Stäng

Efter Paris

– mot en utsläppssnål framtid

HÅLBARHETSBESTYRKAT 2016

I november 2016 ratificerades klimatavtalet från Paris – en milstolpe på den globala vägen mot en hållbar framtid. Avtalet slår fast en global åtgärdsplan för att begränsa den globala temperaturhöjningen till klart mindre än 2 °C över den förindustriella nivån, med sikte på det tuffare målet 1,5 °C.

Avtalet är ett globalt åtagande för att minska utsläppen och anpassa sig till klimatförändringarnas effekter. Länderna måste medverka genom egna nationellt fastställda klimatinsatser. Parisavtalet riktar också en kraftfull uppmaning till kapitalmarknaderna att stötta utvecklingen av en lågutsläppsekonomi genom deras investeringsbeslut.

“Wärtsilä välkomnar avtalet och ser det som en anmärkningsvärd prestation att man lyckats skapa ett verkligt globalt ramverk för minskade utsläpp av växthusgaser.”

Wärtsilä välkomnar avtalet och ser det som en anmärkningsvärd prestation att man lyckats skapa ett verkligt globalt ramverk för minskade utsläpp av växthusgaser. Vi har ett gott utgångsläge för att tillhandahålla hållbara lösningar för energi- och marinindustrin och kan stötta länder i att nå deras mål för utsläppsminskningar.

Vårt koncept Smart Power Generation är helt inriktat på integration av förnybar energi och utgör därmed en idealisk plattform för nästa generations energiförsörjningssystem. Wärtsilä har flera referenser från den senaste tiden där andelen förnybart i energimixen ökats och utsläppen minskat. Till dem hör Smart Power Generation-anläggningar i USA, Honduras, Argentina, Tyskland, Jordanien, Bangladesh, Mauritius och Indonesien, liksom en biogasanläggning i Norge.

 

Integrationsreferenser

Mainz-Wiesbaden, Tyskland

– 100 MW kraftvärmeverk (CHP)

 • Kraftverket består av tio naturgasdrivna Wärtsilä 34SG-motorer, som kan startas och stoppas utan begränsningar på bara två minuter, vilket ger flexibilitet att hålla anläggningen i gång när ingen sol- eller vindenergi finns tillgänglig.
 • Som en del av sin klimatåtgärdsplan har Tyskland förbundit sig att öka sin andel el från kraftvärmeverk till 25% av den totala elproduktionen senast 2025.
 • För att uppnå detta mål gynnar den nya tyska CHP-lagen flexibla och miljövänliga kraftvärmeverk som kan verka på balansmarknaden och samtidigt generera värme till samhället.
 • När kraftverket står klart kommer regionen Mainz-Wiesbaden att påbörja en övergång från traditionell kraft- och värmeproduktion till ett modernt, flexibelt system med låga koldioxidutsläpp som utnyttjar gröna energiformer på ett optimalt sätt.

CHP-kraftverk kommer att stå för
25%
av Tysklands totala elproduktion
senast år 2025

Jordanien

46 MW solcellsanläggning till befintlig 250 MW Smart Power Generation

 • Under 2017 ska en 46 MW solcellspark byggas intill det befintliga motorkraftverket.
 • Tanken med hybridlösningen är att låta solcellsanläggningen producera el dagtid, vilket minskar motorernas drifttid. Det sänker kraftverkets, och rentav hela nätets, koldioxidavtryck avsevärt.

Bränslebesparingar
under dygnets ljusa timmar

 

Skogn, Norge

Den största biogasanläggningen i Norden

 • En ny anläggning från Wärtsilä kommer att installeras vid pappersbruket i Skogn, Norge. Den kommer att konvertera renad biogas från fiskeriavfall och slam från pappersbruket till flytande bränsle för bussar.
 • Anläggningens miljöfördelar förstärks av det faktum att svaveloxid- (SOx) och partikelutsläppen i stort sett elimineras, och eventuella CO2-utsläpp har noll miljöpåverkan eftersom de är en del av den naturliga kolcykeln.
 • Idag har Oslo 200 bussar och 100 sopbilar som drivs med biobaserad CNG. År 2020 beräknas staden ha 1.200 bussar drivna med förnybart bränsle, liksom omkring 2.000 taxibilar och färjorna som trafikerar Oslofjorden.

En kapacitet på 
25 ton
flytande biogas per dag

Södra Tyskland

Biohybrid produktionsanläggning

 • Anläggningen kommer att innefatta Wärtsiläs unika förvätskningssystem, särskilt utformat för att rena och förvätska såväl biogas och rörledningsgas.
 • Förmågan att rena både biogas och rörledningsgas är ny på marknaden och är revolutionerande beträffande flexibilitet och energilagring.
 • Både gasrening och förvätskning är kostnads- och energieffektivt, vilket möjliggör lönsamma projekt även med mindre gasvolymer. Det är särskilt viktigt inom EU där målet är att 10% av bränslet ska komma från förnybara källor senast 2020.

Andelen bränsle från förnybara källor
kommer att vara
10%
före år 2020

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.