Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Balansräkning i sammandrag
MEUR 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 440 1 462 1 464
Materiella tillgångar 409 425 431
Innehav i intresse- och samföretag 83 75 89
Finansiella tillgångar som kan säljas 14 16 15
Uppskjuten skattefordran 151 168 157
Övriga fordringar 26 55 59
Anläggningstillgångar totalt 2 122 2 202 2 215
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 249 1 535 1 200
Övriga fordringar 1 610 1 621 1 840
Likvida medel 345 250 334
Omsättningstillgångar totalt 3 203 3 407 3 374
Tillgångar totalt 5 326 5 609 5 589
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 336
Övrigt eget kapital 1 781 1 686 1 865
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 117 2 022 2 201
Innehav utan bestämmande inflytande 33 43 41
Eget kapital totalt 2 151 2 065 2 242
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 532 499 492
Uppskjuten skatteskuld 99 112 102
Övriga skulder 284 310 286
Långfristiga skulder totalt 915 921 880
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 203 279 232
Övriga skulder 2 058 2 343 2 235
Kortfristiga skulder totalt 2 260 2 623 2 467
Skulder totalt 3 175 3 544 3 347
Eget kapital och skulder totalt 5 326 5 609 5 589

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.