Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Marknadsutveckling

Energy Solutions

Bättre aktivitet på kraftförsörjningsmarknaden

Sentimentet på kraftförsörjningsmarknaden förbättrades under 2016. Tillväxtmarknaderna var aktiva och deras växande efterfrågan på el ökade intresset för Wärtsiläs lösningar. Nya energipolitiska program och en ökande kraftförsörjning med förnybara energikällor främjade investeringar i kraftverk på både tillväxt- och västmarknaderna. Trots den positiva utvecklingen i många regioner var den globala konkurrensen fortfarande hård.

Energy Solutions marknadsandel

Under de första nio månaderna 2016 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som har en effekt på upp till 500 MW och som drivs med naturgas och flytande bränslen till 17,4 GW (17,0), en ökning med 2% från året innan. Wärtsiläs marknadsandel ökade till 15% (10). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW.

Marine Solutions

Svagt läge på marinmarknaden

Antalet order på nybyggen föll till en rekordlåg nivå 2016, då endast 537 fartyg beställdes jämfört med 1.836 året innan. Utmaningarna berodde främst på överkapacitet, låga olje- och gaspriser och svaga fraktpriser i de konventionella handelsfartygs-, offshore- och gastankfartygssegmenten.

Medan sentimentet på marinmarknaden i allmänhet var svagt under året fortsatte aktiviteten på vissa nischsegment Efterfrågan var särskilt stor inom kryssningsfartyg till följd av expansionen av fartygsbeståndet. En föråldrande flotta, utveckling av regleringen och attraktiva priser på nybyggen stödde beställningsaktiviteten inom passagerarfärjor. I ro-ro-segmentet bidrog även sunda intäkter till efterfrågan på nya fartyg.

Skiftet i fördelninen av fartygsbeställningarna har gynnat europeiska skeppsvarv. Enligt kompenserat bruttotonnage var Italiens och Tysklands andel av de bekräftade kontrakten högre än i genomsnitt, nämligen 11% respektive 10%. Kina var fortfarande det ledande varvsindustrilandet med en andel på 36% av de bekräftade kontrakten, medan Sydkoreas andel minskade till 16% och Japans andel var 11%. De låga fartygsordervolymerna har lett till en viss konsolidering av varv i de största skeppsbyggnadsländerna under året.

Marine Solutions marknadsandel

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 51% (50% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 18% (16% i slutet av föregående kvartal). Wärtsilä har också en stark position inom andra nyckelprodukter och lösningar, såsom el- och automationssystem samt gassystem.

Services

Solid aktivitet på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden var solid under 2016. På marinmarknaden påverkade det låga oljepriset efterfrågan på offshoreservice under hela året, medan låga fraktpriser minskade efterfrågan på service inom handelsfartyg under andra halvåret. Kryssningsfartygssegmentet utvecklades positivt, i synnerhet under andra halvåret. Inom kraftverksservice påverkades intresset för långfristiga kontrakt av den globala ekonomiska osäkerheten. Efterfrågan på underhåll var dock sund under hela året.

Wärtsiläs installerade bestånd består av propellrar, motorer samt annan utrustning. I slutet av 2016 uppgick Wärtsiläs installerade motorbestånd till ca 180.000 MW varav fyrtaktsmotorernas andel var ca 65% och tvåtaktsmotorernas ca 35%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.