Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Kassaflöde, balans och finansiering

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 235 miljoner euro (176). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari–december 2016 var 613 miljoner euro (255). Nettorörelsekapitalet uppgick till 490 miljoner euro (543) i slutet av rapportperioden, en minskning med 50 miljoner euro från slutet av föregående kvartal. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 516 miljoner euro (564). I slutet av föregående kvartal var förskottsbetalningarna 626 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 472 miljoner euro (334) och de icke utnyttjade bekräftade kreditlimiterna till 640 miljoner euro (679).

Wärtsiläs räntebärande lån var 629 miljoner euro (724) i slutet av december 2016. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 108 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 520 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 150 miljoner euro (372) och nettoskuldsättningsgraden till 0,07 (0,17).

Koncernens likvida beredskap
MEUR 31.12.2016 31.12.2015
Likvida medel 472 334
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 640 679
Likvida beredskap 1 112 1 013
% av omsättningen (rullande 12 månader) 23 20
Avdragna företagscertifikat - 130
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 1 112 883
% av omsättningen (rullande 12 månader) 23 18
31.12.2016 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 42 månader och de långfristiga lånens 43 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.