Stäng
flagship-ec-1-1.png flagship-ec-1-2.png flagship-ec-3-1-2.png flagship-ec-2-2-1.png flagship-ec-1-2-1.png flagship-ec-2-1.png flagship-ec-2-2.png flagship-ec-3-1.png flagship-ec-3-2.png flagship-ec-4-1.png flagship-ec-4-2.png flagship-ec-5.png

Att stärka den etiska företagskulturen:
tre lärdomar

HÅLBARHETSBESTYRKAT 2016


På senare år har det börjat uppdagas att de traditionella metoderna för företag att kommunicera sina etiska riktlinjer har sina begränsningar. Även om exempelvis verksamhetsprinciper är ett viktigt steg mot att definiera vilken sorts agerande organisationen uppmuntrar respektive förbjuder, går ämnet etik betydligt djupare.

För att svara på denna utmaning har Wärtsilä utvecklat ett program för etisk företagskultur för att vägleda personalen i vad som är acceptabelt i en mängd komplicerade situationer. Det är ingen enkel uppgift, men vi har redan inhämtat viktiga lärdomar, berättar Marko Vainikka, direktör för samhällsrelationer och hållbarhet.

 

 

För att utveckla exakt vad det är vi menar med etisk företagskultur har vi inlett ett program med workshopar för att diskutera ämnet med olika interna intressenter. Tanken med diskussionerna är att skapa en gemensam förståelse och stärka de värderingar och principer som redan formulerats i våra verksamhetsprinciper.

Det handlar inte om att skapa något nytt. Snarare handlar det om att genom ingående studier och brainstorming upptäcka vad dessa principer faktiskt betyder för oss i praktiken. På så vis gör vi dem mer handgripliga.

Vi inledde processen år 2016 med vår högsta ledning, som redan lagt ner mycket engagemang i form av tid och energi i programmet. Framöver kommer programmet att omfatta större personalgrupper tills alla i organisation har deltagit i en eller annan form.

Vi har funnit att skapandet av en etisk företagskultur kräver diskussioner ansikte mot ansikte – det är helt enkelt det mest effektiva sättet att hantera frågan och vad den innebär för vårt agerande både affärsmässigt och i det vardagliga arbetslivet. De pågående samtalen betonar det faktum att vi alla har ett ansvar för att ständigt, dag efter dag, forma vår kollektiva kultur.

Prata
om det

Håll
samtalet
levande

Nästa fråga på agendan blir hur detta ständigt pågående samtal ska uppnås. Det är viktigt att det inte blir en alltför tillgjord procedur, även om det naturligtvis finns formella krav som vi vidtagit åtgärder för att befästa.

Exempelvis har vi etablerat en rutin att varje medarbetare måste signera ett papper om att de läst våra verksamhetsprinciper och åtar sig att följa dess innehåll i sitt arbete.

Vi har också integrerat våra verksamhetsprinciper tydligare med utvecklingssamtalen. Jag anser att det är ett ytterst lämpligt forum för att avgöra huruvida vår personal är fullt införstådd med dess innehåll och där de kan utrycka eventuella problem de har med den eller klargöra sin syn på den.

Våra bredare insatser för att stimulera till diskussion börjar hos cheferna. Det är en gradvis utveckling med resultat som är svåra att mäta, men vi kan jämföra med en liknande resa som vi redan genomfört på säkerhetsområdet. För en tid sedan lyftes säkerheten fram som ett viktigt ämne för oss där förbättringar kunde uppnås genom bättre kommunikation.

Idag, efter hårt arbete omkring detta tema har vi nått bättre och bättre resultat inom säkerheten för varje år (vilket dokumenteras utförligt i vår årsrapport), och den har blivit ett naturligt ämne i våra chefers kommunikation – utan några uppmaningar utifrån.

Vi vet alltså att det går, och det är vad vi hoppas kunna uppnå även med de mer komplicerade etiska frågorna. Det skulle göra insikten om potentiella etiska hänsyn till en mer närvarande följeslagare i vårt arbete.

 

Det kanske viktigaste att komma ihåg med allt detta arbete är vilken enorm uppgift det är att bygga upp en stark kultur inom ett visst område, och att det definitivt rör sig om ett långsiktigt projekt.

För att sätta det här i perspektiv, tänk bara på den kanske vanligaste frågan som inställer sig under diskussionerna kring denna fråga: ”Vad har vi för företagskultur?” Även om du spontant skulle kunna ge någon typ av svar på det, återspeglar det verkligen en allmän uppfattning? Kan du utgå från att någon av dina kollegor skulle svara på samma sätt?

Med vårt program för etisk företagskultur, som även det ännu söker sin form, syftar vi helt enkelt till att väcka dessa etiska frågor i Wärtsiläs kollektiva medvetande. Det är inget som någonsin kan anses vara ”färdigt” eller ännu mindre pådyvlas vår personal utan deras egna engagemang och förståelse.

Med tiden hoppas vi att våra ansträngningar gradvis blir synligare och gör etiska hänsyn mer närvarande i vårt sätt att tänka, och i slutänden medverkar till att ett gott etiskt beslutsfattande blir en självklarhet för oss.

Att stärka
kulturen
tar tid

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.