Stäng

Intressentrelationer

Wärtsilä sköter aktivt sina intressentrelationer genom att föra en konstruktiv och öppen dialog med dem. Wärtsilä anser att detta är viktigt i utvecklingen av verksamheten, produkterna och tjänsterna. På koncernnivå är Wärtsiläs mest betydande intressenter kunderna, ägarna, leverantörerna, personalen och samhället i allmänhet. Wärtsiläs dotterbolag definierar själva sina mest betydande intressenter, som förutom de ovan nämnda omfattar bland annat lokala grannar i närheten av fabrikerna samt läroanstalter och myndigheter. Wärtsiläs verksamhetsprinciper utgör grunden för hanteringen av intressentrelationerna. Prioriteringarna i upprätthållandet av intressentrelationerna varierar mellan Wärtsiläs dotterbolag.

swe_Main_expectations.svg

För att främja aktiv dialog med sina kunder ordnar Wärtsilä kunddagar för befintliga och potentiella kunder på olika håll i världen. På dessa evenemang tar man upp både lokala och globala frågor samt diskuterar aktuella och framtida behov och utmaningar.

Dessutom deltog affärsområdena Marine Solutions och Energy Solutions i 230 branschrelaterade evenemang under 2016, inklusive internationella och nationella seminarier, mässor och konferenser. Evenemangen besöktes av kunder, potentiella kunder och andra intressenter, såsom investerare, konsulter, leverantörer och studerande.

Långsiktiga forskningsprogram är en viktig metod för främjande av en öppen dialog och samarbete med nyckelaktörer i branschen samt viktiga forskningsinstitut. Wärtsilä har aktivt tagit initiativ till och deltagit i utvecklingen av och arbetet för allmänna forskningsprogram på både det lokala och internationella planet.

Wärtsilä för dialog med medarbetarna på flera sätt. Mer information om procedurerna och processerna för en aktiv och engagerande dialog med medarbetarna beskrivs i avsnittet om konsultation och informationsprocesser i koncernbolagen.

Syftet med den aktiva och öppna dialogen med lokala och internationella myndigheter är att dela information, erbjuda expertis och stöda myndigheterna i utvecklingen av kvaliteten på regleringen. Wärtsilä deltar i offentliga konsultationer på områden som är viktiga för företaget.

 

Kanaler för växelverkan

Intressenter Kanaler för växelverkan Utvärdering (Återkomsttid)
Kunder  Regelbunden kontakt med kunderna, kundstöd under produkternas hela livscykel, kundevenemang och seminarier, kunddagar, kundtidningar, internet, konferenser och mässor, produktdokumentation, system för kundrespons, mätsystem för kundtillfredsställelse Mätsystem för kund- och kvalitetstillfredsställelse (kontinuerlig)
Personal Öppen och fortlöpande kommunikation mellan ledning och personal, årliga utvecklingssamtal, informationstillfällen och intern kommunikation (intranet), personaltidningar, utbildningar, nationella samarbetskommittéer och Europeiska företagsrådet (EWC), kommittéer för arbetshälsa och -säkerhet, initiativsystem och verksamhet för kontinuerlig förbättring, teknologi- och innovationspris, kundvårdspris  Undersökningar om personalens arbetstrivsel - MyVoice (biennial)
Ägare, investerare  Ledningens möten med investerare, finansiärer och analytiker, intressenttidningar,
bolagsstämmor, informationsmöten, börs- och pressmeddelanden, årsrapporter och delårsrapporter, kapitalmarknadsdagar, internet, investerarrelationsundersökningar, enkäter om
hållbar utveckling
 
Investerarrelationsundersökningar samt undersökningar och index för hållbar utveckling (årlig)
Leverantörer Öppen och aktiv växelverkan mellan inköpsorganisationen och leverantörerna, leverantörsportal, utveckling av leverantörerna, leverantörsstyrning, leverantörsdagar, leverantörspris  Leverantörsutvärderingar (kontinuerlig)
Samhälle  Samarbete med och rapportering till myndigheter i bl.a. miljö-, arbetshälsa- och arbetarskydds- och säkerhetsfrågor, möten med beslutsfattare, positionspapper, Öppna dörrars dag, hållbarhetsrapporter, företagspresentationer, kommunikation på lokalnivå, internet  Respons från intressenter (kontinuerlig), undersökningar om företagsprofilen (årlig)
Organisationer  Medlemskap, regelbundna kontakter, deltagande i lokala bransch- och industriorganisationers verksamhet, deltagande i arbetsgrupper som aktiv medlem, kontakt med olika offentliga organ, bl.a. genom ministerier, rapporter   
Universitet Erbjudande av praktikplatser och möjligheter för slutarbeten, forsknings- och utvecklingsprojekt, deltagande i rekryteringsmässor och seminarier, sponsorering av studentverksamhet, föreläsningar  Undersökningar om de mest attraktiva arbetsgivarna (årlig)
Media Nationella och internationella affärsmedia och tidsskrifter, branschspecifika experttidskrifter, intervjuer och pressmeddelanden, centrala årliga publikationer, möten, besök, fabriksbesök  Undersökningar gjorda bland ekonomijournalister, medieuppföljning, rapporteringsjämförelser (årlig)

Organisationsverksamhet

Under 2016 deltog Wärtsilä i flera relevanta nationella och internationella organisationers och föreningars verksamhet. De organisationer som är viktigast för Wärtsilä och verksamhetens karaktär visas i tabellen nedan.

 

Intressent Organisation Verksamhetens karaktär
Intressebevakare Finlands Näringsliv (EK), Teknologiindustrin rf, Centralhandelskammaren, Internationella Handelskammaren (ICC), ICC Finland Medlemskap och deltagande i verksamhet.
Industriorganisationer Association of Singapore Marine Industries (ASMI), Brazilian Institute of Oil and Gas (IBP), Brazilian Thermoelectric Generators Association (ABRAGET), Cogen Europe,  Confederation of Indian Industry (CII), Cruise Line International Association (CLIA), BIMCO, EnergyVaasa, Engine Manufacturers Association (EMA), European Association of Engine Manufacturers (Euromot), European Engine Power Plants Association (EUGINE), Exhaust Gas Cleaning System Association (EGCSA), Hong Kong Shipowners Association, Indian Diesel Engine Manufacturers Association (IDEMA), International Council on Combustion Engines (CIMAC), Society for Gas as a Marine Fuel(SGMF), Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC), Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), WaterBorne TP, SolarPower Europe Styrelsemedlemskap och deltagande i vissa arbetsgruppers verksamhet (CII, CIMAC, Cogen Europe, EMA, Euromot, EUGINE, VDMA, WaterBorne TP).

Medlemskap och deltagande i aktiviteter (ABRAGET, ASMI, BIMCO, CLIA, EGCSA, EURELECTRIC, EnergyVaasa, Hong Kong Shipowners Association, IBP, IDEMA, SGMF, SolarPower Europe).
Standardiseringsorganisationer Europeiska standardiseringskommittén (CEN), Internationella Standardiseringsorganisationen (ISO) Deltagande i verksamhet.
Internationella organisationer European Sustainable Shipping Forum (ESSF), International Maritime Organisation (IMO), Global Compact Nordic Network (GCNN) Deltagande i verksamhet genom nationella delegationer (IMO).

Deltagande i verksamhet (ESSF, GCNN).
Övriga Cleantech Finland, Finnish Business & Society (FIBS), European Energy Forum (EEF), Global Reporting Initiative (GRI), Sustainable Shipping Initiative (SSI) Deltagande i verksamhet.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.