Stäng

Rapporteringsprinciper

Information om ekonomiska prestationer

Informationen om ekonomiska prestationer baserar sig på reviderad bokföring och omfattar alla Wärtsiläs dotterbolag om inget annat nämns.

Donationer: Informationen om denna indikator omfattade år 2016 femton stora dotterbolag i Wärtsilä och moderbolaget.

Subventioner: Informationen om denna indikator omfattade år 2016 alla dotterbolag i Wärtsilä och moderbolaget.

Socialavgifter för anställda bidrar till finansieringen av pensioner samt arbetslöshetsförmåner och andra sociala förmåner som ger trygghet och förbättrar livskvaliteten för medarbetarna och deras familjer.

Högsta ledningen omfattar alla anställda på de högsta jobbnivåerna 10–15. I slutet av 2016 handlade det om 439 personer.

Information om miljöprestationer

Material inkluderar alla betydande materialflöden i de globala produktionsprocesserna. De produktkategorier som förbrukar mest material är motorer, propellrar och propulsionssystem.

Total energiförbrukning omfattar både direkt och indirekt energiförbrukning. Den direkta energiförbrukningen omfattar de bränslen som förbrukas av Wärtsiläs dotterbolag. Effektiva värmevärden (LHV) används för att räkna ut bränsleförbrukningen i Joule. LHV-värdena baserar sig på information från leverantörerna eller bränsleanalyser. Den indirekta energiförbrukningen omfattar den köpta elektriciteten och värmen. Eftersom effektiviteten för genereringen av den köpta elektriciteten och värmen inte är känd omvandlas energin direkt utifrån inköpsvärdena.

Bränsleförbrukning baserar sig antingen på fakturor eller uppmätta värden.

Värme- och eldata baserar sig antingen på fakturor eller uppmätta värden.

Energintensitet är den totala interna energiförbrukningen dividerad med den totala omsättningen för dotterbolagen för de dotterbolag som ingår i datainsamlingen respektive år.

GHG-energintensitet är de totala utsläppen av växthusgaser dividerad med den totala omsättningen för dotterbolagen för de dotterbolag som ingår i datainsamlingen respektive år.

Data om minskning av energiförbrukningen baserar sig på energieffektivitetsåtgärder som i sin tur bygger på energirevisioner utförda av tredje parter. Energirevisionerna innehåller förslag till åtgärder som minskar energiförbrukningen och anger energisparpotentialen per objekt.

Vattenförbrukning: De rapporterade uppgifterna baserar sig antingen på uppmätta värden eller fakturor. Förbrukningen av kylvatten kan även beräknas utifrån värmebelastningen för vissa enheter.

Återvunnet vatten: Den rapporterade volymen är den totala uppmätta användning av återvunnet vatten i Wärtsilä Italia S.p.A. Företagets vattenreningsanläggning försörjer tillverkningsprocesserna med renat vatten.

Avloppsvatten: De rapporterade uppgifterna baserar sig antingen på uppmätta värden eller fakturor. Förbrukningen av kylvatten kan även beräknas utifrån värmebelastningen för vissa enheter.

Utsläpp: De rapporterade uppgifterna baserar sig huvudsakligen på uppmätta värden, utifrån vilka specifika utsläppsfaktorer fastställs. De specifika utsläppsfaktorerna fastställs för olika slags bränslen och motortyper. Utsläppen från värmepannorna mäts eller beräknas. De indirekta CO2-utsläppen (scope 2) beräknas med hjälp av utsläppsfaktorer från DEFRA (det brittiska ministeriet för miljö, livsmedel och jordbruk). De indirekta CO2-utsläppen (scope 3) relaterade till energiförbrukning beräknas med hjälp av utsläppsfaktorer från DEFRA. De indirekta CO2-utsläppen relaterade till materialanvändning beräknas med hjälp av utsläppsfaktorer från thinkstep:s GaBi-databas. CO2-utsläppen relaterade till flygresor (scope 3) baserar sig på beräkningar från Wärtsiläs resebyrå som bygger på faktorer fastställda av DEFRA. Utsläppen från fordon (andra än växthusgasutsläpp) beräknas med hjälp av utsläppsfaktorer från Teknologiska forskningscentralen VTT:s Lipasto-databas. GWP-faktorn som används för att konvertera metanutsläpp till CO2-ekvivalenter är 25.

Miljöstörningar: Miljörisker är stora incidenter som i allmänhet kräver kommunikation med lokala myndigheter.

Information om sociala prestationer

Totalt antal skador: De rapporterade siffrorna inkluderar alla slags arbetsrelaterade skador och skador under resor samt eventuella dödsolyckor.

Personskador som leder till förlorad arbetstid: Informationen omfattar alla rapporterade arbetsrelaterade skador som lett till åtminstone en förlorad arbetsdag.

LTI-frekvens anges som antalet rapporterade olyckor med frånvaro eller eventuella dödsfall per miljoner arbetstimmar. Arbetstimmarna är antalet verkliga avlönade arbetstimmar. LTI-graden omfattar inte personskador som inträffat under resor till och från arbetet.

Antalet nya arbetstillfällen netto beräknas genom att dra av antalet fastanställda medarbetare som har lämnat företaget av vilken orsak som helst från antalet rekryterade fastanställda medarbetare under året.

Personalomsättning beräknas utifrån den fastanställda personalen. Antalet anställda som permanent lämnat bolaget divideras med antalet fastanställda arbetstagare i början av rapportperioden.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.