Stäng

Miljö

Den miljöbelastning som Wärtsiläs verksamhet orsakar anknyter främst till tillverkningen. Tillverkningens centrala miljöaspekter handlar om användning av energi och naturresurser samt tillverkningsrelaterade utsläpp. Produktutvecklingen förutsätter också testning av produkter och enskilda komponenter, vilket vid sidan av tillverkningen belastar miljön. De positiva miljökonsekvenserna av produktutvecklingen är emellertid betydligt större än testningens negativa verkningar om man beaktar produktens hela livscykel.

De största orsakerna till att vissa rapporterade miljöindikatorer varierar avsevärt från år till år är:

  • Förändringar i produktionsvolymer
  • Förändringar i FoU-testprogram
  • Förändringar i företagsstrukturen (avyttringar, sammanslagningar och förvärv)
  • Förändringar i rapporteringens omfattning

Uppföljning av miljökonsekvenser

Wärtsilä följer upp miljökonsekvenser av operativa aktiviteter på följande sätt:

  • Uppföljning av luftkvaliteten tillsammans med andra lokala intressenter
  • Mätning av luftutsläpp
  • Mätning av bullernivåer
  • Regelbunden analys av avloppsvatten
  • Markanalyser
  • Spridningsanalys och undersökning av bioindikatorer

Material
Använda material enligt vikt eller volym (G4-EN1)
De huvudsakliga materialen som används i Wärtsiläs produkter är olika metaller: gjutjärn, stållegeringar och konstruktionsstål, aluminiumlegeringar och brons. År 2016 användes sammanlagt 84.913 ton material (100.767). De viktigaste materialkategorierna var olika metaller 71%, sand 22% och olika kemikalier 2%.
Material 2016 2015 2014 2013 2012
Total användning av material (t) 84 913 100 767 88 736 91 720 99 570
Metaller (t) 59 898 73 285 65 363 69 991 70 323
Sand (t) 18 399 20 915 16 445 16 537 21 279
Kemikalier (t) 1 831 * 5 025 5 447 3 865 6 730
Övriga (t) 3 601 1 542 1 481 1 327 1 238
* Ett betydande klassificeringsfel har rättats under 2016. Därav är siffran för år 2016 inte direkt jämförbar med de tidigare åren.
Andel använda återvunna material (G4-EN2)
De huvudsakliga materialen som används i Wärtsiläs produkter är olika metaller: gjutjärn, stållegeringar och konstruktionsstål, aluminiumlegeringar och brons. Andelen återvunnet material bland dessa metaller varierar enligt material och leverantör. Återvunnet material, såsom slitna mynt och bronspropellrar, används i till exempel gjutning av nya propellrar.
Energi
Energiförbrukning inom organisationen (G4-EN3)
Den totala energiförbrukningen (i tera joule, TJ) omfattar el, värme och bränslen som förbrukats av Wärtsiläföretagen under de senaste åren. Bränslen används främst för att testa motorer men också för uppvärmning, tillverkning och transporter. År 2016 kom bränslet från icke förnybara källor.

Wärtsilä förbrukar el i tillverkningsprocesserna – till exempel för bearbetning av komponenter – och på serviceverkstäder och kontor. Både den el och den värme som genereras under testning av motorer kan utnyttjas. Wärtsilä strävar efter att ta vara på elenergin för sina egna syften och samtidigt sälja en del av den till lokala energibolag. Eftersom motortesternas elgenerering och företagets behov av el inte motsvarar varandra kan överlopps energi säljas till lokala elbolag.

Uppvärmning av fabriker och kontor står för största delen av Wärtsiläs förbrukning av värmeenergi. På flera fabriker används värmen från motortester för uppvärmning. Vissa fabriker och kontor har anslutit sig till lokala uppvärmningsnät, medan andra har egna värmeanläggningar eller använder el för uppvärmning.
Energi 2016 2015 2014 2013 2012
Total energiförbrukning (TJ) 1 471 1 539 1 475 1 613 1 691
Elförbrukning (MWh) 139 363 142 819 140 713 143 833 143 810
Elinköp (MWh) 132 771 131 501 131 896 136 098 125 761
Genererad el (MWh) 6 592 11 318 8 817 7 735 18 007
Såld el (MWh) 23 620 21 834 25 548 23 527 22 568
Värmeförbrukning (MWh) 33 542 30 161 25 073 29 077 27 910
Lättolja (t) 3 918 4 801 4 461 4 765 5 096
Tjockolja (t) 3 647 3 675 3 579 3 755 5 920
Naturgas (t) 8 614 9 750 8 721 9 806 9 767
Övriga bränslen (t) 3 209 2 834 3 348 4 214 4 025
Energiintensivitet (G4-EN5)
Energi 2016 2015 2014 2013 2012
Total energiförbrukning (TJ)/omsättning 0,313 0,334 0,319 0,354 0,406
Minskning av energiförbrukningen (G4-EN6)
Wärtsiläs energieffektivitetsprogram lanserades 2008. Det yttersta målet för programmet är att minska den absoluta energiförbrukningen (GWh) med minst 10% fram till 2016 jämfört med den genomsnittliga energiförbrukningen 2005. Sedan lanseringen av programmet har omfattande energirevisioner genomförts i nio länder med den största energiförbrukningen. Energirevisionerna har visat var man kan spara på energiförbrukningen och hur man kan förbättra energieffektiviteten, och de har använts som en konkret grund för att minska energiförbrukningen. Åtgärderna för att spara energi har lett till minskad energiförbrukning, bland annat el, värme och bränsle. För företag som förbrukar mindre energi har Wärtsilä tagit fram verktyg för identifiering av sparpotentialen. I slutet av 2016 uppgick energibesparingarna till 43,3 GWh.
Energibesparingar 2016 2015 2014 2013 2012
Årlig energibesparing 1,3 GWh 4,6 GWh 1,9 GWh 15,7 GWh 7,5 GWh
Kumulativ energibesparing 43,3 GWh 42,0 GWh 37,5 GWh 35,6 GWh 19,9 GWh
Vatten
Totalt vattenuttag enligt källa (G4-EN8)
Wärtsiläs vattenförbrukning kan indelas i två kategorier: hushållsbruk och nedkylning. Hushållsvatten används främst för sanitära syften och industriell utrustning, såsom bearbetnings- och tvättmaskiner. En del fabriker använder också hushållsvatten för gjutformar eller slutna kylsystem. Wärtsilä använder havsvatten för nedkylning av motorer och processer.

Total vattenförbrukning per år enligt vattenkälla: cirka 99% av kylvattnet kommer från lokala vattendrag, där utsläppen består av endast värme som frigörs i det rena vattnet, och cirka 1% av kylvattnet kommer från kommunala vattenverk. Av Wärtsiläs totala vattenförbrukning år 2016 var cirka 92% havsvatten som användes som kylvatten, cirka 6% kranvatten, cirka 1% togs direkt från grundvattnet, och cirka 0,05% bestod av regnvatten eller vatten som erhållits från en annan organisation och återanvändes i avloppsvattnet.
Vatten 2016 2015 2014 2013 2012
Total vattenförbrukning (1 000 m³) 8 444 6 971 7 774 7 534 9 546
Förbrukning av hushållsvatten (1 000 m³) 613 703 683 744 799
Förbrukning av kylvatten (1 000 m³) 7 831 6 268 7 091 6 790 8 747
Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenuttag (G4-EN9)
Inga vattenkällor anses ha blivit väsentligt påverkade av vattenuttag av Wärtsiläs dotterbolag.
Andel av och total volym för återanvänt vatten (G4-EN10)
Wärtsilä Italia S.p.A. återvann 153.070 m3 vatten under 2016 genom att leda det till ett vattenreningsverk och sedan återanvända det i produktionsprocesser. Mängden motsvarade cirka 61% av Wärtsilä Italias vattenförbrukning och 2% av Wärtsiläs totala vattenförbrukning år 2016. Inga andra betydande vattenåtervinningsprocesser tillämpas på Wärtsiläs produktionsanläggningar.

Utsläpp
Växthusgasutsläpp (GHG) (G4-EN15-EN18)
Förutom direkta CO2-utsläpp orsakar Wärtsiläs verksamhet indirekta CO2-utsläpp. År 2016 uppgick de kalkylmässiga indirekta CO2-utsläppen till 59.697 ton (60.317) (köpt el och värme), och CO2-utsläppen för flygresor var 37.972 ton (39.033).
Utsläpp av växthusgaser 2016 2015 2014 2013 2012
Utsläpp av koldioxid (t) (direkta) (SCOPE 1) 57 355 63 441 57 477 59 631 63 762
Utsläpp av koldioxid (t) (indirekta) (SCOPE 2) 59 697 60 317 55 989 57 040 54 011
Utsläpp av koldioxid (t) (indirekta, flygresor) (SCOPE 3) 168 571 * 39 033 39 619 40 596 39 033
GHG-utsläppsintensitet (alla) 60,8 35,3 33,1 34,5 37,7
* Innehåller indirekta utsläpp relaterade till materialanvändning, energiförbrukning och flygresor. Fram till 2016 innehåller siffrorna endast utsläpp relaterade till flygresor.
Minskning av växthusgasutsläpp (GHG) (G4-EN19)
Wärtsilä har vidtagit flera åtgärder för att minska de indirekta CO2-utsläppen. Engagemanget för energieffektivitet siktar på att minska energiförbrukningen och utsläppen. Dessutom strävar Wärtsilä efter att minska antalet resor genom en strikt resepolicy och tre huvudsakliga koncept för virtuella möten: Skype-snabbmeddelanden, som möjliggör livechattar mellan två eller flera personer; Skype möten som möjliggör möten mellan flera personer över datorer och där presentationer kan delas mellan deltagarna samt videokonferenssystemet Telepresence. Wärtsilä använder Skype och Telepresence regelbundet. Omkring 1.300 Skype-konferenser ordnas dagligen och det finns 82 rum for videokonferenser i 37 länder samt 38 Telepresence-rum på Wärtsiläs kontor i 19 länder.
Utsläpp av NOx och SOx samt andra väsentliga utsläpp (G4-EN21)
Luftutsläpp orsakas främst av testkörningar och målning av färdiga motorer eller andra Wärtsiläprodukter. Utsläppen från testkörningar består av kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2), koldioxid (CO2) och partiklar samt en liten mängd andra utsläppskomponenter. Målningen av motorer och andra produkter orsakar VOC-utsläpp (volatila organiska föreningar). Utsläppen från motorer reduceras med hjälp av forskning och utveckling samt produktutveckling och testning. Dessa åtgärder resulterar också i utsläpp, men resultaten kommer att minska de framtida utsläppen från motorer.
Utsläpp 2016 2015 2014 2013 2012
Utsläpp av kväveoxider (t) 500 553 519 549 697
Utsläpp av svaveloxider (t) 59 63 76 91 145
Totala utsläpp av kolväten (t) 116 145 87 130 180
Partiklar (t) 9 9 9 10 13
VOC-utsläpp (t) 30 40 40 49 51
De primära bullerkällorna inom tillverkning är motorbuller från testkörningar och ventilationen på fabrikstaken. Bullret har i allmänhet låg frekvens och är därför svårt att varsebli med människoöra. Wärtsilä har vidtagit specifika åtgärder för att minska bullret genom tekniska åtgärder, vilket resulterat i betydligt lägre bullernivåer. Bullerbekämpningen är emellertid ständigt aktuell och kräver regelbunden uppföljning.
Avloppsvatten och avfall
Totalt utsläpp till avlopp per typ och destination (G4-EN22)
Wärtsilä använder havsvatten för att kyla ner motorer och processer. I dessa fall är kylsystemet slutet, vilket innebär att endast värme släpps ut i havet. Avloppsvattnet leds till lokala reningsverk eller behandlas på plats. Om avloppsvattnet inte kan ledas ut i avloppet transporteras det till en ändamålsenlig behandlingsanläggning, till exempel en anläggning för farligt avfall.

Flera av Wärtsiläs dotterbolag har miljötillstånd för att leda renat eller ändamålsenligt behandlat avloppsvatten ut i vattendrag. Det består främst av rent kylvatten som leds ut i vattendrag och som endast medför värmeutsläpp.

Vattenutsläppen uppgick år 2016 till totalt 8.515.221 m³.
Avloppsvatten 2016 Kommunala avlopp Hav Floder Mark
Kvantitet (m3) 259 858 7 820 626 403 535 31 185
% av totalt avloppsvatten 3 92 5 0
Total avfallsvikt per typ och hanteringsmetod (G4-EN23)
Tillverkningen orsakar olika slags avfall. Dessa indelas i två huvudkategorier: farligt och ofarligt avfall. Farligt avfall omfattar skärvätskor, olika slags spilloljor, målarfärger och lösningsmedel, oljigt avfall, fast avfall etc. Ofarligt avfall omfattar metallskrot och -spånor, avfallsplast och -trä, hushållsavfall, papp och papper. Alla Wärtsiläbolag sorterar sitt avfall enligt lokala regler. Generellt består de huvudsakliga kategorierna av avfall som bränns, deponeras eller återvinns.

Wärtsiläs avfallshantering har följande fyra syften i prioritetsordning:

• reducera mängden avfall från processerna
• använda avfall som material
• använda avfall som energi
• deponera avfall på ett miljövänligt sätt
Avfall 2016 2015 2014 2013 2012
Avfall, totalt (t) 50 020 52 037 46 829 44 741 62 517
Ofarligt avfall (t) 42 663 44 864 39 409 33 623 39 512
Farligt avfall (t) 7 357 7 173 7 420 11 118 23 005
Deponerat avfall (t) 9 962 8 593 9 621 16 875 21 988
Återvunnet avfall (t) 30 695 34 074 27 328 14 622 15 423
Bränt avfall (t) 1 889 2 197 2 460 2 125 2 101
Deponerat farligt avfall (t) 964 2 586 2 504 6 360 17 376
Återvunnet farligt avfall (t) 5 470 3 502 3 792 2 796 3 200
Bränt farligt avfall (t) 923 1 084 1 124 1 963 2 429
Produkter och tjänster
Omfattning av minskad miljöpåverkan från produkter och tjänster (G4-EN27)
Miljövänliga produkter och tjänster är de viktigaste sätten för att minska miljökonsekvenserna inom Wärtsilä. Wärtsilä innehar en nyckelroll när det gäller att tillhandahålla miljövänliga lösningar och tjänster som gör det möjligt för kunderna att utveckla sin affärsverksamhet på ett hållbart sätt. Hållbara innovationer ingår i många miljövänliga produkter och lösningar, inklusive teknik som ökar verkningsgraden, minskar gasformiga och flytande utsläpp, behandlar avlopps- och ballastvatten samt produkter och lösningar som är flexibla, effektiva, tillförlitliga, säkra, kostnadseffektiva i drift och som har ett minimalt ekologiskt fotavtryck under hela livscykeln.
Utgifter
Totala miljöskyddsutgifter och -investeringar (G4-EN31)
I Wärtsiläs verksamhet har utgifter definierats som miljöutgifter om de anknyter till kontroll av vatten- och luftutsläpp, avfallshantering, miljöledning eller bullerkontroll.

En betydande andel av investeringarna i produktutveckling siktar på att säkerställa miljövänligheten genom att erbjuda kort- och långsiktiga fördelar för hela värdekedjan och i slutändan för miljön.
Utgifter 2016 2015 2014 2013 2012
FoU-kostnader (MEUR) 131 132 139 185 188
Miljökostnader
Miljöinvesteringar (MEUR) 0,7 0,5 1,9 0,6 0,8
Miljörelaterade rörelsekostnader (MEUR) 4,0 4,6 4,8 5,1 6,3

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.