Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Kassaflödesanalys i sammandrag
MEUR 1–6/2016 1–6/2015 4–6/2016 4–6/2015 2015
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens nettoresultat 101 195 41 109 451
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 73 59 42 30 124
Finansiella intäkter och kostnader 41 15 38 -3 34
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -2 -25 -1 -27
Resultatandel i intresse- och samföretag -7 -7 -4 -5 -17
Inkomstskatter 37 49 17 31 124
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 243 286 134 162 688
Förändring av rörelsekapital -10 -164 95 -93 -343
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 233 122 229 69 346
Finansiella poster och skatter -44 -38 -27 -22 -91
Rörelseverksamhetens kassaflöde 189 84 202 47 255
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -47 -262 -47 -261 -267
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -17 -32 -8 -16 -66
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas och aktier i intresseföretag 1
Försäljningen av avvecklade verksamheter, netto 44 44
Investeringarnas kassaflöde -63 -250 -55 -276 -288
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 131 -29 50
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -77 -81 -37 -49 -112
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar 103 171 -137 181 94
Betalda dividender -250 -237 -11 -7 -242
Finansieringens kassaflöde -93 -148 -214 124 -210
Förändring av likvida medel, ökning (+)/minskning (-) 33 -314 -68 -105 -243
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 334 571 428 382 571
Kursdifferenser -9 11 -3 -7 5
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 357 269 357 269 334

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.