Stäng

Hållbarhetsmål:

Ömsesidig strävan efter globalt välstånd

HÅLBARHETSBESTYRKAT 2016

Den 1 januari 2016 antogs Förenta nationernas hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG). Syftet med dem är att lösa ett stort antal problem, från ojämlikhet mellan könen till klimatförändringar, med det övergripande målet att avhjälpa fattigdomen i världen.

”Målen definierar globala prioriterade områden för att tackla ekonomiska, miljörelaterade och sociala utmaningar i global skala.”

De 17 målen och 169 delmålen, som ingår i den bredare 2030 Agenda for Sustainable Development, bygger på FN:s millenniemål som fastställdes år 2000. Jämfört med millenniemålen är hållbarhetsmålen mer omfattande och gäller alla länder och aktörer. Målen bygger på principen att alla aktörer medverkar till att lösa problemen – både rika och fattiga länder, stora såväl som små företag. Företagen ges en viktig roll i att bidra med innovativa förändringar som kan ha betydande inflytande.

Med vårt starka fokus på hållbarhet är Wärtsilä inget undantag. Flera av målen gäller områden som Wärtsilä redan medverkar till att påverka positivt och ständigt försöker förbättra ytterligare.

Respekt för människor

Wärtsiläs arbete för att främja människors hälsa, säkerhet och välfärd omfattar anställda, leverantörer, kunder och lokalsamhällen. Våra höga miljö-, hälso- och säkerhetsstandarder (EHS) eftersträvar noll olyckor bland personal och entreprenörer, och våra produkter och lösningar är säkra och tillförlitliga att använda. Vi är också starkt engagerade i kontinuerlig förbättring av vårt miljöarbete för att undvika skador lokalsamhällen där vi har verksamhet.

Vi stödjer de arbetsrelaterade rättigheterna som fastställts av Internationella arbetsorganisationen, och respekterar föreningsfrihet och rätten till kollektivavtal. Wärtsilä förespråkar jämställdhet mellan könen och är fast beslutet att inkludera kvinnor i alla delar av sin verksamhet och att bekämpa könsdiskriminering. Vårt mångfaldsinitiativ infördes 2012 och uppmuntrar till en inkluderande företagskultur på alla nivåer.

Wärtsilä medverkar till hållbar ekonomisk tillväxt genom att främja globalt företagsansvar, en inkluderande företagskultur och lokal sysselsättning. Vi uppmuntrar till kontinuerligt lärande och självutveckling genom att erbjuda en mängd kompetensutvecklingsalternativ på alla nivåer i organisationen.

 

Hållbar och modern energi

Wärtsilä har en viktig roll i att möta världens ökade energiefterfrågan under hållbara former. Vi fokuserar på flexibla och effektiva lösningar som möjliggör en övergång till en hållbarare och modernare energiinfrastruktur. Wärtsiläs Smart Power Generation-kraftverk ger såväl energieffektivitet som bränsle- och driftflexibilitet, vilket möjliggör effektiv integration av vind- och solkraft i nätet. Wärtsiläs kraftverksteknik Dry Flexicycle kan nästan helt eliminera vattenförbrukningen, vilket gör det möjligt att placera kraftverk i områden med vattenbrist.

Under 2016 gick vi in i solenergibranschen genom att erbjuda storskaliga fotovoltaiska lösningar åt våra kunder för att hjälpa dem att minska sina koldioxidutsläpp. Wärtsilä fick också uppdraget att leverera en biogasförvätskningsanläggning i Norge som ska konvertera renad biogas från fiskeriavfall och slam från pappersbruk till flytande bränsle för kollektivtrafikfordon.

Wärtsilä för en aktiv och öppen dialog med olika intressenter för att dela med sig av sin expertis och främja bättre teknik och forskning kring ren energi över hela världen.

 

Ren sjöfartsteknik

En av Wärtsiläs kärnverksamheter fokuserar på att tillhandahålla hållbara innovationer till sjöfartsindustrin. Genom att eliminera eller minska förorenande läckage och utsläpp från våra kunders processer ser vi till att de kan fortsätta verka i känsliga områden världen över. Våra miljövänliga produkter och lösningar innefattar system för ballastvattenhantering, vattenrening, system för oljigt vatten, rökgasrening och flerbränslemotorer för sjöfart. År 2016 lanserade Wärtsilä ett nytt batteridrivet färjekoncept med inga eller låga lokala utsläpp. Vi introducerade även den nya vattensmorda tätningen Wärtsilä Enviroguard SLR, som garanterar att inga föroreningar släpps ut i den marina miljön.

Wärtsilä deltar också i mängder av globala och lokala partnerskap som Sustainable Shipping Initiative och Sustainable Marine Biofuel Initiative. 

 

Ansvarsfull affärsverksamhet

Vårt engagemang för hållbarhet och ansvarsfull verksamhet bygger på vår mission, vision och strategi. Wärtsiläs värderingar och verksamhetsprinciper fastställer grundreglerna för alla våra anställda och beskriver Wärtsiläs syn på ansvarsfulla affärsmetoder.

Wärtsiläs verksamhetsprinciper och anknytande policyer förbjuder uttryckligen företaget, dess anställda och leverantörer från att erbjuda eller ta emot några som helst förmåner som kan betraktas som mutor och från att vidta åtgärder som kan ge upphov till intressekonflikter eller lojalitetsbrott. Wärtsilä följer internationella riktlinjer om god praxis och antikorruptionslagarna i de länder där företaget verkar, och uppmanar till rapportering av eventuella fall av korruption och mutor. Implementeringen av policyerna stöds av ett omfattande utbildningsprogram för alla Wärtsiläs medarbetare.

Wärtsilä strävar efter att medverka till välfärden i de lokalsamhällen där företaget finns. Det görs exempelvis genom att skapa sysselsättning, betala skatt och sociala avgifter, tillhandahålla utbildning åt personalen, samarbeta med lokala intressenter och stötta lokal utveckling.

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.