Stäng

Ny utveckling inom ballastvatten

Hålbarhetsbestyrkat 2016

2016 genomdrev IMO omfattande lagstiftning kring ballastvatten som kommer att få betydande affärsmässiga effekter för Wärtsiläs kunder.

Enligt Förenta nationerna utgörs de tre största riskerna för världens ekologi av global uppvärmning, utdöendet av hotade arter och hot mot lokala ekosystem världen över. Det sistnämnda ligger i fokus för Wärtsiläs hanteringslösningar för ballastvatten, som är utformade för att hjälpa våra kunder att uppfylla den hårdnande lagstiftningen på området.

I september 2016 trädde IMO:s Ballast Water Management Convention i kraft. Dess villkor, som införs globalt i september 2017, kräver att fartygen själva hanterar de akvatiska organismerna och patogenerna i sitt ballastvatten.

Konventionen kräver att alla fartyg inom internationell handel följer vissa standarder i enlighet med de fartygsspecifika ledningsplanerna. För de flesta fartyg kräver detta att de installerar ett behandlingssystem för ballastvatten. Även om det finns över 60 konkurrerande system på marknaden idag är Wärtsilä för närvarande den enda leverantören som erbjuder system för hantering av ballastvatten med globalt livscykelstöd.

”Vi visste att inget enskilt system eller teknik skulle tillgodose behoven hos alla fartyg i världen”, förklarar Juha Kytölä, Vice President för Environmental Solutions. ”Av denna anledning har vi faktiskt utvecklat två produktserier baserade på olika tekniker för att tillgodose fartygsägares olika behov och utveckla vår egen potential inom detta område.”

"Från och med september 2017 ska fartyg hantera vattenorganismer och patogener i ballastvatten."

Ett nytt måste

Nu mer än någonsin utgör ballastvattenlösningar en blomstrande marknad. Idag kräver regelverket att alla fartyg genomgår torrdockning var femte år för att inspekteras och repareras vid behov. Konventionen kräver nu att alla fartyg som torrdockas efter 8.9.2017 installerar ett behandlingssystem för ballastvatten som en del av processen. Eftersom cirka 29.000 aktiva fartyg idag saknar ett sådant system finns det helt klart en stor marknad. Wärtsiläs globala nätverk är en betydande fördel i sammanhanget, eftersom det ger fartygsägare tillgång till samma tjänster – som lever upp till samma höga standarder – överallt i världen.

Wärtsilä utmärker sig även genom sitt breda sortiment. ”Många av våra konkurrenter har bara själva systemet”, säger Kytölä, ”medan en annan part måste anlitas för den fartygsspecifika konstruktionen och en tredje för installationen. Vi har möjlighet att genomföra hela arbetet från de första samtalen fram till den slutförda installationen, eller en valfri kombination av tjänster däremellan.”

"Lösningar för hantering av ballastvatten blir allt mer aktuella i dag."

Fler utvecklingsområden

Ballastvatten var inte den enda miljöaspekten som uppmärksammades i sjöfartslagstiftningen 2016. Vid samma möte i september 2016 (det 70:e mötet för Marine Environment Protection Committee MEPC) fattade IMO även beslut om flera andra ämnen med omfattande följder för sjöfartsbranschen.

I vad som allmänt ses som ett svar på Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s initiativ för att minska flygutsläppen beslutade mötet om en vägkarta inför 2018 som en milstolpe för att fastställa sin egen klimatstrategi, och om att fastställa åtgärder på kort, medellång och lång sikt. Bestämmelser om mer omfattande datainsamling är också på väg att träda i kraft och denna strategi kan sedan revideras 2023 utifrån de data som samlats in fram till dess.

Beslut fattades även om att utse Nordeuropa – Östersjön, Engelska kanalen och Nordsjön – till ett kvävekontrollområde (NECA).  Fartyg byggda efter den 1 januari 2021 som verkar på nordeuropeiskt vatten måste därmed uppfylla kvävebestämmelserna som redan gäller i USA och på andra håll.

Slutligen beslutade mötet att bränsleegenskaperna måste ändras globalt för att minska svavelhalten. Vid utgången av 2020 kommer den maximala svavelhalten att vara 0,5 procent (jämfört med nuvarande 3,5). Alternativt kan fartyg naturligtvis rena sina utsläppsgaser med skrubbrar för att se till att deras SOx-utsläpp inte är högre än de skulle vara vid förbränning av flytande naturgas eller dyra lågsvavelbränslen.

Med sin mångfald av miljölösningar har Wärtsilä goda förutsättningar att hjälpa sina kunder på alla dessa utvecklingsområden. Läs mer om vår strävan efter miljömässig förträfflighet för våra kunders räkning på vår webbplats.

 

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.