Stäng

Verksamhetsprinciper

Inledning

Wärtsilä har förbundit sig att bedriva sin affärsverksamhet på ett hållbart sätt. För att främja Wärtsiläs och dess intressenters långsiktiga intressen strävar bolaget efter att iaktta de högsta lagstiftningsmässiga och etiska standarderna i all affärsverksamhet. Varje anställd förväntas handla ansvarsfullt och hederligt, samt iaktta dessa principer och deras underliggande policy och instruktioner.

Iakttagande av lagstiftning

All affärsverksamhet och andra aktiviteter inom Wärtsilä ska genomföras med fullt iakttagande av alla tillämpliga lagar och enligt principerna för gott företagsmedborgarskap i varje land där sådana aktiviteter sker.

Varje anställd förväntas iaktta kraven i dessa lagar och bestämmelser som gäller för Wärtsiläs verksamhet och den anställdas arbete, samt Wärtsiläs principer för gott företagsmedborgarskap.

Öppenhet

Wärtsilä främjar öppenhet och transparens samt en fortlöpande dialog med sina intressenter, inklusive kunder och andra affärspartners, aktieägare, personal, myndigheter, samhälle och medier. Börsregler och konkurrensaspekter kan emellertid begränsa öppenheten och transparensen.

Wärtsilä strävar efter ärlighet och noggrannhet i sin kommunikation med intressenterna, och Wärtsiläs anställda ska uttala sig i enlighet med denna princip.

Respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter

Wärtsilä stöder och respekterar de mänskliga rättigheterna såsom de definierats i FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna. Ingen anställd tillåts vidta någon åtgärd som strider mot dessa principer för de mänskliga rättigheterna direkt eller indirekt.

Wärtsilä stöder de grundläggande arbetstagarrättigheterna såsom de formulerats av Internationella arbetsorganisationen (ILO). I detta avseende stöder Wärtsilä föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal. Om dessa rättigheter begränsas av lokal lagstiftning strävar Wärtsilä efter att erbjuda sina medarbetare alternativa sätt att ta upp sina synpunkter. Wärtsilä accepterar inte tvångsarbete, obligatoriskt arbete eller användning av barnarbetskraft i någon form.

Rättvisa anställningsrutiner

Wärtsilä främjar frihet från diskriminering på grund av ras, etniskt eller nationellt ursprung, hudfärg, kön, familjestatus, sexuell läggning, konfession, handikapp, ålder, politisk övertygelse eller andra drag som skyddas genom lag. Wärtsilä erbjuder lika möjligheter, och medarbetarna väljs och behandlas utifrån deras förmågor och meriter.

Wärtsilä accepterar inga former av diskriminering, ofredande eller mobbning bland sina anställda.

Arbetshälsa och arbetarskydd

Wärtsilä strävar efter att skapa riskfria arbetsplatser för sina anställda, underleverantörer och andra som arbetar på olika ställen genom att tillämpa en hög standard på arbetshälsan och arbetarskyddet. Wärtsilä strävar efter att garantera sina produkters och lösningars säkerhet genom sina högklassiga processer för utvecklingen av produkter och lösningar.

Varje anställd ansvarar för iakttagandet av säkerhetsinstruktionerna och användandet av personlig skyddsutrustning när det krävs, samt för rapporteringen av alla brister i säkerhetsinstruktionerna eller skyddsåtgärderna.

Intressekonflikter

Wärtsilä förväntar sig full lojalitet av sina anställda. De anställda ska undvika situationer där deras personliga intressen kan råka i konflikt med Wärtsiläs intressen. Detta innebär bland annat att anställda inte får ta emot gåvor eller underhållning av en intressent, med undantag av gåvor och underhållning av ringa värde vid enstaka tillfällen förutsatt att de inte förorsakar intressekonflikter.

Antikorruption

Inget Wärtsiläbolag och ingen anställd i dessa bolag får, direkt eller indirekt, lova, erbjuda, betala, be om eller acceptera mutor eller olagliga provisioner av något slag, inklusive pengar, förmåner, tjänster eller någonting av värde. Sådana betalningar eller favörer kan betraktas som muta som bryter mot lokal lagstiftning och internationellt erkända principer för bekämpning av korruption och mutor.

Miljö

Wärtsiläs mål är att för sina kunder utveckla och tillhandahålla miljömässigt avancerade lösningar och tjänster, som uppfyller viktiga krav såsom låga utsläpp och en hög verkningsgrad. Satsningar görs för att uppnå hållbar utveckling inom råmaterial, processer, produkter, avfall och utsläpp med hjälp av de senaste tekniska landvinningarna. Varje anställd skall iaktta principerna och instruktionerna för miljöskyddet.

Relationer med myndigheter och lokalsamhällen

Wärtsilä upprätthåller konstruktiva samarbetsrelationer med myndigheter och tillsynsorgan på både det lokala och det internationella planet. Wärtsilä vill betjäna lokalsamhällenas behov alltid när det är möjligt.

Innovationer och skydd för immateriella rättigheter

Wärtsilä stöder och främjar innovationer gjorda av anställda inom alla verksamhetsområden.

Wärtsiläs immateriella rättigheter hör till bolagets mest värdefulla tillgångar, och Wärtsiläs patent, varumärken, upphovsrätter, affärshemligheter och annan immateriell information måste skyddas. Samtidigt ska alla Wärtsiläs anställda respektera andras immateriella rättigheter.

Noggrannhet i bokföringen

Wärtsiläs bokföring ska vara noggrann och tillförlitlig i alla materiella hänseenden. Icke-bokförda medel är förbjudna. Bokföringen får inte innehålla falska, vilseledande eller konstgjorda poster.

Konkurrens och rättvisa affärer

Konkurrenslagstiftningen syftar till att skydda konsumenter och företag mot orättvis affärspraxis. Varje anställd skall iaktta denna lagstiftning. Det är förbjudet att syssla med aktiviteter såsom deltagande i karteller, missbruk av dominerande marknadsställning eller utbyte av prisuppgifter eller annan kommersiell information mellan konkurrenter. Wärtsiläs anställda ska vara känsliga för konkurrensaspekter i situationer där konkurrenter eller potentiella konkurrenter kan vara närvarande.

Bekämpning av bedrägerier

Wärtsilä tolererar inte bedrägligt beteende såsom försnillning, bedrägeri eller stöld. Sådana brott leder till omedelbar uppsägning av arbetsförhållandet och är underkastade brottsrättsliga sanktioner.

Implementering

Wärtsilä intar en aktiv roll i tillämpningen av dessa verksamhetsprinciper och främjar implementeringen av dem genom effektiv kommunikation av innehållet till de anställda. Wärtsilä följer upp tillämpningen av dessa principer internt.

Leverantörer och affärspartners är en viktig och väsentlig del av den totala värdekedjan för Wärtsiläs produkter och tjänster. De förväntas bedriva sin affärsverksamhet enligt samma höga lagstiftningsmässiga och etiska standarder och affärsrutiner som Wärtsilä. Wärtsilä främjar tillämpningen av dessa verksamhetsprinciper genom att följa upp sina leverantörers och affärspartners verksamhet.

Om det uppstår frågor gällande tolkningen eller iakttagandet av dessa verksamhetsprinciper ska Wärtsiläs juridiska ärenden kontaktas.

Tillämpningen av verksamhetsprinciperna revideras regelbundet av styrelsen, som kan fatta beslut om nödvändiga ändringar eller tolkningar.

Rapportering av brott mot verksamhetsprinciperna

Varje anställd som upptäcker potentiella brott mot dessa verksamhetsprinciper skall kontakta sin chef eller Wärtsiläs juridiska ärenden. Verkställande direktören för respektive dotterbolag skall informeras förutsatt att han eller hon inte är delaktig i det påstådda brottet, i vilket fall direktören för Wärtsilä Oyj Abp:s juridiska ärenden skall kontaktas. Wärtsilä undersöker alla rapporterade ärenden med diskretion. Wärtsilä vidtar inga motåtgärder mot en anställd som i god tro rapporterar ärenden som han eller hon misstänker vara ett brott mot dessa verksamhetsprinciper.

Sanktioner

Brott mot dessa verksamhetsprinciper kan leda till en varning, uppsägning av anställningsförhållandet och skadestånd. Dessutom kan vissa brott av kriminell karaktär leda till brottsrättsliga sanktioner såsom böter eller fängelse.

Godkänd av Wärtsiläs direktion år 2011.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.