Stäng

Direktionens arbete

Bolagets direktion består av nio medlemmar: koncernchefen, ekonomi- och finansdirektören, direktörerna för affärsområdena Energy Solutions, Marine Solutions och Services, Chief Digital Officern, kommunikationdirektören, direktören för samhällsrelationer och juridiska ärenden samt personaldirektören. Bolagets styrelse utser medlemmarna i direktionen och fastställer deras löne- och andra anställningsvillkor.

Direktionen sammanträder under ledning av koncernchefen för att behandla koncernens och affärsområdenas strategi, investeringar, produktpolicy, koncernens struktur och styrsystem. Dessutom övervakar direktionen bolagets verksamhet.

Ekonomi- och finansdirektörens främsta ansvarsområden utgörs av koncernens kontrollfunktion, finansfunktion (inklusive projekt- och kundfinansiering), beskattning och processutveckling samt koncernutveckling. Affärsområdesdirektörerna ansvarar för försäljningsvolymen och lönsamheten inom sina respektive globala affärsområden med hjälp av koncernens dotterbolag i olika länder. Chief Digital Officer leder informationshanteringsorganisationen och ansvarar för fastställandet, utvecklingen och verkställandet av Wärtsiläs digitala strategi, organisatoriska planer och relaterad digital administration i nära samarbete med koncernchefen och direktionen. Huvudansvarsområdena för direktören för samhällsrelationer och juridiska ärenden är samhällsrelationer och juridiska ärenden, förvaltning av immateriella tillgångar, hållbarhet och miljöfrågor samt arbetshälsa och arbetarskydd. Personaldirektören ansvarar för personrelaterade processer. Huvudansvarsområdena för kommunikationsdirektören är extern och intern kommunikation samt utveckling av varumärket. Uppgifter om direktionsmedlemmarna samt deras ansvarsområden och innehav finns i avsnittet om direktionens CV:n.

Direktionen 2016

Under 2016 sammanträdde direktionen 14 gånger. De viktigaste frågorna som behandlades av direktionen anknöt till marknadsutvecklingen och affärsstrategin, nya tillväxtområden och lönsamhet samt frågor i anslutning till konkurrenskraftens och kostnadernas utveckling. Digitalisering och operativ förträfflighet var också prioriterade områden på agendan. Genomförandet av förvärvet av Eniram och American Hydro samt planeringen och implementeringen av integrationsprocessen var viktiga fokusområden. Ett annat fokusområde var vidareutvecklingen av Wärtsiläs organisationsstruktur och implementeringen av ändringarna i organisationen. Andra viktiga frågor som behandlades av direktionen var marknadsutvecklingen, regleringen av den operativa miljön, orderingången och produktionskapaciteten samt relationerna med leverantörer och andra intressenter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.