Stäng

Wärtsilä på kapitalmarknaden 2016

Wärtsiläs IR-team, som består av verkställande direktören, finansdirektören, IR-direktören och IR Officern, deltog i närmare 300 möten med investerare under 2016. IR höll också regelbunden kontakt med företagsanalytiker under året. Möten ordnades i Nordamerika, Storbritannien, kontinentala Europa och de nordiska länderna. IR-teamet deltog också i nio konferenser för institutionella investerare i Finland och utomlands. Utöver möten med enskilda personer och grupper var Wärtsilä värd för besök till tillverkningsanläggningen i Vasa. Under året uppgick det utländska innehavet i Wärtsilä till 55% (52). Investerare i Sverige, Storbritannien och USA hade det största procentuella innehavet av aktier i utländskt ägo.

Under året höll Wärtsilä presentationer på evenemang riktade till privata investerare i Finland. Dessa evenemang omfattade placerarmässan Sijoitus-Invest och ett evenemang ordnat av Börsstiftelsen. År 2016 hade privata investerare ett innehav på ca 18% (19) i Wärtsilä.

Wärtsiläs IR-politik

Det yttersta målet för Wärtsiläs IR-verksamhet är att producera exakt, tillräcklig och aktuell information om utvecklingen av företagets affärsverksamhet, strategi, marknader och finansiella ställning. Syftet är att ge kapitalmarknaderna sådan relevant information om Wärtsilä som behövs för att fastställa aktiernas verkliga värde. För att uppnå detta mål publicerar Wärtsilä årligen två delårsrapporter, en halvårsrapport, en bokslutskommuniké, en årsredovisning samt börsmeddelanden. Utöver det för Wärtsiläs ledning en regelbunden dialog med analytiker och investerare såväl i Finland som utomlands. Wärtsiläs webbsidor fungerar som källa för all aktuell samt historisk information om faktorer som påverkar värdet på aktien.

Framtidsutsikter

Information om Wärtsiläs framtidsutsikter publiceras i bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret, i halvårsrapporten och i delårsrapporterna. Den senaste prognosen publiceras också i årsredovisningen. De publicerade utsikterna innehåller förväntningar angående utvecklingen av efterfrågan på Wärtsiläs marknader som godkänts av styrelsen. Wärtsilä publicerar inga delårsprognoser.

Om det inträffar förändringar i affärsmiljön som kan påverka utsikterna publicerar Wärtsilä en reviderad prognos i enlighet med gällande bestämmelser.

Rapporter av analytiker

På begäran av en analytiker kan Wärtsilä granska dennes analys eller rapport i fråga om sakfrågor som baserar sig på tidigare publicerad information. Wärtsilä kommenterar inte och tar inte heller ansvar för estimat och prognoser publicerade av kapitalmarknadsrepresentanter.

Tyst period

Wärtsilä tillämpar en tre veckor lång så kallad ”tyst period” innan resultatrapporter utges för att förhindra att opublicerad finansiell information läcker ut. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare eller analytiker och kommenterar inte bolagets ekonomiska läge.

Informationspolicy och finansiell kommunikation

Wärtsilä informerar öppet, vid rätt tidpunkt, sanningsenligt och konsekvent om bolagets målsättningar, ekonomiska ställning och affärsverksamhet för att Wärtsiläs intressenter ska kunna bilda sig en uppfattning om bolaget baserad på riktig och tillräcklig information. Wärtsilä publicerar börsmeddelanden, pressmeddelanden och fackpressmeddelanden. Wärtsiläs dotterbolag publicerar pressmeddelanden om ärenden som är av lokal betydelse.

Börsmeddelanden publiceras om händelser som innehåller insiderinformation och som väsentligt kan påverka värdet på bolagets finansiella instrument. Pressmeddelanden innehåller information om Wärtsiläs normala affärsverksamhet som anses vara av allmänt intresse för investerare och medier. Fackpressmeddelanden ger fackpressen mer detaljerad information om Wärtsiläs produkter och vår teknologi. Börsmeddelandena publiceras på finska, svenska och engelska. Pressmeddelandena publiceras på engelska och kan dessutom publiceras på finska och svenska. Fackpressmeddelanden publiceras på engelska och lokala pressmeddelanden på lokala språk. Börs- och pressmeddelandena kan läsas på Wärtsiläs webbplats omedelbart efter publicering.

Kontaktinformation

Relationerna med investerare och analytiker sköts av IR-direktör Natalia Valtasaari och IR-teamet. Allmänna förfrågningar kan skickas till investor.relations@wartsila.com.

Natalia Valtasaari
Direktör, investerar- och mediarelationer
Tfn +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Mari Hamarila
IR Officer
Tfn +358 50 364 3413
mari.hamarila@wartsila.com

Kommunikationsdirektör Atte Palomäki ansvarar för Wärtsiläs koncernkommunikation.

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.