Stäng

Aktieägare

Wärtsilä hade ca 39.200 aktieägare i slutet av räkenskapsperioden 2016. Det utländska innehavet, inklusive förvaltarregistrerade aktier, stod för 55% (52) i slutet av perioden, medan finländska privata investerare ägde 18% av aktiekapitalet (19). Investor AB var den största aktieägaren med ett innehav på 34.866.544 aktier, dvs. 18% av aktiekapitalet.

Ytterligare information om utvecklingen av ägarstrukturen finns på Wärtsiläs IR-sidor www.wartsila.com/sv/investerare.

 

Ägarstruktur 31.12.2016
Grupp Ägare % Aktier %
Privata företag 1 415 3,6 15 889 818 8,1
Finansinstitut och försäkringsbolag 67 0,2 2 916 223 1,5
Offentliga samfund 40 0,1 19 597 419 9,9
Icke vinstsyftande sammanslutningar 829 2,1 14 162 895 7,2
Hushåll 36 590 93,3 36 284 986 18,4
Utlandet 296 0,8 37 402 547 19,0
Förvaltarregistret 70 987 242 36,0
Totalt 39 237 100,0 197 241 130 100,0
swe_Ownership_structure.svg
Fördelning av aktierna 31.12.2016
Aktietal Ägare % Aktier %
1-100 12 075 30,8 629 925 0,3
101-1 000 19 520 49,7 7 830 647 4,0
1 001-10 000 6 949 17,7 19 066 769 9,7
10 001-100 000 621 1,6 14 991 703 7,6
100 001-1 000 000 63 0,2 17 079 570 8,7
1 000 001-10 000 000 6 0,0 10 646 775 5,4
10 000 001- 3 0,0 56 008 499 28,4
Förvaltarregistret 70 987 242 36,0
Totalt 39 237 100,0 197 241 130 100,0
Wärtsiläs 50 största aktieägare 31.12.2016, exklusive förvaltarregistrerade
Ägare Aktier %
1 Avlis Invest AB 34 866 544 17,68
2 Fiskars Oyj Abp 10 881 781 5,52
3 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 10 260 174 5,20
4 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2 195 104 1,11
5 Svenska Litteratursällskapet i Finland Rf 2 103 434 1,07
6 Folkpensionsanstalten 1 935 910 0,98
7 Statens Pensionsfond 1 800 000 0,91
8 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo 1 505 000 0,76
9 Keva 1 107 327 0,56
10 Jenny och Antti Wihuri Fond 1 000 000 0,51
11 Schweizerische Nationalbank 975 396 0,49
12 Suomen Kulttuurirahasto Sr 970 442 0,49
13 Sigrid Jusélius Stiftelse 964 475 0,49
14 Savox Investments S.a. 694 000 0,35
15 Oy Ingman Finance Ab 600 000 0,30
16 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 544 888 0,28
17 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf 533 900 0,27
18 Rantanen Tuula Anneli 505 066 0,26
19 Svenska Kulturfonden i Björneborg 394 010 0,20
20 Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse 377 630 0,19
21 Livränteanstalten Hereditas Ab 359 690 0,18
22 Blåberg Olli Edvard 320 000 0,16
23 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 318 064 0,16
24 Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond 316 800 0,16
25 Von Fieandt Berndt Johan 308 492 0,16
26 Folkhälsans Forskningsstiftelse 287 268 0,15
27 Sijoitusrahasto Aktia Capital 280 000 0,14
28 William Thurings Stiftelse 278 050 0,14
29 Fromond Elsa Margaretha Louise 275 500 0,14
30 Stockmann Marita 271 226 0,14
31 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 269 274 0,14
32 Tallberg Carl Johan 260 582 0,13
33 Holding Manutas Oy 255 000 0,13
34 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 240 812 0,12
35 SEB Finlandia Sijoitusrahasto 238 029 0,12
36 Odin Finland 221 654 0,11
37 Blomberg Anne-Sofie Marie 221 266 0,11
38 Holdix Oy Ab 217 000 0,11
39 Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 213 600 0,11
40 Markkola Leena 171 800 0,09
41 Barry Staines Linoleum Oy 166 570 0,08
42 Perceval Ann-Marie Caussin De 166 280 0,08
43 Relander Harald Bertel 164 566 0,08
44 Sijoitusrahasto Seligson & Co 160 477 0,08
45 Karlsson Anne Christine 160 000 0,08
46 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 154 679 0,08
47 Bergsr. Dr H.C. Marcus Wallenbergs
stiftelse för företagsekonomisk forskning rf
151 700 0,08
48 Brotherus Pia Monica 151 002 0,08
49 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto 150 726 0,08
50 Finska Läkaresällskapet rf 143 900 0,07
Totalt 81 109 088 41,12

Ändringar i ägarandelar – flaggningsanmälningar

Enligt värdepappersmarknadslagen är aktieägarna i finska noterade bolag skyldiga att anmäla ändringar i sina innehav till både Finansinspektionen och det noterade bolaget. Tabellen nedan sammanfattar de flaggningsmeddelanden som Wärtsilä mottagit under 2016. Ytterligare information finns på Wärtsiläs webbplats.

Flaggningsmeddelanden 2016
Publicerings-datum Transaktions-datum Aktieägare Flaggningsgräns Direkta ägarandel, % Totala ägarandel, %
29.4.2016 27.4.2016 BlackRock Investment Management (UK) Över 5% 4,88 5,01
6.5.2016 3.5.2016 BlackRock Investment Management (UK) Över 5% 5,01 5,13
26.8.2016 25.8.2016 BlackRock Investment Management (UK) Under 5% - -
19.9.2016 16.9.2016 BlackRock Investment Management (UK) Över 5% 5,00 5,01
22.9.2016 21.9.2016 BlackRock Investment Management (UK) Under 5% - -
26.9.2016 23.9.2016 BlackRock Investment Management (UK) Över 5% 5,05 5,06
15.12.2016 14.12.2016 BlackRock Investment Management (UK) Under 5% - -
Det totala antalet aktier hos BlackRock, Inc. har varit över 5% av Wärtsiläs aktiekapital och det totala antalet röster under hela året.

Företagsledningens aktieinnehav

Styrelseledamöterna, verkställande direktören och vice verkställande direktören samt sammanslutningar där dessa utövar bestämmandeinflytande ägde i slutet av 2016 sammanlagt 72.776 aktier i Wärtsilä Oyj Abp, motsvarande 0,04% av aktierna och rösterna.

Ytterligare information om styrelsens och direktionens aktieinnehav finns i avsnittet om bolagsstyrning.

Fullmakter

Bolagsstämman torsdag 3 mars 2016 beviljade styrelsen fullmakt att köpa högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten.

Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav torsdag 5 mars 2015. Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget.

Styrelsen beviljades fullmakt att besluta om donationer på upp till 1.300.000 euro till universitet under 2016 och 2017. Den viktigaste mottagaren av donationer är Aalto-universitet.

Styrelsens dividendförslag

Styrelsen föreslår att en dividend på 1,30 euro per aktie ska utdelas för räkenskapsåret som utgick 31.12.2016. Dividenden betalas i två lika stora rater. 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.