Stäng

Revision

Intern revision

Koncernens interna revision handhas av enheten för intern revision, som avlägger rapport till koncernchefen. Den interna revisionen har i uppgift att analysera affärsverksamheten och dess processer samt kontrollens effektivitet och kvalitet. Dessutom deltar den interna revisiorn i revisioner i samband med företagsförvärv samt sköter specialuppgifter vid behov.

Den interna revisionen omfattar alla organisationsnivåer och dotterbolag. I de viktigaste dotterbolagen utförs intern revision med 1 års och i nätverksföretagen med 3 års intervall. Den interna revisionen gör upp en årlig plan inom vars ramar den självständigt utför revisioner runt om i koncernen. Den kan också utföra specialrevisioner. Den årliga planen godkänns av revisionskommittén, för vilken den interna revisionen även avlägger rapport regelbundet. Det är även möjligt för den interna revisionen att, vid behov, ta direkt kontakt med revisionskommittén eller styrelseledamöterna.

Extern revision

Bolaget har en revisor som ska vara en revisionssammanslutning. Revisorn, som väljs av bolagsstämman, ska revidera innevarande års räkenskaper. Revisorns mandat upphör vid därpå följande ordinarie bolagsstämma. Revisorn utför revisionen av koncernens och moderbolagets bokslut och bokföring samt moderbolagets förvaltning.

Bolagets revisor ger bolagets aktieägare en revisionsberättelse i enlighet med lagstiftningen i samband med bolagets årsbokslut samt avlägger regelbundet rapport om sina observationer till styrelsens revisionskommitté. Förutom allmänna behörighetskrav ska revisorn uppfylla vissa lagenliga ojävighetskrav för att garantera genomförandet av en oavhängig och tillförlitlig revision.

Revisor 2016

Bolagsstämman utsåg revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab till revisor för Wärtsilä Oyj Abp för räkenskapsåret 2016. Ansvarig revisor var Virpi Halonen. Till alla koncernbolagens revisorer har i arvoden betalats 3,3 miljoner euro år 2016. De icke revisionsrelaterade konsultationsarvodena för revisorerna uppgick till 1,3 miljoner euro. Dessa arvoden gällde främst skattekonsultation.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.