Stäng

Revolution
i görningen

I juli utökade Wärtsilä sitt digitala sortiment genom att förvärva Eniram precis när företaget stod redo att lansera en omvälvande ny lösning vid namn SkyLight. Jan Wilhelmsson, VP för Commercial Shipping på Eniram, förklarar koncepten som ligger bakom företagets djärva agerande.

eniram-gradient-bg.png

Kan du förklarar SkyLight i ett nötskal?

Jan Wilhelmsson: Jag brukade hålla en presentation med namnet ”Det är trevligt att göra som man alltid har gjort i den här branschen”, där jag pekade ut en intressant anomali i sättet våra tekniskt avancerade moderna fartyg fungerar. För ett hundratal år sedan uppfanns radion, vilket förändrade fraktverksamheten genom att fartyg dagligen kunde skicka hem uppgifter om var de befann sig. Man använde sig av solens höjd på himlen vid middagstid för att räkna ut sin position. När man hade den kunde man beräkna avståndet från ens förra middagsrapport, kontrollera hur mycket bränsle som återstod och skicka hem dessa data till kontoret.

Det var en omvälvande förändring, och samma metod har använts ända sedan dess. Idag skickar de flesta fartyg ett kort mejl (även om detta är ett relativt nytt fenomen – för inte så länge sedan var det telex som gällde) med uppgifter om hur långt man kommit, hur mycket bränsle som återstår och vart man är på väg. Detta används till att mäta bränsleförbrukningen och rapportera vädret lokalt, och sedan används alla insamlade data till att bedöma fartygets bränsleeffektivitet.

Egentligen är det faktiskt anmärkningsvärt att en bil man köper idag konstant rapporterar tillbaka till konstruktionsanläggningen och teknikerna där, medan ett stort tank- eller bulkfartyg i de flesta fall förlitar sig på det sekelgamla systemet med middagsrapporter som grund för sin kommersiella verksamhet.

Vad vi gör med SkyLight är att fastställa fartygets bränsleförbrukningskurva. När du gör middagsrapporter använder du dig av det genomsnittliga vädret för den aktuella 24-timmarsperioden. Du behöver inte vara meteorolog för att förstå att vädret kan växla en hel del under en dag och en natt, så genomsnittet ger knappast något särskilt exakt resultat. Genom att övergå till fyra gånger om dagen får man en mycket högre exakthet.  Med SkyLight gör vi platsavläsningar var femte minut och lägger automatiskt till de rådande väderförhållandena. Ingen kan rapportera var femte minut manuellt, då skulle man inte hinna med något annat på fartyget. SkyLight automatiserar denna funktion och gör den till en del av fartygets normala drift, så att alla de enorma fördelarna detta innebär nu helt enkelt kan tas för givna.

Hur kommer systemet att gagna Wärtsiläs kunder inom sjöfart?

Jan Wilhelmsson: SkyLight påverkar hur sjöfart bedrivs som affärsverksamhet. Med Skylight kan rederier övervaka sin flotta på ett kostnadseffektivt sätt och jämföra hur olika fartyg presterar i detalj. Vår programvara registrerar hur fartyget presterar, vilket möjliggör snabbare rapportering, planering och kostnadsoptimering.  I grund och botten ger vi skeppsredare möjlighet till effektivare ledning av sin verksamhet.

En kritisk faktor i detta är exaktheten i de data vi utvinner från fartyget. Av olika orsaker är precisionen i våra mätningar långt bättre än alla konkurrerande lösningar på den här prisnivån (som hur som helst ofta skulle kräva två eller fler separata lösningar från olika leverantörer).

Nästa fördel är vårt modelleringssystem. Vi vet att en mycket stor del av dagens hastighetsloggar innehåller stora fel.  Med SkyLight insåg vi att vi istället för att korrigera dessa system kan skapa värdena med hjälp av ett system för korrigeringsmodeller vi utvecklat för våra tidigare produkter, som vi nu kallar för ”artificial sensing”. Istället för att faktiskt mäta hastigheten genom att ha en fysisk, dyr installation ombord som integreras med hastighetsloggen och navigationssystemet använder vi modellering för att beräkna den. Vi känner ju till fartygets rörelser, alla väderuppgifter, tillståndet till havs och tidvattenströmmarna, vi vet skillnaden mellan hastighet och avstånd på vatten och avstånd och hastighet på mark. Det gör att vi kan beräkna framfarten utan att behöva gå till loggen.

Alla dessa faktorer leder tillsammans till en avsevärt högre precision än vad som hittills förekommit i branschen utan stora installationer. Och det finns ett mycket enkelt samband mellan precisionen i våra data och våra kunders möjlighet att optimera sin verksamhet utifrån den.

På vilket sätt innebär SkyLight en innovation av själva affärsmodellen?

Jan Wilhelmsson: Vi håller på att övergå från försäljning av installationer till att erbjuda analys och optimering som en månatlig tjänst. Tidigare utgjordes branschen av fartygsägare som ägde och drev sina fartyg, men idag är det sällan samma aktör som äger och sköter fartygets tekniska drift som också bedriver den kommersiella verksamheten. Vad vi gör är alltså att anpassa oss till marknaden snarare än att försöka förändra den.

Det kräver att vi tar hänsyn till alla värdekedjor var för sig. Till exempel är fartygsledning idag en separat kategori från kommersiell drift. Detta har skett i många branscher, men eftersom det nu i så stor omfattning inträffat i sjöfartsbranschen måste vi omvärdera vår roll till leverantör av marknadstjänster snarare än produktförsäljare. Det här är naturligtvis inget nytt för Wärtsilä. Man kan säga att Enirams tankesätt passar rätt väl in i det större sammanhanget.

Vad kan Eniram som befintlig organisation tillföra Wärtsilä?

Jan Wilhelmsson: Eniram är ett företag med båda fötterna i den digitala myllan. Grundarna är alla högt utbildade inom områden som matematik, statistik och IT-relaterade branscher. Genom att några av oss dessutom har en bakgrund inom sjöfart (jag är faktiskt en av få personer i företaget som inte kan programmera) kan vi nu stötta branschens digitalisering genom att erbjuda verkligt mervärde.  Det är alltså ett i hög grad IT- och teknikorienterat företag som under årens lopp även tillägnat sig en hel del kunskap om sjöfart.

Företagets kärnvärde ligger i dess expertis och lösningarna det har skapat. För egen del ser jag nu en möjlighet att lansera de här lösningarna på marknaden betydligt snabbare tack vare den direkta kontakten med kunderna som Wärtsilä kan erbjuda.

För det andra har vi nya möjligheter i form av en större potential för utveckling, som fram till förvärvet varit självfinansierad. Det var ett bra sätt att få saker uträttade men hade också sina begränsningar. Nu har vi ett moderbolag med betydligt större resurser. Vi vet ännu inte hur de skulle kunna användas, och på sätt och vis är SkyLight i dess nuvarande form bara det första steget, men det är ganska självklart att man kan uträtta betydligt mer med starkare uppbackning.

”Det är lätt att konstatera att man kan uppnå mycket mer med hjälp av optimeringsverktyg.”

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.