Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Förvärv
American Hydro Corporation
30.6.2016 förvärvade Wärtsilä USA- och Kanada-baserade American Hydro Corporation från Weir-koncernen.
American Hydro är en ledande leverantör och installatör av uppgraderingar och underhåll till storskalig utrustning inom vattenkraft- och vattendistributionsindustrierna. Bolaget specialiserar sig i konsultering, design och prestanda förbättrande tjänster för vattenturbiner och pumpar. Förvärvet stöder tillväxten och expansionen inom Wärtsiläs existerande globala serviceutbud för vattenkraft och industriella applikationer.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats för American Hydro, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Preliminär vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 49
Totalt överfört vederlag 49
Preliminärt kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 47
Villkorad köpeskilling 2
Likvida medel i de förvärvade företagen -4
Totalt kassaflöde från förvärvet 44
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEUR
Immateriella tillgångar 5
Materiella tillgångar 20
Varor i lager 1
Försäljnings- och övriga fordringar 8
Likvida medel 4
Tillgångar totalt 38
Leverantörs- och andra skulder 5
Uppskjuten skatteskuld 1
Skulder totalt 6
Totala tillgångar, netto 32
Preliminär goodwill 17
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive kundrelationer och orderstock) uppgick till 5 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 8 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 17 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom vattenkraft- och vattendistributionsindustrierna. Wärtsilä förutser att förvärvet kommer att stärka närvaron inom vattenkraftverks- och industriell service samt produktutbudet och serviceberedskapet gentemot kundkretsen, vilket stöder tillväxtstrategi och expansion inom förnybara resurser. Den goodwill som redovisats för American Hydro förväntas vara för det mesta avdragbar i beskattningen.
Under 2016 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i resultaträkning i sammandrag.
Eftersom förvärvet inträffade 30.6.2016, bidrog American Hydro inte till resultaträkning i sammandrag. Om förvärvet hade verkställts 1.1.2016 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 2.183 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2016.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.