Stäng

Oberoende bestyrkanderapport

En översättning av den ursprungliga engelskspråkiga rapporten

Till direktionen för Wärtsilä Oyj Abp

På begäran av direktionen för Wärtsilä Oyj Abp (nedan Wärtsilä) har vi utfört ett uppdrag som ger begränsad säkerhet av informationen om hållbar utveckling (härefter: hållbarhetsinformation), som Wärtsilä presenterat för rapporteringsperioden 1.1. - 31.12.2016. Denna information presenteras i samband med Wärtsiläs elektroniska årsredovisning 2016.

Den hållbarhetsinformation som varit föremål för vårt bestyrkandeuppdrag omfattar det data och den text som presenteras i årsredovisningens följande delar;

 • Kapitlet ”Hållbar utveckling” och dess underliggande avsnitt;
 • ”Koncernchefens hälsning”;
 • Följande avsnitt i kapitlet ”Detta är Wärtsilä”: ”Wärtsilä i korthet”, ”Koncernstrategi”, ”Hållbarhetsmålsättningar”, ”Innovationer för hållbar utveckling”, ”Centrala hållbarhetshändelser”, ”Forskning och utveckling”, ”Energy Solutions och hållbar utveckling”, ”Marine Solutions och hållbar utveckling” och ”Services och hållbar utveckling”;
 • Följande underkapitel som ingår i kapitlet ”Styrning”: ”Intern kontroll” samt ”Risker och riskhantering”;
 • Hållbarhetsinformationen omfattar även de siffror och den text som presenteras i de ”Stories” –texter som specifikt markerats ”Hållbarhetsbestyrkt 2016”.

Som riktlinjer för granskningen har använts Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4 –riktlinjer.

Uppdragets inherenta begränsningar

När vår bestyrkanderapport läses bör de begränsningar som hänför sig till hållbarhets­informationens natur gällande uppgifternas riktighet och fullständighet beaktas. Hållbarhets­informationen bör bedömas tillsammans med de redogörelser som Wärtsilä gett om insamlingen, beräkningen och bedömningen av uppgifterna.

Direktionen för Wärtsilä ansvarar för mätandet, upprättandet och presentationen av hållbarhetsinformationen i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4 –riktlinjer.

Vår skyldighet är att presentera en oberoende slutsats om hållbarhetsinformationen. Vi har utfört vårt uppdrag i enlighet med bestyrkandestandarden ISAE 3000 (reviderad). I den mån lagen medger, ansvarar vi inte vad gäller vårt arbete, rapporten eller våra slutsatser för någon annan part än för Wärtsilä.

Vi är oberoende av bolaget enligt de etiska krav som tillämpas i Finland och som gäller vårt uppdrag och vi har uppfyllt våra övriga etiska skyldigheter enligt dessa krav. Vi tillämpar den internationella standarden för kvalitetskontroll ISQC1 och upprätthåller sålunda ett omfattande kvalitetskontrollsystem vari ingår dokumenterade principer och tillvägagångssätt för följandet av etiska krav, standarder för yrkesutövningen samt krav i lagar och andra författningar.

Sammanfattning av gjort arbete

Ett uppdrag som ger begränsad säkerhet genomförs främst genom förfrågningar till personer som ansvarar för upprättandet av hållbarhetsinformationen samt genom att tillämpa analytiska och andra lämpliga metoder för inhämtning av bevis. I ett uppdrag som ger begränsad säkerhet är de ovannämnda metoderna för inhämtning av bevis mindre omfattande än i ett uppdrag som ger rimlig säkerhet, vilket leder till att de ger en avsevärt lägre säkerhet.

I vårt uppdrag har vi vidtagit följande åtgärder:

 • Vi har intervjuat representanter för den högsta ledningen på Wärtsilä;
 • Vi har utvärderat i vilken utsträckning hållbarhetsinformationen följer GRI G4  innehållsspecifikationer för rapporteringen och huruvida de är förenliga med de kvalitets- principer som gäller rapportering;
 • Vi har bedömt omfattningen av de i hållbarhetsinformationen identifierade väsentliga aspekterna och rapporteringens avgränsning i förhållande till Wärtsiläs affärsverksamhet och bransch;
 • Vi har bedömt processer för datahantering och praktiska förfaranden som används för att samla in och konsolidera hållbarhetsinformationen;
 • Vi har granskat den presenterade hållbarhetsinformationen samt bedömt uppgifternas kvalitet och definitionen av rapporteringsavgränsningarna;
 • Vi har testat informationens riktighet och fullständighet med hjälp av stickprov på originaldokument och system;
 • Vi har besökt ett verksamhetsställe samt hållit videokonferenser med tre av Wärtsiläs dotterbolag.

Slutsats

På basen av vårt ovan beskrivna arbete har det inte framkommit några omständigheter som skulle ge oss anledning att anta att informationen som varit föremål för detta bestyrkande­uppdrag inte i allt väsentligt vore presenterad i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4.

 

Helsingfors, den 7 februari 2017

KPMG Oy Ab

Virpi Halonen                                                               Nathalie Clément
CGR                                                                            Senior Manager, Advisory

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.