Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORTJANUARI-SEPTEMBER 2016

Orderingången utvecklades positivt

”Utvecklingen under tredje kvartalet 2016 var i stort sett i linje med våra förväntningar. Som väntat resulterade koncentrationen av leveranserna till slutet av året i en lägre omsättning, vilket belastade vårt rörelseresultat. Vi fortsätter att fokusera på att förbättra vår organisations effektivitet och flexibilitet.

Även om serviceaktiviteten har stabiliserat sig på en hög nivå ser vi positivt på de långsiktiga drivkrafterna. Inom utrustningsmarknaden var efterfrågan på nya fartyg svag, vilket återspeglar utmaningarna relaterade till överkapacitet och låga fraktpriser. Det förbättrade sentimentet på kraftförsörjningsmarknaden bidrog dock till ökningen i den totala orderingången. Jag är glad över att notera att vår solida projektpipeline stöder en fortsatt positiv orderutveckling inom affärsområdet Energy Solutions.

Trots ökningen i orderingången har vi justerat våra utsikter för 2016 på grund av lägre än förväntade kraftverksleveranser under innevarande år. Vi förväntar oss nu en liten nedgång i omsättningen medan lönsamheten väntas ligga kring 12%.”

Wärtsiläs utsikter för 2016

Wärtsilä reviderade sina utsikter 12.10.2016. Wärtsilä förväntar sig nu att omsättningen minskar med kring 5%, medan lönsamheten (jämförbart rörelseresultat som procent av omsättningen) kommer att vara kring 12%. Tidigare förväntade sig Wärtsilä att omsättningen skulle öka med 0-5%, medan lönsamheten skulle vara 12,5-13,0%.

Centralt under tredje kvartalet

  • Orderingången ökade med 5% till 1.139 miljoner euro (1.086)
  • Omsättningen minskade med 12% till 1.079 miljoner euro (1.222)
  • Orderingång jämfört med faktureringen 1,06 (0,89)
  • Jämförbart rörelseresultat 123 miljoner euro, dvs. 11,4% av omsättningen (160 miljoner euro, dvs. 13,1%)
  • Resultat per aktie 0,43 euro (0,49)
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten 189 miljoner euro (-5)

 

Centralt under rapportperioden januari-september 2016

  • Orderingången ökade med 2% till 3.604 miljoner euro (3.529)
  • Omsättningen minskade med 6% till 3.242 miljoner euro (3.439)
  • Orderingång jämfört med faktureringen 1,11 (1,03)
  • Jämförbart rörelseresultat 330 miljoner euro, dvs. 10,2% av omsättningen (397 miljoner euro, dvs. 11,5%)
  • Resultat per aktie 0,92 euro (1,46)
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten 378 miljoner euro (78)
  • Orderstocken minskade med 2% och uppgick till 5.024 miljoner euro (5.112) i slutet av perioden

Nyckeltal

MEUR 7-9/2016 7-9/2015 Förändring 1-9/2016 1-9/2015 Förändring 2015
Orderingång 1 139 1 086 5% 3 604 3 529 2% 4 932
Orderstock i slutet av perioden 5 024 5 112 -2% 4 882
Omsättning 1 079 1 222 -12% 3 242 3 439 -6% 5 029
Rörelseresultat1 122 149 -18% 301 386 -22% 587
% av omsättningen 11,3 12,2 9,3 11,2 11,7
Jämförbart rörelseresultat 123 160 -23% 330 397 -17% 612
% av omsättningen 11,4 13,1 10,2 11,5 12,2
Jämförbart justerat EBITA 132 170 -22% 356 420 -15% 643
% av omsättningen 12,3 13,9 11,0 12,2 12,8
Resultat före skatter 115 132 -13% 253 354 -29% 553
Resultat/aktie, EUR 0,43 0,49 0,92 1,46 2,25
Rörelseverksamhetens kassaflöde 189 -5 378 78 255
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 384 513 372
Bruttoinvesteringar 126 314 346
Nettoskuldsättningsgrad 0,18 0,26 0,17
1 Jämförelsestörande poster under tredje kvartalet 2016 omfattade omstruktureringskostnader på 2 miljoner euro (11). Under rapportperioden januari-september 2016 uppgick omstruktureringskostnaderna till 29 miljoner euro (11), av vilka 17 miljoner euro var nedskrivningar.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.