Stäng

Bolagsstämman

Wärtsiläs yttersta beslutsfattande organ är bolagsstämman. Den fattar beslut i de ärenden som tillkommer stämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Bolagsstämman ska bland annat:

  • fastställa bokslutet
  • fatta beslut om utbetalning av dividend
  • bevilja ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för räkenskapsåret
  • välja bolagets styrelse och revisorer samt fatta beslut om deras arvoden

Wärtsilä Oyj Abp:s bolagsstämma sammanträder minst en gång per år, senast i slutet av juni. Vid behov kan aktieägarna sammankallas till extraordinarie bolagsstämma. Kallelsen till bolagsstämman ska publiceras på bolagets webbplats eller i minst två av styrelsen utsedda allmänna dagstidningar i Finland. Kallelsen ska publiceras tidigast två månader före bolagsstämman och senast tre veckor före bolagsstämman. Den ska dock publiceras senast nio dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Wärtsilä publicerar också kallelsen som börsmeddelande. De dokument och förslag som läggs fram för bolagsstämman publiceras på Wärtsiläs webbplats.

Aktieägare har rätt att få ett ärende som ska behandlas av bolagsstämman, behandlat på bolagsstämman. En skriftlig begäran ska lämnas till styrelsen i så god tid före stämman att ärendet kan publiceras i kallelsen. Wärtsilä publicerar på sin webbplats det datum då en aktieägare ska underrätta styrelsen om sina krav på ärenden som ska tas upp på bolagsstämman. Information om postadressen eller e-postadressen till vilken kraven ska skickas tillkännages senast i slutet av den räkenskapsperiod som föregår bolagsstämman. Kravet anses alltid ha lämnats in i god tid, om kravet har lämnats till styrelsen senast fyra veckor innan kallelsen till bolagsstämman publiceras.

Alla aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag registrerat sig i aktieägarförteckningen, som förvaltas av Euroclear Finland Oy, har rätt att delta i bolagsstämman. Varje aktie medför en röst. Bolagsstämman ordnas så att aktieägarna i så stor utsträckning som möjligt kan delta i den. Styrelseordföranden, styrelseledamöterna och koncernchefen är närvarande på bolagsstämman. Den ansvarige revisorn deltar också i bolagsstämman. Även styrelsekandidaterna ska vara på plats på bolagsstämman, som väljer styrelsen. 

Bolagsstämman 2016

Wärtsiläs bolagsstämma ordnades 3.3.2016. Sammanlagt 1.693 aktieägare som representerade 113.858.630 röster deltog i stämman personligen eller genom ombud. Bolagsstämman fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,20 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades 14.3.2016.

Wärtsiläs bolagsstämma beslutade att uppdatera 2 paragrafen i bolagsordningen så att den nu lyder på följande sätt:

”Föremål för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och sälja mekaniska och elektrotekniska produkter, kraftverk och system, sälja reservdelar samt erbjuda drifts- och underhållstjänster för marin- och energimarknaderna antingen direkt eller indirekt genom dotterbolag och intresseföretag. Bolaget kan även erbjuda finansierings-, planerings- och konsulttjänster samt idka annan industriell och kommersiell affärsverksamhet. Bolaget kan idka handel med värdepapper och övrig placeringsverksamhet.”

Även 8 paragrafen i bolagsordningen ändrades så att kallelsen till bolagsstämma kan publiceras på bolagets internetsidor eller i minst två (2) av styrelsen fastställda dagstidningar med allmän spridning i Finland.

Styrelsen beviljades fullmakt att besluta om donationer på upp till 1.300.000 euro till universitet under 2016 och 2017. Den viktigaste mottagaren av donationer är Aalto-universitet.

Alla beslut fattades utan omröstning. Mer detaljerad information om stämman och andra relaterade dokument finns på Wärtsiläs webbplats www.wartsila.com > Investerare > Governance.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.