Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Ett långsamt beslutsfattande i regioner med en begränsad eller ingen ekonomisk tillväxt utgör den främsta riskfaktorn med tanke på utvecklingen på kraftverksmarknaden. Kunder kan också skjuta upp investeringsbeslut i regioner som påverkas av geopolitiska spänningar eller stora valutakursfluktuationer. Det låga oljepriset påverkar nationella infrastrukturprojekt i olje- och gasproducerande ekonomier, i synnerhet i Mellanöstern och Ryssland. Den hårda konkurrensen fortsätter att skapa pristryck.

På marinmarknaden begränsar de svaga utsikterna för den globala ekonomin på kort sikt, överkapaciteten och den låga efterfrågan på lasttonnage återhämtningen inom det traditionella shippingsegmentet. Det låga oljepriset, överutbudet av olja och gas samt oljebolagens minskande investeringar begränsar offshoreinvesteringarna. Sjunkande priser på nybyggen kan leda till att skeppsvarven börjar pressa sina leverantörer. Det finns risk för avbeställningar, men förhandlingar om förlängda leveranskontrakt verkar vara en större risk för skeppsvarvens orderböcker.

Inom affärsområdet Services är de största riskerna för hur efterfrågan kommer att utvecklas den låga ekonomiska tillväxten och den politiska instabiliteten i vissa regioner samt de utmanande förhållandena i specifika marinsegment.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningen 2015 innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.