Stäng

Risker och riskhantering

Mål och principer för riskhantering

Wärtsilä, liksom alla företag, är exponerat för olika risker relaterade till företagets normala verksamhet. Ingen affärsverksamhet kan bedrivas utan att acceptera en viss risknivå, och all förväntad avkastning på affärsverksamhet måste bedömas i relation till de risker som verksamheten medför.

Syftet med riskhanteringen är att säkerställa en effektiv implementering av Wärtsiläs strategi och uppnå målen på både kort och lång sikt. Det gäller framför allt att identifiera de risker som kan hindra bolaget från att nå sina mål och att fastställa om dessa risker är förenliga med riskaptiten.

Risk definieras som konsekvenserna av osäkerheten avseende målen. Konsekvens är en positiv eller negativ avvikelse från det förväntade utfallet; med andra ord antingen ett hot eller en möjlighet. Åtgärder bör vidtas för att undvika, minska, överföra eller följa upp identifierade risker eller ta vara på möjligheter. Wärtsiläs strukturerade riskhanteringsprocess omfattar ett antal reaktiva, proaktiva, skyddande och förebyggande verktyg som inte bara används för att skydda företaget mot hot utan också för att omvandla vissa risker till möjligheter.

Risker kan endast hanteras om de identifieras och analyseras på förhand, om planer har utarbetats för att hantera dem och om det finns en process för fortlöpande uppföljning för att kontrollera dem. Därför utgör riskhanteringen en viktig del av Wärtsiläs strategiska och operativa ledning.

Riskhanteringens uppgift är att fortlöpande bedöma och hantera alla de möjligheter och hot som förekommer i företagsverksamheten, så att de uppställda målen kan nås och affärsverksamhetens kontinuitet tryggas. Riskhanteringen bygger på den höga livscykelkvaliteten hos Wärtsiläs verksamhet och produkter samt på ett kontinuerligt och systematiskt arbete för att förebygga skador på alla nivåer i organisationen, inte bara på koncernnivå utan i alla medarbetares dagliga arbete. På lång sikt är detta det enda sättet att sänka de totala riskrelaterade kostnaderna.

Riskhanteringspolicy och -process

Wärtsilä har en koncernomfattande riskhanteringspolicy som fastställer och formaliserar affärsområdenas riskhantering och rapporteringsprocedurer. Dokumentet fungerar som en riktlinje för riskhanteringen och skapar en gemensam förståelse för riskrelaterade frågor. Dokumentet harmoniserar och strukturerar arbetsrutinerna med hänsyn till riskhanteringen inom koncernen för att skapa en process där de identifierade riskerna kan mätas och konsolideras. Policyn ger riskhanteringen konsistens och en struktur för organisationen och affärsområden som möjliggör riskhantering på daglig basis i överensstämmelse med de avtalade processerna och ger en enhetlig vokabulär som ger ytterligare råd i förhållande till allmänna termer och definitioner relaterade till riskhantering.

Affärsområdena ansvarar för risker och belöningar, och därför ansvarar affärsledningsteamen och de individuella cheferna för riskhanteringen. Riskhanteringsprocessen kontrollerar exponeringen för risker med hjälp av en systematisk kartläggning, bedömning, behandling, rapportering, monitorering och kontroll, inklusive rapporteringen av kvarstående risker. Wärtsiläs riskhanteringsprocess baserar sig på riskhanteringsriktlinjerna och -principerna ISO 31000, och terminologin i ISO 31000 har införts för att harmonisera den riskrelaterade kommunikationen inom koncernen.

Riskhanteringsprocessen inom Wärtsilä är utformad så att den utgör en integrerad del av ledningen samt Wärtsiläs kultur och rutiner. Den är också skräddarsydd för organisationens affärsfunktioner och processer. Processen kan ses som en fortlöpande spiral bestående av repetitiva steg för etablering av kontext, riskbedömning, riskhantering, kommunikation och konsultation samt till slut monitorering och revision.

Risk_management_guidelines_SWE.svg
Implementering

Styrelsen och direktionen beslutar om och ger riktlinjer i strategiska frågor. Varje affärsområde ansvarar för sina strategiska målsättningar samt för minskandet och täckandet av sina risker. Riskhanteringsfunktionen är en del av finansfunktionen som rapporterar till ekonomi- och finansdirektören. Riskhanteringsfunktionen ansvarar för riskrapporteringsprocessen och riskutvärderingarna tillsammans med affärsområdena och deras underliggande organisation. Den samordnar alla riskhanteringsaktiviteter inom koncernen, reviderar affärsriskprofilen och samarbetar med affärsområdena i implementeringen av arbetet för att minska riskerna. Den ansvarar också för koncernens riskhanteringspolicy och beskriver hur riskrapporteringen sköts i dag. Dessutom utvecklar och styr riskhanteringsfunktionen globala och lokala försäkringsprogram för risker som man kan skydda sig mot genom försäkringar. Revisionskommittén reviderar och bedömer riskhanteringens ändamålsenlighet och den interna revisionsfunktionen reviderar riskhanteringsprocessen på årlig basis.

swe_Risk_reporting.svg

Besluten om åtgärder för att minska riskerna fattas i anslutning till den normala affärsverksamheten. Vid sina möten går direktionen igenom årliga ledningsrapporter för varje affärsområde och vissa viktiga stödfunktioner, inklusive deras risker och åtgärderna för att minska dem. Koncernens riskkarta sammanställs utifrån resultaten av revisionen av affärsområdena och -funktionerna och framställs årligen i den finansiella rapporten.

De identifierade riskerna definieras antingen som interna eller externa och mäts i euro, och sannolikheterna för dem estimeras. Därefter förbereds och presenteras koncernens riskrapport för styrelsen.

Riskhanteringen utgör en del av affärsområdenas ledningsprocesser, och den har integrerats i agendan för affärsområdenas ledningsgrupper. Affärsområdena ansvarar för organiseringen och rapporteringen av riskhanteringen för sina underliggande geografiska affärsområden samt affärslinjer, organisationer och produktcenter. Dessutom ansvarar affärsområdena för alla uppföljande åtgärder.

Riskkategorier

De relevanta riskerna för Wärtsilä har klassificerats under fyra kategorier: strategiska risker, operativa risker, skade- och compliance-risker samt finansiella risker. De potentiella förlusterna är störst inom strategiska och operativa risker och minst inom skaderisker och finansiella risker. I de flesta kategorierna kan riskerna medföra både positiva och negativa konsekvenser. Skaderiskerna utgör dock ett undantag, eftersom de endast kan medföra negativa konsekvenser.

Riskradar används för att kartlägga Wärtsiläs primära risker inom respektive riskkategori. På de årliga workshoparna i riskbedömning för affärsområdena och koncernens riskhantering skapas riskradar för affärsområdenas ledningsgrupper som reviderar och uppdaterar dem regelbundet. Därefter konsolideras affärsområdenas riskradar till en riskradar för hela koncernen som presenteras för styrelsen och revisionskommittén en gång om året. Syftet med detta är att underlätta diskussionen om risker och att ge en klar överblick av de områden som riskhanteringen borde fokusera på.

Risk_radar_SWE.svg

Strategiska risker

Bedömningen av strategiska risker utgör en del av koncernens strategiska planeringsprocess. Wärtsilä definierar strategiska risker som risker som kan medföra långsiktiga konsekvenser för affärsverksamheten.

Risker i anslutning till affärsomgivningen

Konjunkturerna i den globala ekonomin och inom Wärtsiläs kunders branscher påverkar efterfrågan på Wärtsiläs produkter samt bolgets finansiella ställning och rörelseresultat. Wärtsiläs flexibla tillverkningsmodell baserar sig på kapacitetsoutsourcing och en stabil affärsmix där en stor andel av försäljningen kommer från Services. Detta stabiliserar Wärtsiläs position på en cyklisk marknad. Viktiga ekonomiska faktorer som indirekt påverkar Wärtsilä samt dess kunder och leverantörer är bland annat de finansiella institutionernas likviditet och betalningsförmåga, inte bara deras kapacitet utan också deras vilja att bevilja krediter, regeringarnas stimulansprogram i synnerhet inom kraftverks- och infrastruktursektorn, de åtgärder som multilaterala institutioner såsom International Finance Corporation etc. vidtagit, tillgången på exportkrediter och -garantier samt övriga motsvarande faktorer. Wärtsiläs relativt stora orderbok ger dock bolaget en möjlighet att anpassa verksamheten till förändringar på marknaden.

Implementeringen av strängare miljöbestämmelser är viktig för Wärtsiläs framtida tillväxtpotential, eftersom företaget har en bred produkt- och serviceportfölj som gör det möjligt för kunderna att uppfylla strängare krav. Förseningar i implementeringen av lagstiftningen kan medföra risker för Wärtsilä, och därför följs eventuella förändringar i den aktivt.

Marknads- och kundrisker

Den låga ekonomiska tillväxten utgör den främsta riskfaktorn med tanke på utvecklingen inom affärsområdet Energy Solutions. Kunder kan också skjuta upp investeringsbeslut i regioner som påverkas av geopolitiska spänningar eller stora valutakursfluktuationer. Det låga oljepriset påverkar nationella infrastrukturprojekt i olje- och gasproducerande ekonomier, i synnerhet i Mellanöstern och Ryssland. Pristrycket på grund av den tuffa konkurrensen är fortfarande en riskfaktor. Order har tagits emot från alla geografiska regioner, vilket begränsar exponeringen för enskilda marknader. Energy Solutions fick också order från alla tre kundsegment, dvs. industrikunder, självständiga kraftproducenter och elbolag.

Wärtsilä är väl positionerad på alla huvudmarknader inom skeppsbyggnad, och bolaget är aktivt inom alla betydande fartygssegment. I kombination med den omfattande produktportföljen minskar detta både de geografiska och kundspecifika riskerna. Aktiviteten på marinmarknaden var svag under 2016. Utmaningarna berodde på osäkerheten i den globala ekonomin och den operativa miljön inom shipping och varvsindustrin som fortsätter att påverka marknaden. Under 2016 ökade konsolideringen av marknaden medan antalet stora varvskunder och order minskade för många skeppsvarv. De svaga utsikterna för den globala ekonomin på kort sikt, överkapaciteten och den låga efterfrågan på lasttonnage är de främsta hindren för en återhämtning på den traditionella shippingmarknaden. Det låga oljepriset, överutbudet av olja och gas samt oljebolagens minskande investeringar begränsar offshoreinvesteringarna. Segmentet kryssningsfartyg och passagerarfärjor utvecklades fortsatt positivt under 2016. Efterfrågan på kryssningsfartyg fick stöd av den förväntade tillväxten i passagerartrafiken i Asien, medan efterfrågan på passagerarfärjor fick stöd av tecknen på en ekonomisk återhämtning och de ökande passagerarvolymerna i USA och Europa.

Bränsleeffektivitet och miljöbestämmelser spelar en viktig roll och ger möjligheter för Wärtsilä. Wärtsilä har en bra position inom försäljning av både utrustning och tjänster, inklusive undersökningar, installationer, partnerskap och livscykelsupport. Även regelverket bidrar till att främja gasdrift i större utsträckning på marinmarknaden. Skeppsbyggnadsmarknaden dominerades fortfarande av de asiatiska varven, främst i Kina och Sydkorea, men även i Europa var aktiviteten bra tack vare kryssningsfartygssegmentet.

Wärtsilä Services affärsverksamhet väntas fortfarande växa på medellång och lång sikt i linje med utvecklingen av det befintliga installerade beståndet och den allmänna ekonomiska utvecklingen i världen. Därför är en avtagande global tillväxt den största risken för utvecklingen av efterfrågan inom affärsområdet Services. Wärtsilä har över 10.000 kunder inom service och reservdelar varje år, och Wärtsiläs aktuella aktiva motorbestånd uppgår till 181.000 MW. Därför är Wärtsilä inte särskilt beroende av enskilda kunder eller kundsegment. Under de senaste åren har Wärtsilä i allt högre grad fokuserat på kredithanteringsprocesser för att bättre kunna hantera riskerna i anslutning till en högre skuldsättningsgrad och en minskande lönsamhet i vissa kundsegment. Exponeringen för enskilda kunder är begränsad, men effekter som omfattar hela branschen kan påverka affärsområdet Services lönsamhet.

Konkurrenssituations- och prisrisker

Inom större gasbaserade projekt möter Wärtsilä en tuffare konkurrensmiljö från tillverkare av gasturbiner, såsom GE och Siemens. När det gäller mindre gaskraftverksprojekt och kraftverk som drivs med flytande bränslen är de största konkurrenterna främst andra leverantörer av motorer, såsom MAN Diesel & Turbo, GE Jenbacher, Caterpillar (MAK), och Rolls-Royce. På Wärtsiläs potentiella marknader, dvs, marknader för installationer på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen, beställdes kraftverk med en total effekt på 17,4 GW (17,0) under de första nio månaderna 2016. Wärtsiläs marknadsandel var 15% (10). Wärtsiläs framgång på marknaden beror framför allt på lösningarna för flexibel kraftgenerering som kan användas i många slags applikationer och kraftverk av varierande storlek.

För Marine Solutions var konkurrensläget i stort sett oförändrat under 2016. Inom huvudmotorer är de största konkurrenterna MAN Diesel & Turbo, Caterpillar (MAK) och Hyundai Heavy Industries (HiMSEN). Wärtsilä har en stark position inom medelvarviga motorer med en marknadsandel på 51% under 2016. Inom hjälpmotorer var Wärtsiläs marknadsandel 18%. Inom propulsionsutrustning är konkurrensen mer fragmenterad och den varierar enligt produktkategori. En av de största konkurrenterna på detta område är Rolls-Royce. Marknaden för miljölösningar samt flödes- och gasprodukter är mycket fragmenterad. Alfa Laval är en av de största konkurrenterna inom miljölösningar, medan konkurrensen inom segmentet el och automation kommer från företag såsom Kongsberg, GE och Siemens. Priskonkurrensen var fortsatt intensiv på marinmarknaden. Det strategiska steget att bli en systemintegrerare som även tillhandahåller automations- och fartygsdesigntjänster har visat sig vara viktigt i konkurrensen om nya projekt som ger ökat mervärde. Konceptet med paketerade lösningar minskar prisvolatiliteten.

Affärsområdet Services har inga egentliga konkurrenter med ett lika brett utbud av tjänster från en och samma leverantör. Bortsett från andra motorleverantörers nätverk finns det få globala aktörer på servicemarknaden. Kundernas fortsatta fokus på optimering av operativa utgifter kan leda till en ökad konkurrens inom service där priset är viktigare än kvaliteten. Den viktigaste åtgärden för att minska denna risk är att satsa på det värdebaserade utbudet.

Politiska och legislativa risker

Wärtsilä är närvarande på över 200 orter i över 70 länder och har levererat kraftverk till 176 länder. Hur den politiska miljön och lagstiftningen utvecklas kan ha en betydande inverkan på Wärtsiläs affärsverksamhet. Wärtsilä följer aktivt med den politiska och legislativa utvecklingen på olika marknadsområden samt upprätthåller kontakter med olika organ i sådana projekt som har betydelse för Wärtsiläs affärsverksamhet och immaterialrättigheter. En betydande del av påverkningsmöjligheterna sker genom deltagandet i intresse- och branschorganisationers verksamhet. Förändringar i politiken och lagstiftningen följs upp både på koncernnivån och i dotterbolagen.

Under de senaste åren har regeringar runt om i världen aktivt utvecklat lagstiftningen, vilket har lett till ett behov av att betona interna processer för att säkerställa iakttagandet av bestämmelserna. Till exempel följdes de fortsatta och föränderliga handelssanktionerna noga upp under 2016. Detta har krävt ökade interna resurser för att säkerställa adekvata procedurer.

Risker i anslutning till klimatförändringen och hållbar utveckling

Wärtsilä har bedömt sina hållbarhetsrisker, inklusive riskerna med klimatförändringen, i både strategiska och operativa riskbedömningar. Enligt utvärderingarna är dessa risker emellertid inte betydande. De potentiella affärsriskerna i anslutning till hållbar utveckling, klimatförändringen och Wärtsiläs produkter har att göra med utsläppsbestämmelser och förändringar i kundernas attityder gentemot förbränningsmotorer och fossila bränslen. Riskerna i anslutning till miljölagstiftningen är relaterade till det komplexa fältet som omfattar olika utsläpp, balansen mellan kommersiellt tillgängliga bränslen och resulterande utsläpp, tillgängliga reduktionstekniker, verkningarna på den totala energieffektiviteten och den resulterande finansiella möjligheten att uppfylla kraven på andra sätt.

Eftersom Wärtsilä går i spetsen för den teknologiska utvecklingen för att minska hållbarhetsriskerna får bolaget många möjligheter när miljöbestämmelserna stramas åt. Under årens lopp har Wärtsilä fortlöpande utvecklat allt effektivare produkter och samtidigt sökt efter nya metoder för att minska utsläppen. Bränsleflexibiliteten hos Wärtsiläs produkter gör det möjligt att utnyttja olika slags bränslen, inklusive gas och förnybara bränslen, och den operativa flexibiliteten gör det möjligt att använda flera kapacitetsbaserade förnybara energikällor såsom vind- och solenergi utan att äventyra elnätets tillförlitlighet. År 2016 tog Wärtsilä ett steg in på solkraftverksmarknaden genom sitt första solkraftverksprojekt i Jordanien. Detta är ytterligare ett sätt på vilket Wärtsilä kan erbjuda sina kunder hållbara innovationer som minskar kolutsläppen. Wärtsiläs teknologi gör det även möjligt att generera energi med en minimerad vattenförbrukning. Bristen på sötvatten förväntas vara en av de stora utmaningarna som världen troligen kommer att stå inför i framtiden. Inom shipping kan Wärtsilä minska på fartygens kolavtryck genom optimerad fartygsdesign och optimala propulsionslösningar.

Miljölösningarna erbjuder alternativa tekniker för att minska på SOx-utsläppen samt för att hantera avlopps- och ballastvatten. Inom Energy Solutions stöder Wärtsiläs koncept Smart Power Generation en ökning i kraftgenerering med lägre kolutsläpp, inklusive vind-, sol- och naturgasdrivna kraftverk. Wärtsilä erbjuder flera olika lösningar i anslutning till efterinstallationer på sekundärmarknaden för att reducera utsläppen och öka bränsleeffektiviteten.

Ytterligare information om hållbarhetsrisker finns i översikten om hållbar utveckling i denna årsredovisning.

Teknologiska risker

Wärtsilä siktar på att höja sina lösningars konkurrenskraft och hantera teknologiriskerna genom gedigna satsningar på FoU och innovationer. Nya produkter utvecklas utifrån Wärtsiläs strategi för optimering av livscykelvärdet för kunderna genom moderna och hållbara kraftlösningar med hjälp av bland annat gaslösningar, miljöteknik, fartygsdesign samt el och automation. Som ett ledande teknologiföretag fokuserar Wärtsilä kraftigt på utsläppskontroll, förbättrad effektivitet och konkurrenskraftiga produkter.

opportunities_SWE.svg

Operativa risker

Hanteringen av operativa risker utgör en del av affärsområdenas dagliga arbete. Möjligheter och risker identifieras, utvärderas och hanteras dagligen på den behöriga ledningsnivån. Status för dessa möjligheter och risker bedöms regelbundet, och relevanta åtgärder vidtas.

swe_Risk_management.svg
Tillverkningsrisk

Wärtsilä analyserar fortlöpande fotavtrycket från tillverkningen och kapacitetskostnaderna, inklusive kostnaderna för leveranskedjan. Riskbedömningar har utförts i de viktigaste leveranscentren, och betydande investeringar har genomförts för att öka säkerheten och minska riskerna. Risker identifieras, bedöms och undanröjs regelbundet som en del av den operativa ledningen. Ledningssystemen för kvaliteten, miljön, arbetshälsan och säkerheten samt de andra systemen används för att förbättra produktiviteten och säkerheten, och affärskontinuitetsplaner har implementerats i de centrala leveranscentren.

Leverantörs- och underleverantörsrisk

Wärtsiläs Supply Management är integrerad i affärslinjerna i syfte att säkerställa kvaliteten, förkorta ledtiderna och sänka kostnaderna enligt affärsspecifika krav. För att uppnå samordnade gränsytor och synergier mellan den divisionsöverskridande leverantörsbasen har en ledningsstruktur etablerats för kategorierna. Indirekta inköp förblir en centraliserad funktion som ansvarar för hanteringen av strategiska inköpsaktiviteter avseende indirekta material och tjänster för alla affärsområden och supportfunktioner.

Leveranshanteringsenheten har en enhetlig process för att hantera och kontrollera Wärtsiläs leverantörsnätverk och för att verifiera att leverantörens prestationer uppfyller Wärtsiläs förväntningar. Därför mäts leverantörernas prestationer fortlöpande. En viktig aktivitet i hanteringen av kontinuitetsplaneringen är en fortlöpande bedömning av riskerna för avbrott i verksamheten i samarbete med företagets leverantörer. Flera revisioner av leverantörsrisker har genomförts i samarbete med försäkringsbolag för att minska riskerna. Dessa revisioner är i dag en del av arbetet för cheferna för leveranskategorierna och riskhanteringsfunktionen.

Wärtsilä har utvecklat sina leverantörsrelaterade aktiviteter genom nära samarbete och långvariga relationer med sina huvudleverantörer. Detta samarbete skapar en gemensam syn på värderingarna och målen, vilket i sin tur stöder hanteringen av Wärtsiläs strategiska risker. För att ytterligare minska leverantörs- och underleverantörsriskerna har en omfattande uppföljning av leverantörernas kreditvärdighet införts. Leverantörsrelaterade risker med nyckelkomponenter minskas med hjälp av dubbla eller flera inköpskanaler.

Risker i anslutning till produkternas livscykelkvalitet och produktansvar

Lanseringen av nya produkter medför alltid risker. I FoU-processen tillämpas flera riskhanteringstekniker, inklusive riskelimineringsverktyget FMEA (analys av haverimekanismer och -effekter) och intern valideringstestning. Dessutom strävar Wärtsilä efter att hantera kvalitetsrisker genom att utforma och kontrollera leveranskedjans inkommande kvalitet och genom att konstruera och tillverka produkterna med största omsorg. Wärtsilä tillämpar en GATE-modell för att kontrollera produktutvecklingsprocessen. Först lanseras en begränsad mängd av en ny produkt, och full lansering tillåts först efter att produkten gått genom GATE-processen och när tester och ytterligare validering är klara.

Wärtsilä strävar efter att kontrollera riskerna relaterade till tillverkningskvaliteten genom att tillämpa flera principer för försäkran och kvalitetskontroll. Nivån på försäkran om kvalitet och kvalitetskontroll fastställs utifrån komponenternas kritiskhet och tillämpas på hela leveranskedjan. 5S-filosofin (dvs. sortera, skin, ställ i ordning, standardisera och stötta) implementeras vid alla produktionsanläggningar för att höja kvalitetsnivån och stöda en kostnadseffektiv verksamhet.

Både Services och affärslinjerna ansvarar för stödet för kunderna i alla garantifrågor. Detta fungerar som en responskanal från fältet till tillverkningen och FoU när affärsområdet tar hand om kundernas installationer under deras livscykel. Bolaget gör en garantireservering för levererade produkter för att täcka eventuella framtida kostnader. Oförväntade skador täcks av produktansvarsförsäkringar.

Wärtsilä strävar efter att fortlöpande förbättra produkternas och tjänsternas kvalitet genom att anamma bästa industripraxis och god förvaltning. På alla nivåer ansvarar ledningen för kvaliteten på sina organisationers prestationer och också för att revisions- och responsmekanismerna fungerar planenligt. Wärtsiläs centraliserade kvalitetsfunktion ansvarar för samordningen av kvalitetsaktiviteterna mellan affärsområdena och för säkerställandet av att ledningens styrmekanismer tillämpas.

Kontraktsrisker

Den del av Wärtsiläs försäljning som inte relaterar till service omfattar leveranser av projekt och utrustning av olika storlek. De största beställningarna handlar om nyckelfärdiga kraftverk. Riskerna för individuella projekt är emellertid inte betydande i relation till den totala affärsvolymen. Produkternas och arbetets livscykelkvalitet som startar med konstruktion och omfattar alla faser av produktionsprocessen och det eventuella servicearbetet på fältet samt användningen av standardiserade försäljningskontrakt, inklusive införandet av en revisionsprocess för kontrakt minskar risken för produktansvarskrav.

Inom Services är kontraktsrisken främst relaterad till långfristiga avtal och serviceprojekt, såsom uppgradering, efterinstallation eller modifiering av motorer. Deras andel är ca 25% av hela Services verksamhet, men riskerna relaterade till enskilda kontrakt är inte signifikanta eftersom verksamheten är diversifierad mellan flera kunder och länder. Dessutom följer Services en väldefinierad försäljningsprocess med flera kontrollpunkter med hjälp av vilka man kan identifiera underliggande risker och hur de ska hanteras genom kontraktsrelaterade åtgärder och implementeringen av dem.

Risker i anslutning till avvikelser, korruption och bedrägerier

Wärtsilä iakttar lagstiftningen och dess interna regelverk i all affärsverksamhet. Wärtsiläs verksamhetsprinciper är det främsta regelverket för alla medarbetare runt om i världen. Wärtsilä har förbundit sig att iaktta höga etiska standarder och integritet i sin affärsverksamhet genom att förebygga korruption och brott mot verksamhetsprinciperna samt Wärtsiläs antikorruptionspolicy och policy för rapportering om compliance. Complianceprocesserna är integrerade i all affärsverksamhet, och alla Wärtsiläs medarbetare ansvarar för att de iakttar dessa processer och är medvetna om de etiska principerna och integriteten. Wärtsilä har förbundit sig att till fullo iaktta bestämmelser om antikorruption. Wärtsiläs antikorruptionspolicy förbjuder all slags korruption och bestickning, och bolagets högsta ledning tillämpar en nolltoleranspolicy på alla former av korruption och bedrägeri.

Compliancefunktionen främjar iakttagandet av regelverket på koncernnivå och strävar fortlöpande efter att öka medvetenheten om riskerna med korruption och bestickning samt andra former av missbruk. Den ansvarar primärt för principer och procedurer, utbildning, interna undersökningar, hantering av konsekvenser och rapportering av brott mot principerna på koncernnivå. En fortlöpande utveckling av Wärtsiläs complianceprogram och främjandet av företagets goda etiska kultur är en central del av compliancefunktionens uppgifter. Dessutom stöder och samarbetar compliancefunktionen med affärsområdena och andra koncernfunktioner i riskhanteringsfrågor. År 2016 startade Wärtsiläs direktion ett koncernomfattande program för att stärka Wärtsiläs verksamhetsprinciper. Programmet siktar på att öka medarbetarnas förståelse för hur verksamhetsprinciperna påverkar det dagliga arbetet på Wärtsiläs alla verksamhetsställen.

Samtidigt som Wärtsilä känner till riskerna för att bli föremål för bedrägerier utförda av externa affärspartner och riskerna med korruption och bedrägerier på flera marknader där företaget bedriver affärsverksamhet tillämpar Wärtsilä sina höga etiska principer vid varje tidpunkt. Wärtsilä kräver full efterlevnad av sitt stringenta antikorruptionsregelverk av tredje parter, inklusive principerna för motarbetandet av riskerna med korruption och mutor.

Risker i anslutning till råvarupriser

Olja

Den direkta inverkan av förändringar i oljepriset på Wärtsiläs tillverkningsverksamhet är begränsad och hänför sig främst till efterfrågan. Högre oljepriser är en riskfaktor för den globala ekonomiska tillväxten och ökar rörelsekostnaderna i synnerhet inom shipping. Men de ökar också investeringarna i prospektering och produktion av olja och gas både på land och till sjöss. Dessutom ökar höga oljepriser också investeringar i gastankfartyg, gasdrivna kraftverk och i allt högre grad även i andra gasdrivna fartyg. Låga oljepriser kan skjuta upp investeringar i oljeproducerande länder och regioner samt offshoreindustrin. Wärtsilä är ett globalt företag med verksamhet i olika shipping- och kraftverkssegment där förändringar i oljepriset kan medföra motsatt effekt på efterfrågefaktorer. Denna ställning diversifieras ytterligare av naturgasens växande betydelse för Wärtsiläs affärsverksamhet.

Metaller

Metallpriserna har en indirekt effekt på Wärtsiläs produkters komponentkostnader. Därtill tryggas tillgången till vissa nyckelkomponenter genom långvariga avtal, och således är prisfluktuationerna för råvaror begränsade.

El

Elpriset har ingen väsentlig inverkan på Wärtsiläs produktionskostnader. Inom affärsområdet Energy Solutions stöder höga elpriser investeringar i ny kapacitet bland elbolagskunder. Lägre elnätspriser främjar inte industrins investeringar i egen genereringskapacitet.

Skaderisker

Målsättningen för företagshälsovården och säkerhetssystemen, instruktionerna för säkerheten under resor och riktlinjerna för krishantering är att skydda Wärtsiläs arbetstagare. Ändamålsenliga försäkringar har tecknats för personalen, och för att betona vikten av arbetarskyddet har direktionen beslutat att på koncernnivå införa ett mål på noll skador som leder till förlorad arbetstid. Ett särskilt projekt som siktar på noll arbetsolyckor har skapats för detta syfte, och målet utgör en del av bolagets program för hållbar utveckling. Under 2016 användes tillbudsrapporteringssystemet WeCare globalt för att hantera information om incidenter som kunde ha äventyrat medarbetarnas säkerhet och hälsa eller skadat Wärtsiläs verksamhet eller miljön. Denna IT-lösning förbättrar inte i sig prestationerna, men den hjälper i identifieringen av orsaker till incidenter och vidtagandet av ändamålsenliga åtgärder på ett systematiskt sätt.

Miljöhanteringssystem har införts för att minska risken för miljöskador. Wärtsilä har ett fastighetsregister för alla använda fastigheter och meddelar riktlinjer för köp, försäljning, hyrning av fastigheter och deras säkerhet. Därtill utnyttjas externa rådgivare för miljörevisioner.

Inga av Wärtsiläs centrala verksamhetsställen är belägna i områden utsatta för naturkatastrofer. Katastrofscenarier identifieras, och om nödvändigt, minskas exponeringen genom att till exempel förlägga lokaler ovanför nivån för översvämningsrisken eller genom att bygga översvämningsdiken. Affärskonsekvensanalyser och kontinuitetsplaner har gjorts för Wärtsiläs största verksamhetsställen, och dessa omfattar riskerna för både fastigheterna och eventuella avbrott i affärsverksamheten.

Risker som Wärtsilä inte kan påverka genom egna åtgärder överförs i mån av möjlighet till försäkringsbolag. Wärtsilä använder ändamålsenliga försäkringspolicyer för att täcka skaderisker i anslutning till personal, tillgångar och avbrott i verksamheten, även på grund av leverantörer, samt verksamhets- och produktansvar. För att hantera riskerna har Wärtsilä ett återförsäkringsbolag, Vulcan Insurance PCC Ltd. Företaget är beläget på Guernsey på grund av försäkringstekniska orsaker och försäkrar endast Wärtsiläs egendom. Vulcan Insurance PCC Ltd beskattas på normalt sätt i Finland.

Risker relaterade till informations- och cybersäkerhet

Wärtsilä har en intern organisation för att hantera cybersäkerheten. Tillsammans med ledningen för Wärtsiläs affärsområden ansvarar organisationen för hanteringen av cybersäkerheten inom Wärtsilä relaterat till extern och intern verksamhet. Wärtsiläs modell för cybersäkerhet förenar traditionella säkerhetsfunktioner med arbete för cybersäkerheten.

Informationssäkerhetsrisker relaterade till Wärtsiläs interna verksamhet identifieras fortlöpande och åtgärder för att minska dem har vidtagits inom nätverkssäkerhet, slutpunktsskydd och hantering av tillgänglighets- och sårbarhetsrisker. Wärtsiläs säkerhetscentral övervakar exponeringen för interna hot genom att identifiera sårbarheter och vidtar samordnade åtgärder mot identifierade informationssäkerhetshot.

swe_insurances.svg

Finansiella risker

Wärtsiläs finansiella risker gås igenom i not 30 i bokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.