Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Nyckeltal

MEUR 4-6/2016 4-6/2015 Förändring 1-6/2016 1-6/2015 Förändring 2015
Orderingång 1 194 1 159 3% 2 465 2 443 1% 4 932
Orderstock i slutet av perioden 5 083 5 325 -5% 4 882
Omsättning 1 196 1 230 -3% 2 163 2 218 -2% 5 029
Rörelseresultat1 96 137 -30% 179 237 -24% 587
% av omsättningen 8,0 11,1 8,3 10,7 11,7
Jämförbart rörelseresultat 122 137 -11% 206 237 -13% 612
% av omsättningen 10,2 11,1 9,5 10,7 12,2
Jämförbart justerat EBITA 131 144 -9% 224 250 -11% 643
% av omsättningen 10,9 11,7 10,3 11,3 12,8
Resultat före skatter2 58 140 -59% 138 222 -38% 553
Resultat/aktie, EUR2 0,19 0,54 0,49 0,97 2,25
Rörelseverksamhetens kassaflöde 202 47 189 84 255
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 517 495 372
Bruttoinvesteringar 71 297 346
Nettoskuldsättningsgrad 0,25 0,25 0,17
1 Jämförelsestörande poster under andra kvartalet 2016 omfattade omstruktureringskostnader på 26 miljoner euro, av vilka 17 miljoner euro var nedskrivningar. Under rapportperioden januari-juni 2016 uppgick omstruktureringskostnaderna till 27 miljoner euro.
2 Nedskrivingar på ca 42 miljoner euro relaterade till avyttringen av samföretaget Winterthur Gas & Diesel, realiserade valutakursförluster relaterade till brasilianska projekt samt övriga fordringar har bokförts under det andra kvartalet 2016.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.