Stäng

Bolagsstyrning

Wärtsilä Oyj Abp följer de i bolagsordningen, Finlands aktiebolagslag samt av NASDAQ OMX Helsingfors Börs givna reglerna och föreskrifterna för publika aktiebolag. Wärtsilä följer också Global Reporting Initiatives G4-riktlinjer för hållbarhetsrapportering och den finska Värdepappersmarknadsföreningens bolagsstyrningskod 2015 (”Koden”). Koden finns på http://cgfinland.fi/sv/. Wärtsilä har inte avvikit från rekommendationerna i koden.

Wärtsiläs bolagsstyrningsrapport, som upprättats i enlighet med rekommendationerna i Koden, publiceras utöver i denna årsredovisning också som en separat rapport på Wärtsiläs webbplats. Innehållet i detta avsnitt om bolagsstyrning är identiskt med innehållet i Wärtsiläs bolagsstyrningsrapport. Wärtsiläs revisionskommitté har reviderat bolagsstyrningsrapporten, och bolagets externa revisor har tagit del av rapporten och verifierat att beskrivningen av huvuddragen i avsnittet om intern kontroll och riskhantering i relation till den finansiella rapporteringsprocessen i rapporten motsvarar bokslutet.

Verkställande organ

Wärtsiläkoncernen tillämpar en styrningsmodell med en nivå enligt vilken bolaget leds av bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Deras uppgifter definieras i huvuddrag i Finlands aktiebolagslag. Bolagsstämman väljer styrelsen och revisorerna. Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av bolaget. Styrelsen utnämner verkställande direktören som samtidigt är koncernchef. Han ansvarar för den operativa, löpande ledningen av bolaget. Direktionen stöder koncernchefen i ledningen av koncernen.

swe_Governing_bodies.svg

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.