Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Rapport över totalresultat
MEUR 1–3/2016 1–3/2015 2015
Rapporteringsperiodens nettoresultat 60 86 451
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder 1 -3 7
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 1 -2
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 1 -3 5
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser -47 76 23
Omräkningsdifferenser för innehav utan bestämmande inflytande -1 5 2
Kassaflödessäkring 42 -41 -2
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen -10 9 -1
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -16 49 21
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter -15 46 26
Rapporteringsperiodens totalresultat 45 132 477
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 44 126 468
Innehav utan bestämmande inflytande 6 9
45 132 477

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.