Stäng

Riktlinjer

I Wärtsiläs verksamhetsprinciper fastställs allmänna regler för alla medarbetare och riktlinjer för ansvarsfull affärsverksamhet. Nyckelområdena i Wärtsiläs verksamhetsprinciper omfattar laglydighet, transparens och fortlöpande dialog med intressenterna, respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, rättvisa anställningsrutiner, antikorruption, bekämpning av bedrägerier och dataskydd.

Wärtsilä intar en aktiv roll i tillämpningen av verksamhetsprinciperna och främjar implementeringen av dem genom effektiv kommunikation av innehållet till medarbetarna. Wärtsilä följer upp tillämpningen av dessa principer internt. Leverantörer och affärspartners är en viktig och väsentlig del av den totala värdekedjan för Wärtsiläs produkter och tjänster. De förväntas bedriva sin affärsverksamhet enligt samma höga lagstiftningsmässiga och etiska standarder och affärsrutiner som Wärtsilä. Wärtsilä främjar tillämpningen av verksamhetsprinciperna genom att följa upp sina leverantörers och affärspartners verksamhet.

swe_Code_of_Conduct_implementation.svg

Policyer som omfattar hela koncernen kompletterar verksamhetsprinciperna och engagemanget för de högsta juridiska och etiska standarderna i all vår verksamhet. Wärtsiläs policy för kvalitet, miljö, hälsa och arbetarskydd anger principerna för hanteringen av miljökonsekvenserna av Wärtsiläs produkter och tjänster. Wärtsiläs policy för lika möjligheter och rättvisa anställningsvillkor skapar en allmän ram för personalrutiner i alla Wärtsiläföretag och består av följande principer: lika möjligheter, mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, arbetshälsa, samt nolltolerans mot trakasserier och belöningar. Wärtsiläs koncernhandbok innehåller också andra policyer, såsom antikorruption, rapportering om compliance och Wärtsiläs policy för sourcing och inköp, vars syfte är att säkerställa att verksamheten är i linje med relevant lagstiftning och ger riktlinjer för den dagliga affärsverksamheten.

Frivilliga engagemang

Wärtsilä undertecknade FN:s initiativ Global Compact 2009. Wärtsilä tillämpar de tio principerna i Global Compact avseende mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter samt miljö och antikorruption. Wärtsilä har förbundit sig till att harmonisera strategin, kulturen och den dagliga affärsverksamheten med dessa principer och att engagera sig i samarbetsprojekt som främjar hållbar utveckling. Wärtsiläs verksamhetsprinciper och hållbarhetsprogram är praktiska verktyg som främjar principerna i företagets inflytandesfär.

Wärtsilä deltar i Sustainable Shipping Initiative (SSI). Initiativet sammanför några av de största företagen inom marinsektorn i syfte att utveckla en hållbar och framgångsrik marinindustri fram till 2040.

Wärtsilä deltar i Sustainable Marine Biofuel Initiative, som siktar på att påskynda utvecklingen av tillförlitliga förbränningsmotorer för hållbara, skalbara och förmånliga marina biobränslen.

Wärtsilä har undertecknat Diversity Charter av Finnish Business and Society (FIBS). Wärtsilä har också sedan år 2008 förbundit sig att följa industrins energisparavtal i Finland. Wärtsilä North America Inc. har förbundit sig till tull- och gränsbevakningsväsendets samt affärsvärldens frivilliga partnerskapsavtal mot terrorism (C-TPAT) som slöts 2003.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.