. Mer information om koncernens pensionsåtaganaden finns i bokslutet, se not 22. Pensionsförpliktelser.
Finansiellt stöd från den offentliga sektorn (G4-EC4)
Erhållna subventioner (TEUR) 2016 2015 2014 2013 2012
8 343 9 669 11 486 6 331 5 543
Värdet på stöden år 2016 uppgick till 8.343 tusen euro och beviljades till bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt. Länderna som bidrog mest år 2016 var Finland, Spanien och Norge.
Marknadsnärvaro
Lönenivå (G4-EC5)
Wärtsilä tillämpar och iakttar den lokala arbetslagstiftningen i alla länder och respekterar lokala kollektivavtal som ofta fastställer nivån för minimilöner. Dessutom justeras startlönerna enligt funktion och utbildningsnivå utifrån marknadsreferenser. Lagar och regelverk anger miniminivån, men de faktiska lönerna är ofta högre än så. För varje land skräddarsys ett totalkompensationspaket utifrån företagets riktlinjer för löner och lokal marknadspraxis. Grundlönen fastställs så att den uppfyller marknadsförhållandena, jobbkraven samt individens kompetens och prestationer.
Anställningsvillkor (G4-EC6)
I princip utannonseras alla lediga jobb både externt och internt för att erbjuda alla lika möjligheter att söka jobb hos Wärtsilä. Om det inte finns specifika orsaker såsom behov av utländsk kompetens anställs lokala invånare. Denna princip gäller också den högsta ledningen, som omfattar den globala affärs- och företagsledningen samt chefsbefattningar i lokala företag. I hela världen har 76% av Wärtsiläs högsta ledning rekryterats lokalt, dvs. i samma land som Wärtsiläs dotterbolag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.