Stäng

Miljöhantering

Miljön är nyckelelementet i Wärtsiläs förhållningssätt till hållbar utveckling. För oss har miljöansvar två dimensioner: produkter och verksamheter. Största delen av våra åtgärder för att förbättra vårt miljöansvar, inklusive vår verksamhet, sker i anslutning till utvecklingen och förbättringen av produkterna. Arbetet stöds av operativa åtgärder baserade på höga miljöstandarder och fortlöpande förbättring.

Att fortlöpande förbättra miljöansvaret i bolagets verksamhet förutsätter att organisationen hela tiden arbetar på ett systematiskt sätt. Detta arbete styrs av vår strategi och dess miljömål, verksamhetsprinciperna (Code of Conduct) och bolagets policy i anslutning till kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd. Arbetet samordnas och uppföljs av EHSS-ledningsgruppen. Vid utvecklingen av verksamheten, processerna och produkterna strävar Wärtsilä efter att utnyttja de nyaste tillgängliga teknologierna för att uppnå en effektivare användning av material och energi samt för att minska och hantera utsläpp och avfall.

Wärtsilä har definierat en process för utvecklingen av produkternas miljöstrategi och dess mål. Processen omfattar identifiering av produktrelaterade aspekter och konsekvenser samt metoder för att påverka konsekvenserna, identifiering av möjliggörande och begränsande gränsvillkor samt analys av informationen och förberedelser och implementering av strategin och målen.

Wärtsilä utvecklar och förbättrar kontinuerligt sin verksamhet och sina produkter med hjälp av certifierade miljöledningssystem. Vår princip är att tillämpa certifierade EHS-system (Miljö, Hälsa och Arbetarskydd) baserade på ISO 14001 och OHSAS 18001 i alla koncernbolag, utom i dem som endast fokuserar på försäljning. Dessa enheter ska tillämpa Wärtsiläs interna EHS-modell som anpassades år 2016 till de nya kraven i ISO 14001:2015. Våra EHS-ledningssystem omfattar all verksamhet i våra dotterbolag, vilket innebär att vi kan främja miljöskyddet och minska skadliga verkningar på bred front.

Bolagets EHS-ledningssystem fokuserar särskilt på iakttagande av lagstiftningen, på identifieringen och minskningen av miljökonsekvenser, -verkningar och -risker, på personalutbildningen och en klar definition av dess ansvar, heltäckande dokumentation av aktiviteter och procedurer, åtgärder i nödsituationer och på en fortlöpande förbättring av miljöprestandan. Företagets dotterbolag ställer upp sina egna mål för viktiga miljöaspekter i deras verksamhet och följer upp ledningssystemens funktion. I slutet av 2016 hade 55 Wärtsiläbolag ett certifierat miljösystem. De certifierade miljösystemen omfattar cirka 86% av Wärtsiläs totala personal.

swe_environmental_strategy.svg
swe_Environmental_management.svg

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.