Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORTQ1 2016

Stabil orderingång och omsättning i svårt marknadsläge

"År 2016 har startat i linje med våra förväntningar vad gäller Wärtsiläs verksamhet. Underhållsmarknaden har vuxit i stadig takt, och Services omsättning ökade med 3% under första kvartalet. Jag är nöjd med utvecklingen med tanke på de stora volymerna under motsvarande period året innan. Orderingången låg på en god nivå inom Marine Solutions, främst tack vare en stor efterfrågan på el- och automationssystem och en positiv aktivitet inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor. Orderaktiviteten var också stabil inom affärsområdet Energy Solutions, men det minskade antalet kraftverksleveranser och pristrycket på kraftförsörjningsmarknaden påverkade Wärtsiläs övergripande finansiella resultat. Koncernens omsättning minskade något till 967 miljoner euro under första kvartalet, och lönsamheten landade på 8,7%. Trots det håller vi fast vid vår prognos enligt vilken omsättningen kommer att öka måttligt tack vare vårt breda utbud, den befintliga orderboken och den förväntade efterfrågan inom affärsområdet Services. Dessutom väntas vårt fortsatta fokus på kostnadskontroll och en ökad effektivitet resultera i en bättre lönsamhet innevarande år.

Marknadsläget har försämrats för vår utrustningsverksamhet. Även om sentimentet har förbättrats något på kraftförsörjningsmarknaden är konkurrensen fortfarande hård. Dessutom ledde den kombinerade effekten av överkapacitet inom handelsfartyg och en fortsatt svikande efterfrågan inom offshore till att antalet fartygsorder minskade under första kvartalet. Vi fortsätter att sträva efter framgång trots de aktuella utmaningarna på marknaden. Därför har vi i dag offentliggjort planer för att omstrukturera affärsverksamheterna Marine Solutions och Energy Solutions. Dessa anpassningar är beklagliga men nödvändiga för att säkerställa vår framtida konkurrenskraft och prestanda. Dessutom planerar vi koncentrera en större del av motorrelaterade FoU-aktiviteterna till Finland med syftet att förkorta utvecklingscyklerna.”

Wärtsiläs utsikter för 2016 är oförändrade

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0–5% under 2016, medan lönsamheten (jämförbart rörelseresultat som procent av omsättningen) förväntas vara 12,5–13,0%.

Centralt under rapportperioden januari-mars 2016

  • Orderingången minskade med 1% till 1.271 miljoner euro (1.285)
  • Omsättningen minskade med 2% till 967 miljoner euro (988)
  • Orderingång jämfört med faktureringen 1,31 (1,30)
  • Jämförbart rörelseresultat 84 miljoner euro, dvs. 8,7% av omsättningen (100 miljoner euro, dvs. 10,1%)
  • Resultat per aktie 0,30 euro (0,43)
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten -13 miljoner euro (37)
  • Orderstocken ökade med 3% och uppgick till 5.103 miljoner euro (4.931) i slutet av perioden

Händelser efter rapportperioden

  • 21.4.2016 offentliggjordes planer för en omorganisering av affärsområdena Marine Solutions och Energy Solutions

Wärtsilä har reviderat terminologin för alternativa nyckeltal på grund av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens nya riktlinjer. Rörelseresultat före engångsposter har ersatts med jämförbart rörelseresultat och rörelseresultat exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden med jämförbart justerat EBITA. Definitioner av dessa prestationsmått och jämförelsestörande poster finns i formlerna för nyckeltal. Wärtsilä visar alternativa nyckeltal för att beskriva verksamhetens underliggande prestanda och för att förbättra jämförbarheten mellan rapporteringsperioder.

Nyckeltal

MEUR 1-3/2016 1-3/2015 Förändring 2015
Orderingång 1 271 1 285 -1% 4 932
Orderstock i slutet av perioden 5 103 4 931 3% 4 882
Omsättning 967 988 -2% 5 029
Rörelseresultat 83 100 -17% 587
% av omsättningen 8,6 10,1 11,7
Jämförbart rörelseresultat1 84 100 -16% 612
% av omsättningen 8,7 10,1 12,2
Jämförbart justerat EBITA1 93 106 -12% 643
% av omsättningen 9,6 10,7 12,8
Resultat före skatter 80 82 553
Resultat/aktie, EUR 0,30 0,43 2,25
Rörelseverksamhetens kassaflöde -13 37 255
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 639 251 372
Bruttoinvesteringar 11 18 346
Nettoskuldsättningsgrad 0,32 0,14 0,17
1 Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2016 omfattade kostnader på 1 miljon euro relaterade till de pågående omstruktureringarna inom affärsområdet Marine Solutions.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.