Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Marknadsutveckling

Energy Solutions

Aktiviteten på kraftförsörjningsmarknaden förbättras långsamt trots utmaningarna i den operativa miljön

Efterfrågan på ny kraftverkskapacitet, i synnerhet större installationer, ökade något under första halvåret 2016. Wärtsiläs position utvecklades positivt på företagets målmarknader, både när det gäller erhållna order och noteringsaktiviteten. Den ökande elförbrukningen främjade investeringar i kraftverk på tillväxtmarknaderna, medan efterfrågan fortfarande var rätt begränsad i västländerna. Trots ett något bättre sentiment är marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas fortfarande utmanande på grund av den makroekonomiska osäkerheten och den hårda konkurrensen om projekt.

Energy Solutions marknadsandel

Under första kvartalet 2016 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som har en effekt på upp till 500 MW och som drivs med naturgas och flytande bränslen till 4,3 GW (4,7), en minskning med 9% från året innan. Wärtsiläs marknadsandel ökade till 20% (15). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW.

Marine Solutions

Begränsad efterfrågan på nya fartyg

Orderaktiviteten minskade avsevärt under första halvåret 2016. Endast 228 kontrakt på nya fartyg registrerades, medan antalet var 806 under motsvarande period året innan. Nedgången i antalet fartygsorder var störst inom traditionella handelsfartyg, gastankfartyg och offshore som fortfarande belastas av låga fraktpriser, låga priser på olja och gas samt överkapacitet. Efterfrågan på kryssningsfartyg, passagerarfärjor och RoRo-fartyg var fortsatt bra tack vare ersättningsinvesteringar, låga priser på nybyggen och en sund intjäningsnivå i RoRo-segmentet.

Enligt kompenserat bruttotonnage var orderaktiviteten mer jämnt fördelad utanför de traditionella tre länderna inom varvsindustrin. Detta berodde till stor del på ökningen i kryssningsfartyg i ordermixen. Av de bekräftade kontrakten fick Kina 38%, Italien 14% och Sydkorea 13%, medan Tyskland och Japan fick 11% respektive 9%.

Marine Solutions marknadsandel

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 58% (60% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 13% (13% i slutet av föregående kvartal). 

Services

Stabil utveckling på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden var stabil under första halvåret på bägge slutmarknaderna. På marinmarknaden påverkar den låga efterfrågan på offshoretjänster vissa regioner. Serviceaktiviteten inom de övriga fartygssegmenten var jämn. Efterfrågan på kraftverksrelaterade tjänster utvecklades positivt i Afrika, medan driften av kraftverk med serviceavtal var fortsatt begränsad i Brasilien.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.