Stäng

Riktlinjer och kommunikation

Riktlinjer och handböcker

Elementen i Wärtsiläs interna kontrollsystem, till exempel corporate governance, ledningssystemet, prestationsstyrningsprocessen samt affärsprocesserna och de andra processerna, har beskrivits i olika riktlinjer och handböcker. De viktigaste principerna och riktlinjerna på koncernnivån har sammanställts i Wärtsiläs koncernhandbok. Wärtsiläs handbok om koncernredovisningen innehåller anvisningar och råd för redovisning och finansiell rapportering som ska tillämpas i alla företag som hör till Wärtsiläkoncernen. Handboken stöder att de uppställda målen för den finansiella rapporteringens tillförlitlighet uppnås. Wärtsiläs principer på koncernnivå, och alla ändringar i dem, ska godkännas av en direktionsmedlem.

Utöver riktlinjerna och handböckerna på koncernnivån har affärsområdena utarbetat därmed relaterade direktiv och anvisningar för sina egna specifika syften. Direktiven och handböckerna på affärsområdesnivån överensstämmer med riktlinjerna och handböckerna på koncernnivån.

Information och kommunikation

Ett effektivt internt kontrollsystem kräver tillräcklig, aktuell och tillförlitlig information för att ledningen ska kunna följa upp huruvida företagets målsättningar uppnås. Det behövs både finansiell och icke-finansiell information om interna och externa händelser och aktiviteter. Arbetstagarna kan använda informella kanaler för respons till ledningen och anmäla misstänkta fall av missbruk (till exempel direkt till enheterna för juridiska ärenden, compliance eller intern revision). All extern kommunikation sker i överensstämmelse med koncernens kommunikationspolicy.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.