Stäng

Rapport om löner och belöningar 2016

Styrelsens arvoden

Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelsemedlemmarnas arvoden för en verksamhetsperiod åt gången.

Ordinarie bolagsstämman godkände följande arvoden till styrelsemedlemmarna för 2016:

  • till ordinarie medlemmar 66.000 euro/år
  • till vice ordförande 99.000 euro/år
  • till ordförande 132.000 euro/år

Cirka 40% av årsarvodet betalas som aktier i Wärtsilä. Därtill betalas ett mötesarvode på 600 euro per möte till styrelsemedlemmarna och 800 euro per möte till ordföranden. Till varje medlem i utnämningskommittén och ersättningskommittén betalas 700 euro per kommittémöte, och till varje medlem i revisionskommittén betalas 1.200 euro per kommittémöte. Kommittéordförandens arvode är dubbelt högre. Medlemmarna i Wärtsiläs styrelse erhöll sammanlagt 736 tusen euro för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2016. Styrelsemedlemmarna omfattades inte av bolagets belöningsprogram.

Styrelseledamöternas arvoden
TEUR Mötesarvoden Årsarvoden Totalt
Styrelse 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Mikael Lilius, styrelseordförande 23 20 132 132 155 152
Sune Carlsson, vice ordförande 8 7 99 99 107 106
Maarit Aarni-Sirviö 16 15 66 66 82 81
Kaj-Gustaf Bergh 8 7 66 66 74 73
Tom Johnstone 11 8 66 66 77 74
Risto Murto 15 13 66 66 81 79
Gunilla Nordström 8 7 66 66 74 73
Markus Rauramo 20 19 66 66 86 85
Arvoden betalda i Wärtsiläs aktier år 2016
Styrelse Aktier, st.
Mikael Lilius, styrelseordförande 1 465
Sune Carlsson, vice ordförande 1 099
Maarit Aarni-Sirviö 732
Kaj-Gustaf Bergh 732
Tom Johnstone 732
Risto Murto 732
Gunilla Nordström 732
Markus Rauramo 732

  

Styrelseledamöternas innehav av Wärtsilä-aktier 31.12.2016
Styrelse Aktier, st.
Mikael Lilius, styrelseordförande 18 414
Förändring 2016 1 465
Sune Carlsson, vice ordförande 12 203
Förändring 2016 1 099
Maarit Aarni-Sirviö 9 810
Förändring 2016 732
Kaj-Gustaf Bergh 9 032
Förändring 2016 732
Tom Johnstone 1 360
Förändring 2016 732
Risto Murto 1 980
Förändring 2016 732
Gunilla Nordström 3 423
Förändring 2016 732
Markus Rauramo 4 534
Förändring 2016 732

Verkställande direktörens och direktionens löner och arvoden

Styrelsen beslutar om belöningar för verkställande direktören och direktionsmedlemmarna samt om grunderna för dessa. Verkställande direktörens och direktionsmedlemmarnas lön består av månadslön och bonus. Styrelsen beslutar årligen om villkoren för bonusarvodet. Verkställande direktörens och direktionens bonusarvoden betalas enligt uppnådda lönsamhetsmål och andra finansiella mål för räkenskapsåret. Den rörliga lönen kan vara högst 43% av den maximala totala lönen för verkställande direktören och en tredjedel av den maximala totala lönen för de andra medlemmarna i direktionen. Koncernen har dessutom ett långsiktigt belöningsprogram för högsta ledningen som är bundet till kursutvecklingen av företagets aktie.

Verkställande direktörens grundlön är 780.000 euro per år. Han omfattas av de kort- och långsiktiga belöningsprogrammen enligt ovan beskrivna villkor. Verkställande direktörens pensionsålder är 63 år. Hans pension fastställs enligt ett premiebaserat system. Pensionspremien utgör en andel av hans årliga lön. I fall av uppsägning från bolagets sida betalas en ersättning som motsvarar 18 månaders lön samt sex månaders uppsägningslön.

Direktionsmedlemmarna har ett företagsspecifikt pensionsprogram. Tilläggspensionsprogrammen och pensionsåldern varierar och bygger i allmänhet på pensionsprogrammen för de nationella socialskyddssystem som dessa personer omfattas av och är antingen förmånsbaserade eller premiebaserade.

Verkställande direktör Jaakko Eskolas finansiella förmåner 1.1–31.12.2016:

  • Lön och andra kortfristiga förmåner: 781 tusen euro
  • Bonus: 179 tusen euro
  • Bonusprogram som baserar sig på aktiekursens utveckling: 216 tusen euro
  • Frivillig pensionsålder: 63
  • Uppsägningstid: 6 månader
  • Ersättning i fall av uppsägning från bolagets sida: 18 månaders lön + 6 månaders uppsägningslön.

Ytterligare information om direktionens belöningar finns i det konsoliderade bokslutet, not 29 Upplysningar om närstående.

Direktionsmedlemmarnas innehav av Wärtsilä-aktier 31.12.2016
Direktion Aktier, st.
Jaakko Eskola 6 420
Förändring 2016 3 100
Pierpaolo Barbone 5 600
Förändring 2016 3 600
Päivi Castrén 3 970
Förändring 2016 1 720
Javier Cavada Camino 0
Förändring 2016 0
Kari Hietanen 4 274
Förändring 2016 2 030
Roger Holm 0
Förändring 2016 0
Atte Palomäki 3 869
Förändring 2016 1 748
Marco Ryan 0
Förändring 2016 0
Marco Wirén 3 640
Förändring 2016 1 640

Belöningssystem

Bolagets styrelse beslutar om belöningssystemen och deras grunder för verkställande direktören och direktionen. Styrelsen beslutar även om eventuella andra långsiktiga belöningssystem för högsta ledningen, såvida beslut om dessa inte ska fattas av bolagsstämman enligt lagstiftningen. Direktionen beslutar om bonussystemet för övriga direktörer och chefer.

Kortsiktiga belöningsprogram

Koncernen har ett bonussystem som tillämpas globalt i alla affärsenheter. Bonusen baserar sig på koncernens lönsamhet och på överenskomna individuella mål. Bonussystemet omfattar cirka 3.000 direktörer och chefer.

Koncernens tjänstemän och industriarbetare omfattas av olika bonus- eller resultatbaserade belöningsprogram. Dessa tillämpas enligt respektive lands lagstiftning eller enligt överenskommelser gällande vinstdelningsprogram. Totalt omfattas cirka 80% av företagets anställda av koncernens bonusprogram och andra varierande resultatbaserade belöningsprogram.

Långsiktiga belöningsprogram

Styrelsen har fattat beslut om ett långsiktigt belöningsprogram för högsta ledningen, bundet till kursutvecklingen av företagets aktie. Det årliga bonusprogrammet berör cirka 100 direktörer. Bonusens storlek baserar sig på aktiekursens utveckling under en i förväg fastställd tidsperiod, och en övre gräns har fastställts för bonusen.

Belöningsprogrammets målsättning är att sammanföra Wärtsiläs direktörers och aktieägarnas intressen genom att skapa en långsiktigt aktiebaserad förmån för deltagarna. Detta främjar ökad aktieägarvärde och stärkandet av en högpresterande företagskultur samt stärker Wärtsiläs nyckelpersoners engagemang i bolaget.

Varje direktionsmedlem förväntas anskaffa, ackumulera och behålla aktier i Wärtsilä till ett värde av den individuella direktionsmedlemmens bruttoårsinkomst. Direktionsmedlemmar ska anskaffa aktier i Wärtsilä motsvarande 50% av nettobonusen som mottagits under företagets långsiktiga bonusprogram tills ovan nämnda aktieägandenivå har uppnåtts. Aktierna ska anskaffas via en tredje parts börsmäklare på aktiemarknaden under tio på varandra följande börsdagar efter publiceringen av Wärtsiläs finansiella resultat för det sista året i varje enskilda bonusprogram.

Bonusprogrammet 2013 omfattar 1.846.000 bonusrätter. Utbetalningen av bonus baserar sig på aktiekursens utveckling under en period på tre år på basis av ett aktiepris på 37,05 euro. Bonusen kan inte överstiga 10,00 euro per bonusrätt och beaktar 50% av de utbetalda dividenderna. Bonusen för programmet 2013 förfaller till betalning i februari 2017.

Bonusprogrammet 2014 omfattar 2.076.000 bonusrätter. Utbetalningen av bonus baserar sig på aktiekursens utveckling under en period på tre år på basis av ett aktiepris på 44,25 euro. Bonusen kan inte överstiga 10,60 euro per bonusrätt och beaktar 100% av de utbetalda dividenderna. Bonusen för programmet 2014 förfaller till betalning i februari 2018.

Bonusprogrammet 2015 omfattar 1.962.000 bonusrätter. Utbetalningen av bonus baserar sig på aktiekursens utveckling under en period på tre år på basis av ett aktiepris på 47,47 euro. Bonusen kan inte överstiga 13,84 euro per bonusrätt och beaktar 100% av de utbetalda dividenderna. Bonusen för programmet 2015 förfaller till betalning i februari 2019.

Bedömning

Styrelsen följer upp koncernens kort- och långsiktiga belöningsprogram och bedömer uppnåendet av målen på vilka de baserar sig. Belöningsprogrammen för 2016 ansågs vara balanserade och i linje med marknadspraxis.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.