Stäng

Utvärdering av betydelsen av materialitet

Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar

Enheter som ingår i organisationens redovisning (G4-17)

De enheter som ingår i Wärtsiläs redovisning räknas upp i not 33 Dotterbolag i det konsoliderade bokslutet.

Wärtsiläs rapportering om hållbar utveckling omfattar alla koncernbolag. Rapporten omfattar Wärtsiläs affärsområden. På koncernnivå omfattar rapporten moderbolaget och dess dotterbolag samt tillverknings-, service- och försäljningsenheterna. Wärtsiläs intresseföretag, samföretag och leverantörer ingår inte i rapporten.

Process för fastställande av rapportens innehåll och avgränsningar (G4-18)

Wärtsiläs Rapport om hållbar utveckling 2016 upprättas enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer för hållbarhetsrapportering (G4) och för fastställande av rapportens innehåll. Denna rapport har upprättats enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer för hållbarhetsrapportering (G4). Rapporten motsvarar nivån ’Comprehensive’ i rapporteringsramen enligt G4. Detta innebär att vår rapportering omfattar alla standardupplysningar enligt G4-ramverket och alla hållbarhetsaspekter som vi identifierat som väsentliga i vår verksamhet.

År 2014 uppdaterade Wärtsilä bedömningen av väsentliga hållbarhetsfrågor. Processen inkluderade en bedömning av ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter ur intressenternas perspektiv och deras inverkan på Wärtsiläs affärsverksamhet. Intressenternas synpunkter insamlades genom en enkät som besvarades av 96 centrala intressenter på olika Wärtsiläenheter och -funktioner i världen. Syftet med enkäten var att evaluera hur viktiga de olika hållbarhetsaspekterna är för bedömningen och beslutsfattandet hos Wärtsiläs intressenter. Hållbarhetsaspekterna för intressentbedömningen identifierades utifrån Wärtsiläs erfarenheter av väsentliga frågor inom hållbar utveckling, referentgranskningar i branschen och analyser av signifikanta ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser i Wärtsiläs värdekedja. Fokus i intressentbedömningen låg på investerare och finansiärer, stora kunder, medarbetare, lokalsamhällen och medier.

Därefter analyserades de aktuella eller potentiella affärskonsekvenserna av de identifierade aspekterna för Wärtsilä. De ekonomiska konsekvenserna av de identifierade hållbarhetsaspekterna bedömdes som direkta finansiella effekter samt som risker och möjligheter. Dessutom användes nivåerna för de interna policyerna eller rutinerna som indikatorer för potentiella ekonomiska konsekvenser.

Utifrån utvärderingen identifierades följande aspekter som väsentliga för Wärtsilä:

 • Miljökonsekvenser av Wärtsiläs produkter och tjänster,
 • Iakttagande av lagstiftning och regelverk,
 • Ekonomiska konsekvenser för intressenter,
 • Personalens kompetens och utveckling,antikorruption och -bestickning, och
 • Arbetshälsa och arbetarskydd.
 • Utöver de identifierade väsentliga aspekterna publicerar Wärtsilä hållbarhetsdata om flera andra områden, eftersom intressenterna ofta vill ha information om dem eller eftersom de anses vara viktiga med tanke på hållbarhetsrapporteringens kontinuitet.

Därefter evaluerades avgränsningarna av de identifierade väsentliga aspekterna i förhållande till hållbarhetskontexten som baserade sig på hur signifikanta de ekonomiska, ekologiska och sociala effekterna är i vår värdekedja. En mer detaljerad beskrivning av avgränsningarna och datainsamlingens fullständighet avseende de identifierade väsentliga aspekterna finns i G4-20 Interna avgränsningar för respektive hållbarhetsaspekt och G4-21 Externa avgränsningar för respektive hållbarhetsaspekt.

Väsentliga hållbarhetsaspekter (G4-19)

Med tanke på hållbar utveckling är de produktrelaterade miljöfrågorna de viktigaste aspekterna för Wärtsilä. Användningen av Wärtsiläs produkter medför miljökonsekvenser på både ett lokalt och ett globalt plan. Andra hållbarhetsaspekter har främst lokala verkningar.

 

Hållbarhetskonsekvenser Lokala Globala
Ekonomiska
 •  
 
Miljörelaterade    
- Produktrelaterade
 •  
 •  
- Operativa
 •  
 
Sociala
 •  
 

Följande GRI G4-aspekter identifierades vara väsentliga för Wärtsiläs hållbarhetsrapportering:

Kategori Aspekter Identifierade väsentliga hållbarhets​aspekter för Wärtsilä, rapporterade enligt GRI G4 Andra aspekter i Wärtsiläs hållbarhets​- rapportering Ej upptagna i Wärtsiläs hållbarhets​-  rapportering*
Ekonomiska Ekonomiska prestationer
 •  
   
  Marknadsnärvaro  
 •  
 
  Indirekta ekonomiska konsekvenser    
 •  
  Inköpsrutiner    
 •  
Miljörelaterade Material  
 •  
 
  Energi  
 •  
 
  Vatten  
 •  
 
  Biodiversitet    
 •  
  Utsläpp  
 •  
 
  Avloppsvatten och avfall  
 •  
 
  Produkter och tjänster
 •  
   
  Compliance
 •  
   
  Transporter    
 •  
  Totalt  
 •  
 
  Miljöbedömning av leverantörer  
 •  
 
  Rutiner för miljöklagomål  
 •  
 
Anställnings­förhållanden och hyggliga villkor Sysselsättning  
 •  
 
  Relationer mellan de anställda och ledningen  
 •  
 
  Arbetshälsa och arbetarskydd
 •  
   
  Utbildning
 •  
   
  Mångfald och lika möjligheter  
 •  
 
  Lika lön till kvinnor och män    
 •  
  Bedömning av leverantörers anställnings­förhållanden
 •  
   
  Rutiner för klagomål på anställnings­förhållanden
 •  
   
Mänskliga rättigheter Investeringar    
 •  
  Icke-diskriminering    
 •  
  Föreningsfrihet och kollektivavtal    
 •  
  Barnarbete    
 •  
  Tvångsarbete    
 •  
  Säkerhetsrutiner    
 •  
  Ursprungsbefolkningar    
 •  
  Bedömning  
 •  
 
  Bedömning av leverantörers mänskliga rättigheter    
 •  
  Rutiner för klagomål relaterade till mänskliga rättigheter  
 •  
 
Samhälle Lokalsamhällen  
 •  
 
  Antikorruption
 •  
   
  Offentlig politik  
 •  
 
  Konkurrens­begränsningar  
 •  
 
  Compliance
 •  
   
  Bedömning av leverantörers samhälls­konsekvenser    
 •  
  Rutiner för klagomål avseende samhälls­konsekvenser  
 •  
 
Produktansvar Kundernas hälsa och säkerhet  
 •  
 
  Märkning av produkter och tjänster  
 •  
 
  Marknadsförings­kommunikation    
 •  
  Kundernas integritet    
 •  
  Compliance
 •  
   
 *Rapporteringen omfattar flera compliancerelaterade indikatorer från uteslutna GRI aspekter för att komplettera den fullständiga beskrivningen av vikten Wärtsilä lägger vid compliance.

 

Wärtsiläs hållbarhetsrapportering ger fullständig standardinformation om ledningens perspektiv och prestationsindikatorer enligt GRI G4-riktlinjerna.

Interna avgränsningar för respektive hållbarhetsaspekt (G4-20)

Avgränsningen för de väsentliga aspekterna är alla Wärtsiläbolag. De ekonomiska siffrorna omfattar alla Wärtsiläbolag. Informationen om miljöprestationer och sociala prestationer omfattar alla Wärtsiläbolag utom:

 • Wärtsilä Operations Guyana Inc.
 • Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd.
 • Wärtsilä Egypt Power S.A.E
 • Wärtsilä Tanzania Ltd
 • Wärtsilä Muscat LLC
 • Funa International Oy
 • American Hydro Corp.
 • Eniram Oy

Dessa företag kommer att införlivas i Wärtsiläs rapportering om hållbar utveckling under de kommande åren. Wärtsiläs hållbarhetsrapportering utgör en integrerad del av årsredovisningen, och därför publicerar Wärtsilä information om hållbar utveckling varje år.

Den operativa informationens omfattning

Operativ information, % av Wärtsiläbolagen
  2016 2015 2014 2013 2012
Ekonomisk 100 100 100 100 100
Miljörelaterad 93 83 94 93 79
Social 100 100 100 93 79

 

Operativ information, % av personalen
  2016 2015 2014 2013 2012
Ekonomisk 100 100 100 100 100
Miljörelaterad 98 91 98 99 94
Social 100 100 100 99 94

Operativ information, % av tillverkningen
  2016 2015 2014 2013 2012
Ekonomisk 100 100 100 100 100
Miljörelaterad 100 95 100 99 93
Social 100 100 99 93 100

Externa avgränsningar för respektive hållbarhetsaspekt (G4-21)

Wärtsiläs hållbarhetsrapportering omfattar inte information om prestationer som insamlats utanför koncernbolagen.

Effekter av förändringar i tidigare rapporter (G4-22)

Det finns inga större förändringar i tidigare rapporter.

Väsentliga förändringar jämfört med tidigare rapportperioder (G4-23)

Det finns inga väsentliga förändringar jämfört med tidigare rapportperioder avseende rapporteringens omfattning och avgränsningar. Historiska data omfattar alla enheter som ingick i koncernen i slutet av respektive rapportperiod.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.