Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORTJANUARI-JUNI 2016

Stabil utveckling i volymerna på en utmanande marknad

”Utvecklingen under första halvåret 2016 var tillfredsställande med beaktande av utmaningarna i vår operativa miljö. På det stora hela var omsättningen i linje med föregående år, medan de minskade kraftverksleveranserna och den hårda konkurrensen på energimarknaden belastade rörelseresultatet. Vi förväntar oss att utrustningsleveranserna kommer att koncentreras mot slutet av året. Orderingången utvecklades stabilt, främst tack vare det något bättre sentimentet inom kraftförsörjningssektorn, vilket stödde tillväxten i Energy Solutions orderingång. Marine Solutions orderingång var också relativt bra med tanke på det låga antalet fartygskontrakt, och affärsområdet gynnades av ersättningsinvesteringar i kryssningsfartyg och passagerarfärjor. Services omsättning har ökat i en långsammare takt, men vi förväntar oss att en förbättrad aktivitet kommer att öka omsättningen under de följande kvartalen. På grund av de rådande trenderna på våra slutmarknader och den ökande osäkerheten i världsekonomin är våra utsikter för efterfrågans utveckling fortsatt försiktiga.

En hörnsten i Wärtsiläs strategi är strävan efter tillväxt genom innovativa lösningar, och därför är jag nöjd med förvärvet av Eniram, ett företag som specialiserat sig på lösningar för energihantering och dataanalys. Eniram komplementerar vårt befintliga digitala utbud och främjar vår expertis inom dataanalys, simulering och optimering av driftseffektivitet. Det är en viktig investering i vår digitala framtid. Under andra kvartalet offentliggjorde vi också förvärvet av American Hydro. Denna investering syftar till att stärka vår närvaro och kompetens på servicemarknaden för vattenkraft och industriella applikationer.”

Wärtsiläs utsikter för 2016 oförändrade

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0–5% under 2016, medan lönsamheten (jämförbart rörelseresultat som procent av omsättningen) kommer att vara 12,5–13,0%.

Centralt under andra kvartalet

  • Orderingången ökade med 3% till 1.194 miljoner euro (1.159)
  • Omsättningen minskade med 3% till 1.196 miljoner euro (1.230)
  • Orderingång jämfört med faktureringen 1,00 (0,94)
  • Jämförbart rörelseresultat 122 miljoner euro, dvs. 10,2% av omsättningen (137 miljoner euro, dvs. 11,1%)
  • Resultat per aktie 0,19 euro (0,54)
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten 202 miljoner euro (47)

 

Centralt under rapportperioden januari-juni 2016

  • Orderingången ökade med 1% till 2.465 miljoner euro (2.443
  • Omsättningen minskade med 2% till 2.163 miljoner euro (2.218
  • Orderingång jämfört med faktureringen 1,14 (1,10
  • Jämförbart rörelseresultat 206 miljoner euro, dvs. 9,5% av omsättningen (237 miljoner euro, dvs. 10,7%
  • Resultat per aktie 0,49 euro (0,97
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten 189 miljoner euro (84)
  • Orderstocken minskade med 5% och uppgick till 5.083 miljoner euro (5.325) i slutet av perioden

Nyckeltal

MEUR 4-6/2016 4-6/2015 Förändring 1-6/2016 1-6/2015 Förändring 2015
Orderingång 1 194 1 159 3% 2 465 2 443 1% 4 932
Orderstock i slutet av perioden 5 083 5 325 -5% 4 882
Omsättning 1 196 1 230 -3% 2 163 2 218 -2% 5 029
Rörelseresultat1 96 137 -30% 179 237 -24% 587
% av omsättningen 8,0 11,1 8,3 10,7 11,7
Jämförbart rörelseresultat 122 137 -11% 206 237 -13% 612
% av omsättningen 10,2 11,1 9,5 10,7 12,2
Jämförbart justerat EBITA 131 144 -9% 224 250 -11% 643
% av omsättningen 10,9 11,7 10,3 11,3 12,8
Resultat före skatter2 58 140 -59% 138 222 -38% 553
Resultat/aktie, EUR2 0,19 0,54 0,49 0,97 2,25
Rörelseverksamhetens kassaflöde 202 47 189 84 255
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 517 495 372
Bruttoinvesteringar 71 297 346
Nettoskuldsättningsgrad 0,25 0,25 0,17
1 Jämförelsestörande poster under andra kvartalet 2016 omfattade omstruktureringskostnader på 26 miljoner euro, av vilka 17 miljoner euro var nedskrivningar. Under rapportperioden januari-juni 2016 uppgick omstruktureringskostnaderna till 27 miljoner euro.
2 Nedskrivingar på ca 42 miljoner euro relaterade till avyttringen av samföretaget Winterthur Gas & Diesel, realiserade valutakursförluster relaterade till brasilianska projekt samt övriga fordringar har bokförts under det andra kvartalet 2016.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.