Stäng

Fokus på ledningen

Wärtsilä utnyttjar olika verktyg och processer för att styra och vidareutveckla en hållbar utveckling. De viktigaste verktygen för hållbar utveckling visas i tabellen nedan.

Wärtsiläs verktyg för hållbar utveckling

Grundprinciper System och processer Övrigt
Vision, mission och strategi Kvalitetsledningssystem Mål för hållbar utveckling
Bolagsstyrning (Corporate Governance) Miljöledningssystem Rapporter om styrningen av hållbar utveckling
Företagspolicyer och -principer: verksamhetsprinciper, QEHS-policy, policy för lika möjligheter och rättvisa anställningsrutiner, antikorruptionspolicy, policy för rapportering om compliance etc. Ledningssystem för arbetshälsa och arbetarskydd Verktyg för utveckling av affärsverksamheten: due diligence, miljöutredningar
Koncernhandboken Leverantörshanteringssystemet Dialog med intressenter
Krav på leverantörer Riskhanteringsprocessen Hållbarhetsrapportering

Wärtsiläs ledningssystem

Målet för Wärtsiläs ledningssystem är att skapa mervärde för Wärtsiläs intressenter, förverkliga strategiska målsättningar, främja hållbarhetsresultaten, hantera riskerna i anslutning till verksamheten samt förbättra bolagets prestanda genom att följa principerna för kontinuerlig förbättring. Ledningssystemet innehåller olika redskap såsom systemen för styrning av kvalitet, miljö och arbetarskydd. Vid ledningens utvärderingar, som görs på olika organisationsnivåer, följer man upp systemets ändamålsenlighet, uppnåendet av målsättningarna samt utvecklingen av de centrala nyckeltalen. Wärtsiläs processer utvecklas inom affärsområdena, affärslinjerna och funktionerna. Dessa utvecklingsprojekt samordnas av Wärtsiläs möte för Controllers och teamet för OD-portföljhantering, Wärtsilädirektörernas kvalitetsrapport och -rapporter samt de funktionella ledningsgrupperna.

Wärtsiläs direktion svarar för fastställandet av centrala strategier, principer och policyer samt tillhörande ledningssystem. Direktionen följer regelbundet upp hur ledningssystemet fungerar och prestationsförmågan utvecklas. Ansvaret är fördelat på linjeorganisationens alla organisationsnivåer, och för varje medarbetare har ett eget ansvarsområde definierats i ledningssystemet. Både på koncernnivå och i de flesta dotterbolag finns särskilda arbetsgrupper som utvecklar ledningssystemet. På koncernnivå finns följande arbetsgrupper som koordinerar produktutvecklingen och operativa frågor:

 

Arbetsgrupp Fokus Huvuduppgifter
Wärtsilädirektörernas kvalitetsrapport Kvalitet Övergripande ansvar för Wärtsiläs kvalitet, utveckling av kvalitetsprocessen och uppnåendet av strategiska kvalitetsmål.
Mötet för Wärtsiläs controllers Strategisk utveckling av verksamheten Övergripande ansvar för utvecklingen av Wärtsiläs verksamhet och planer för utvecklingen av verksamheten samt ledning av IM:s arbete och processutveckling.
Kvalitetsrapporter om affärslinjer Kvalitet Stöd för och bedömning av kvalitetsutvecklingen utifrån kundernas uppfattningar om vår kvalitet och bedömning av hela livscykeln. Plattform för fokus på de centrala utvecklingsområden som påverkar våra kunder mest. Gränsöverskridande beslutsfattande för att öka effektiviteten och förkorta beslutsprocessen.
Wärtsiläs team för OD-portföljhantering Utveckling av verksamheten Vägkarta över utveckling av verksamheten, mål och riktlinjer baserade på affärsstrategier och mål samt övergripande ansvar för processen för utvecklingen av verksamheten som godkänns av Wärtsiläs controllerteam. Harmonisering av utvecklingen av verksamheten över divisionsgränserna.
Wärtsiläs EHSS-ledningsgrupp Miljö, hälsa, arbetarskydd och säkerhet (EHSS) Övergripande ansvar för Wärtsiläs EHSS-system, utveckling av EHSS-ledningssystem, övergripande ansvar på koncernnivå för Wärtsiläs kvalitetsbedömning och målsättning samt uppföljning av utvecklingen av lagstiftningen.

Ledningssystem

Andelen certifierade Wärtsiläbolag  
Kvalitet ISO 9001 92%
Miljö ISO 14001 66%
Arbetshälsa och säkerhet ISO 18001 67%

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.