Stäng

Socialt ansvar

Wärtsiläs mål är att erbjuda sina kunder det högsta värdet och de bästa tjänsterna genom att fortlöpande utveckla sin kompetens och sina arbetsmetoder. Det strategiska målet för Wärtsiläs sociala ansvar och personalstrategi är att förverkliga affärsstrategin genom att utveckla Wärtsiläs organisation och kompetens så att målen för affärsverksamheten uppnås.

Vårt mål är att ha en energisk, kompetent och motiverad personal med spännande och meningsfulla arbetsuppgifter och karriärmöjligheter och som leds av utmärkta chefer. Vi noterar bra prestationer och respekterar mångfald. Ett annat mål är att erbjuda trygga arbetsförhållanden för våra medarbetare, avtalspartners samt andra personer som arbetar på olika håll inom koncernen genom att tillämpa högklassiga standarder för företagshälsovården och arbetarskyddet.

Ett gott samhällsmedborgarskap kan uppnås genom aktivt samarbete, öppen kommunikation och goda relationer med våra intressenter. Wärtsiläs affärsverksamhet och relationer till sina intressenter bygger på verksamhetsprinciper som alla Wärtsiläs bolag och medarbetare är skyldiga att följa.

Strukturella förändringar under 2016 (G4-13)
För att reagera på utmaningarna på den globala marinmarknaden startade Wärtsilä i juli 2015 organisatoriska omställningar inom Marine Solutions för att skära ner 600 arbetsplatser runtom i världen, varav cirka 160 i Finland. Wärtsilä implementerade omställningarna under 2016.

I april 2016 meddelade Wärtsilä om ytterligare åtgärder för att anpassa organisationen till det försämrade läget på marknaden för nybyggen och den tuffa konkurrensen på både marin- och energimarknaden. De organisatoriska omställningarna kommer att skära ner ca 550 arbetsplatser inom motorrelaterade FoU-aktiviteter i Finland.

När dessa förändringar har implementerats i sin helhet väntas programmen resultera i årliga besparingar på cirka 90 miljoner euro. Besparingar på cirka 60 miljoner realiserades fram till slutet av 2016. Resten förväntas bli realiserade fram till slutet av 2017.

30.6.2016 förvärvade Wärtsilä amerikanska Hydro Corporation av Weir Group plc. Wärtsilä förväntar sig att förvärvet kommer att stärka bolagets närvaro inom vattenkraftsrelaterad och industriell service samt stöda tillväxtstrategin och expansionen inom förnybara energikällor, vilket förbättrar Wärtsiläs utbud och tjänster. Företaget som verkar i USA och Kanada har 241 anställda.

30.6.2016 slöt Wärtsilä ett kontrakt om att förvärva Eniram, ett finskt teknologiföretag som levererar lösningar för energihantering och analys till marinindustrin. Wärtsilä övertog företaget den 1 juli 2016. Förvärvet av Eniram kommer att göra det möjligt för Wärtsilä att växa och stärka sitt digitala utbud och sin interna kompetens, i synnerhet inom dataanalys, utveckling av modeller och prestandaoptimering. Eniram, vars huvudkontor är beläget i Helsingfors, Finland, och som har dotterbolag i Storbritannien, USA, Tyskland och Singapore, har 89 anställda.

År 2015 slöt Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ett avtal om att etablera ett samföretag som ska ta över tillverkningen av Wärtsiläs tvåtaktsmotorer. I juni 2016 avtalade Wärtsilä och CSSC om att överföra Wärtsiläs minoritetsinnehav på 30% i samföretaget Winterthur Gas & Diesel (WinGD) till CSSC. Efter transaktionen äger CSSC WinGD till 100%. Fram till avyttringen klassificerades verksamheten med tvåtaktsmotorer som verksamhet som nedlagts.

30.6.2016 sålde Wärtsilä sitt majoritetsinnehav i Wärtsilä Ship Design Serbia till företagets operativa ledning. Wärtsilä Ship Design Serbia har 31 anställda.

I september 2016 avtalade Wärtsilä om att sälja sin kraftöverföringsverksamhet till Finlandsbaserade The Switch. Affären slutfördes den 31.10.2016 och omfattar Wärtsiläs medel- och lågspänningskraftöverföringssystem för marina applikationer. De sålda tillgångarna inkluderar företagets testcenter och delar av tillverkningsanläggningarna i Stord, Norge. Verksamheten utgjorde tidigare en del av Wärtsiläs El & Automation (E&A). Efter förvärvet kommer The Switch att vara en partner för Wärtsiläs E&A. 17 anställda har övergått från Wärtsilä till The Switch.
Anställda
Personalen under 2016 (G4-10, G4-11, G4-LA1, G4-LA12)
Utöver direktanställda sysselsatte Wärtsilä indirekt en extern arbetskraft på 2.876 årsverken bland underleverantörer i sina fabriker och enheter. Enheterna i Finland hade 3.195 anställda sammanlagt.

Sammanlagt 2.680 anställda lämnade Wärtsilä och 1.709 anställdes av Wärtsilä globalt under 2016 av olika orsaker. Wärtsilä hade 18.011 anställda i slutet av 2016.
Personal 2016 2015 2014 2013 2012
Antal anställda i slutet av året 18 011 18 856 17 717 18 663 18 887
Antal anställda per affärsområde
Services 10 567 10 592 10 692 10 785 11 163
Marine Solutions 6 074 6 847 5 603 3 612 2 139
Energy Solutions 903 959 978 1 053 932
PowerTech * * * 2 449 3 811
Övriga 467 459 444 764 842
Antal anställda per marknadsområde
Europa 10 399 10 893 9 633 10 507 10 490
Asien 4 992 5 297 5 477 5 628 6 084
Nord- och Sydamerika 1 919 1 917 1 840 1 876 1 693
Afrika 612 656 676 563 533
Övriga 89 92 91 89 87
Personalens medelålder 41,0 41,0 40,2 39,7 39,4
Fastanställda (%) 89 89 88 88 88
Visstidsanställda (%) 11 11 12 12 12
Heltidsanställda (%) 98 98 98 97 97
Deltidsanställda (%) 2 2 2 3 3
Personalomsättning (avgångna) (%) 5,3 5,2 6,2 7,7 6,9
Nya jobb, netto -840 -755 -283 -477 -416
*Power Tech fusionerades med Marine Solutions år 2014
Antal anställda enligt anställningsavtal och kön 2016 Tillsvidare Visstid
Totalt 16 569 1 442
Män 14 151 1 226
Kvinnor 2 418 216
Tillsvidare anställda enligt anställningstyp och kön 2016 Heltid Deltid
Totalt 16 238 331
Män 14 032 281
Kvinnor 2 206 50
Den totala arbetskraften enligt anställda, övervakade anställda och kön 2016 * Anställda Övervakade anställda
Totalt 18 011 1 091
Män 15 377 815
Kvinnor 2 634 276
* Den totala arbetskraften inkluderar Wärtsilä-anställda och övervakade externa anställda
Den totala arbetskraften enligt marknadsområde 2016*
Europa
Män 9 131
Kvinnor 1 889
Asien
Män 4 786
Kvinnor 617
Nord- och Sydamerika
Män 1 643
Kvinnor 319
Afrika
Män 632
Kvinnor 85
* Den totala arbetskraften inkluderar Wärtsilä-anställda och övervakade externa anställda
Nya anställningar 2016 Anställda Grad (%)
Totalt 1709 9,1
Kön
Män 1430 8,9
Kvinnor 279 9,9
Åldersgrupp
< 30 år 643 20,7
30 - 50 år 819 7,0
> 50 år 247 6,0
Marknadsområde
Europa 561 5,1
Asien 546 10,2
Amerika 429 22,4
Afrika 173 25,5
Personalomsättning (som sagt upp sig) 2016 Anställda Grad (%)
Totalt 919 5,3
Kön
Män 782 5,3
Kvinnor 137 5,3
Åldersgrupp
< 30 år 207 11,1
30 - 50 år 577 5,5
> 50 år 135 3,4
Marknadsområde
Europa 337 3,3
Asien 387 10,2
Amerika 97 5,6
Afrika 98 19,1
Förmåner som endast beviljas heltidsanställda (G4-LA2)
I allmänhet erbjuds visstids- och deltidsanställda samma förmåner som fastanställda. I vissa länder är kvalifikationen bunden till antalet tjänstemånader eller -år. Sådana skillnader baserar sig normalt på kollektivavtal i enlighet med den lokala lagstiftningen.

Relationer mellan anställda och ledning
Minimivarseltid för operativa förändringar (G4-LA4)
Wärtsiläs minimivarseltider beskrivs i avsnittet om anställningsrutiner.
Arbetshälsa och arbetarskydd
Andel av alla anställda som har representation i formella hälso- och säkerhetskommittéer för ledningen och de anställda (G4-LA5)
Wärtsiläbolagen har sådana program för arbetshälsa och -säkerhet som den lokala lagstiftningen kräver och som i allmänhet utvecklas genom arbetshälso- och arbetarskyddskommittéer bestående av representanter för bolagens ledning och personal. Sammanlagt 81% av Wärtsiläs bolag har arbetshälso- och arbetarskyddskommittéer, vilket omfattade 94% av Wärtsiläs personal.
Typ av skador och andelen skador, yrkessjukdomar, förlorade arbetsdagar och frånvaro samt totalt antal arbetsrelaterade dödsfall (G4-LA6)
Den positiva trenden i minskningen av arbetsolyckor som leder till frånvaro fortsatte. Wärtsilä uppnådde ett bra resultat 2016 då indexet för förlorad arbetstid var 9% lägre än året innan. Indexet för förlorad arbetstid har sjunkit varje år sedan 2008.

En underleverantör till Wärtsilä råkade dock tyvärr ut för en dödsolycka. En manlig förare transporterade personal till ett kraftverk som omfattades av Wärtsiläs drifts- och underhållsavtal i Nigeria. Bilen krockade med en mötande cementbil. Föraren omkom i olyckan.
Personskador 2016 2015 2014 2013 2012
Totalt antal personskador 439 461 510 730 742
Antalet personskador som lett till minst en dags frånvaro, totalt 147 157 168 199 238
Antalet arbetsrelaterade personskador som lett till frånvaro 95 104 130 162 194
Antalet pendlingsrelaterade personskador som lett till frånvaro 52 53 38 37 44
Personskador som lett till frånvaro/miljoner arbetstimmar 2,6 2,8 3,5 4,4 5,5
Frånvaro, %
Frånvaro på grund av sjukdom (% av totalt antal arbetstimmar) 2,2 1,9 2,0 2,1 2,0
Frånvaro på grund av olycksfall
(% av totalt antal arbetstimmar)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Frånvaro på grund av yrkessjukdomar
(% av totalt antal arbetstimmar)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dödsolyckor
Totalt antal omkomna 1 1 5 1 0
Anställda 0 1 3 1 0
Underleverantörer 1 0 2 0 0
Anställda med hög förekomst av eller risk för yrkessjukdomar (G4-LA7)
Wärtsiläs medarbetare arbetar i närheten av motorer som är i gång när de utför underhållsuppgifter eller testar motorer, vilket exponerar dem för buller. Wärtsilä har arbetarskydds- och arbetshälsoprogram för att förebygga hörselskador, bland annat hörselskydd för medarbetare i riskzonen.

Utbildning
Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år (G4-LA9)
År 2016 ordnade Wärtsilä i genomsnitt 3,2 utbildningsdagar för män och 2,28 utbildningsdagar för kvinnor.
Utbildningsdagar (dagar/anställd) 2016 2015 2014 2013 2012
Totalt 3,0 3,0 4,2 4,1 3,4
Chefer och överordnade 3,7 3,5 5,1 4,6 3,3
Andra tjänstemän 2,9 2,9 3,5 4,1 3,9
Arbetstagare 3,0 3,1 4,4 3,6 3,0
Program för kompetenshantering och livslång inlärning (G4-LA10)
Wärtsiläs program för kompetenshantering beskrivs i avsnittet om personalledning. Wärtsilä har ett stort urval av interna utbildningar för anställda inom mer än 20 områden, till exempel motorteknologi, hälsa och arbetarskydd, språk och kultur, projekthantering, miljö, säkerhet och ledarskap.
Andel anställda vars prestationer och karriärutveckling bedöms regelbundet (G4-LA11)
Årliga utvecklingssamtal 2016 2015 2014 2013 2012
Omfattning % 96 92 92 91 84
Mångfald och lika möjligheter
Sammansättning av företaget och fördelning av anställda efter personalkategori (G4-LA12)
En personal med varierande bakgrund ger högre vinst, bättre förmåga att lösa komplexa problem och en större kompetenspool. Wärtsiläs initiativ för ökad mångfald inleddes 2012. Syftet är att främja en inkluderande företagskultur på alla nivåer för att bemöta de globala kraven i koncernen. Genom att investera i mångfald och stöda anställda med olika kön, ålder, personlighet och utbildning blir Wärtsilä både en mer innovativ affärspartner och en mer attraktiv arbetsgivare.
Könsrelaterad mångfald 2016 2015 2014 2013 2012
Män/kvinnor (%) 84/16 85/15 86/14 85/15 84/16
Chefspositioner i världen: män/kvinnor (%) 89/11 89/11 90/10 90/10 90/9
Regional mångfald
Antal nationaliteter 134 131 122 120 107
Märkning av produkter och tjänster
Resultat av undersökningar av kundnöjdheten (G4-PR5)
Eftersom kunden alltid kommer först lyssnar vi på Wärtsilä lyhört på kunderna och agerar utifrån deras respons på både den operativa och administrativa nivån. På Wärtsilä tror vi att kundernas förtroende förtjänas på lång sikt genom att hålla löften. Även om utmaningar kan förekomma när som helst i vår bransch stärker vi våra kundrelationer genom att fokusera på kundnöjdheten och -lojaliteten.

Vi välkomnar respons under projektleveranser och driften av installationerna. Att veta vad som fungerar och vad som borde förbättras samt att förstå kundernas operativa miljö är kritiska faktorer i utvecklingen av företagets produkter och tjänster. För att säkerställa att vi når upp till kundernas förväntningar reviderar vi systematiskt deras respons och vidtar relevanta åtgärder. Dessutom samlar Wärtsilä in respons i samband med olika evenemang, aktiviteter och möten med kunderna.
Kundtillfredsställelse 2016 2015 2014
Marine Solutions 76% 75% 78%
Services 90% 89% 89%
Energy Solutions 97% 95% 88%
Urval 4 899 4 312 4 118
Den procentuella kundnöjdheten baserar sig på en fråga: Är du nöjd med Wärtsiläs övergripande prestationer? Svarsalternativ: Nöjd, neutral eller missnöjd. Procenten visar andelen nöjda av alla som svarat.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.