Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

       

Kassaflödesanalys i sammandrag
MEUR 1–3/2016 1–3/2015 2015
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens nettoresultat 60 86 451
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 31 29 124
Finansiella intäkter och kostnader 3 18 34
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -1 -25 -27
Resultatandel i intresse- och samföretag -3 -2 -17
Inkomstskatter 20 18 124
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 109 124 688
Förändring av rörelsekapital -105 -71 -343
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 4 53 346
Finansiella poster och skatter -17 -16 -91
Rörelseverksamhetens kassaflöde -13 37 255
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -267
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -8 -17 -66
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas och aktier i intresseföretag 1
Försäljningen av avvecklade verksamheter, netto 44 44
Investeringarnas kassaflöde -8 28 -288
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 160 50
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -40 -32 -112
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar 240 -10 94
Betalda dividender -238 -231 -242
Finansieringens kassaflöde 121 -272 -210
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 100 -208 -243
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 334 571 571
Kursdifferenser -6 17 5
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 428 382 334

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.