Stäng

Arbetshälsa och arbetarskydd

Principerna för Wärtsiläs arbetshälsa och arbetarskydd fastställs i verksamhetsprinciperna samt i bolagets QEHS-policy och direktiv för miljön, arbetshälsan och arbetarskyddet (EHS). Wärtsiläs dotterbolag bör tillämpa ett ledningssystem som överensstämmer med QEHS-policyn och EHS-direktivet. De centrala faktorerna i ledningssystemet gäller lagenlig verksamhet, identifiering och minimering av risker i anslutning till arbetshälsa och arbetarskydd, utbildning av personalen, implementering av effektiva hälso- och säkerhetsprogram samt instruktioner, registrering och undersökning av incidenter samt fortlöpande förbättring av arbetshälsan och -säkerheten. Antalet dotterbolag med OHSAS 18001-certifiering ökade under 2016. I slutet av 2016 hade 56 Wärtsiläbolag ett certifierat ledningssystem för arbetshälsa och arbetarskydd som omfattade omkring 87% av Wärtsiläs totala personal.

Dessutom tillämpar Wärtsiläbolagen program för arbetshälsa och arbetarskydd enligt den lokala lagstiftningen. Dessa utvecklas i allmänhet av kommittéer för arbetshälsa och arbetarskydd som har representanter för ledningen och personalen. Sammanlagt 81% av Wärtsiläs bolag har arbetshälso- och arbetarskyddskommittéer.

Genomförandet av arbetarskyddet mäts med prestationsindikatorer, exempelvis antalet olycksfall, sjukfrånvaron, olycksfallsfrekvens och rapporter om tillbud eller risker. Wärtsilä har uppställt ett mål på koncernnivå som strävar efter noll arbetsolyckor. Detta är ett långsiktigt mål för bolaget för att förstärka säkerhetskulturen, och det kräver åtgärder av alla Wärtsiläbolag och -anställda. Företagens säkerhetsprestanda uppföljs månatligen, och resultaten gås igenom av direktionen. För att stärka Wärtsiläs säkerhetskultur ytterligare lanserades ett nytt globalt program med namnet ZeroMindset under 2015. ZeroMindset fokuserar på tre nyckelelement: vår ledning, vår gemensamma inställning till säkerhet samt effektiva säkerhetsverktyg och -rutiner. Under 2016 utarbetade miljö-, arbetshälso- och arbetarskyddsorganisationen ett intensivt koncept för att engagera chefer. Konceptet införs i början av 2017 och riktar sig till Wärtsiläs alla linjechefer. Detta kommer även att omfatta personlig utbildning och coachning på arbetsplatsen.

År 2016 fortsatte Wärtsilä att utvidga det proaktiva programmet WeCare. WeCare är en global app och en metod för rapportering och undersökning av tillbud, risker och olyckor. Sammanlagt 12.650 incidenter rapporterades via WeCare under 2016, och 91% av dem handlade om tillbud eller riskobservationer. Jämfört med 2015 ökade siffrorna med 41%. Över 4.200 Wärtsiläanställda deltog i rapporteringen, undersökningen och åtgärderna via WeCare, vilket antyder att systemet har tagits väl emot och används. Resultatet av undersökningarna av incidenterna resulterade i 11.800 vidtagna förbättringsåtgärder inom Wärtsilä. En ny WeCare-mobilapp lanserades i slutet av 2015 för att öka rapporteringen speciellt utanför Wärtsiläs verksamhetsställen. Under 2016 inlämnades 1.580 rapporter via mobilappen.

Dessutom ordnade Wärtsilä sin andra globala säkerhetsdag 10.3.2016. Temat för evenemanget var ”säkerhet genom val”, det vill säga de viktigaste valen för att skydda sig. Säkerhetsdagen var en stor framgång, och olika evenemang ordnades på verksamhetsställen i Wärtsiläs nätverk. I anslutning till evenemangen deltog medarbetare i spel relaterade till arbetssäkerhetsfrågor.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.