Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

Tillfredsställande resultat tack vare ett bra fjärde kvartal

”Tack vare de lyckade leveranserna, uppgången i Services intäkter och den förbättrade projektmixen under fjärde kvartalet uppnådde vi våra reviderade mål för omsättningen och lönsamheten 2016. Jag är nöjd med utvecklingen av kassaflödet som förbättrades främst till följd av vårt fokus på nettorörelsekapitalet.

Den svaga tillväxten inom handelssjöfart, de låga olje- och gaspriserna och kundernas finansiella begränsningar belastade marinindustrin under hela året, vilket resulterade i exceptionellt låga fartygsbeställningar. I relation till denna motvind utvecklades Wärtsiläs orderingång väl. Detta berodde i hög grad på det förbättrade sentimentet på energimarknaden, där en ökande efterfrågan på el och förändringar i energipolitiken stödde efterfrågan på Wärtsiläs kraftförsörjningslösningar på både tillväxt- och västmarknaderna. Affärsområdet Services utveckling var solid, trots utmaningar framför allt på offshoreservicemarknaden.

Wärtsilä befinner sig mitt i en stor digital omvandling. Jag ser framemot denna resa som kommer att förbättra både vårt utbud och vår verksamhet. Under året stärkte vi vårt digitala fundament genom att utnämna en Chief Digital Officer till direktionen och genom förvärvet av Eniram. Framöver kommer vi att forma marknaden med hjälp av effektivt utnyttjande av data.

Vi förväntar oss att den operativa miljön under 2017 kommer att vara oförändrad på det stora hela. Vi har fortfarande en bra position när det gäller att dra nytta av det ökande effektiviseringsbehovet och de föränderliga energibehoven, och vi fortsätter arbetet för att nå vårt långsiktiga mål för lönsam tillväxt.”

Wärtsiläs utsikter för 2017

Wärtsilä har ändrat sin guidancepolicy från och med år 2017 så att den överensstämmer med branschpraxis. Wärtsilä slutar att ange numeriska finansiella prognoser för utvecklingen av omsättningen och rörelseresultatet. I stället kommer Wärtsiläs utsikter att basera sig på förväntningar angående utvecklingen av efterfrågan på företagets marknader. Wärtsilä fortsätter att komma med viss finansiell information, inklusive orderstocken för leveranser innevarande år, och information om väsentliga aspekter som kan påverka lönsamheten.

Den övergripande efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2017 väntas vara relativt oförändrad jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan vara enligt följande:

 • Solid inom Services med tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
 • Solid inom Energy Solutions, tack vare en ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna och den global övergången till förnybara energikällor, vilket stöder behovet av decentraliserad, flexibel, gasbaserad kraftförsörjning.
 • Dämpad inom Marine Solutions. Även om utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva belastas handels-, gastankfartygs- och offshoresegmenten fortfarande av överkapacitet, svag tillväxt i handeln och kundernas finansiella begränsningar.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2017 till 3.143 miljoner euro (3.097). Siffran omfattar främst Marine Solutions and Energy Solutions leveranser. Wärtsilä kommer fortfarande att fokusera på att förbättra effektiviteten, vilket delvis väntas motverka de lägre volymerna på marinmarknaden. Prissättningen på Energy Solutions marknader har stabiliserats, men orderstocken påverkas fortfarande av konkurrenstrycket under tidigare år. Services väntas prestera positivt även framöver.

Centralt under fjärde kvartalet

  • Orderingången sjönk med 6% till 1.324 miljoner euro (1.403)
  • Omsättningen minskade med 2% till 1.559 miljoner euro (1.590)
  • Orderingång jämfört med faktureringen 0,85 (0,88)
  • Jämförbart rörelseresultat steg till 253 miljoner euro, dvs. 16,3% av omsättningen (215 miljoner euro, dvs. 13,5%)
  • Resultat per aktie steg till 0,87 euro (0,79)
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten steg till 235 miljoner euro (176)

 

Centralt under rapportperioden januari-december 2016

  • Orderingången var stabil och uppgick till 4.927 miljoner euro (4.932)
  • Omsättningen minskade med 5% till 4.801 miljoner euro (5.029)
  • Orderingång jämfört med faktureringen 1,03 (0,98)
  • Jämförbart rörelseresultat sjönk till 583 miljoner euro, dvs. 12,1% av omsättningen (612 miljoner euro, dvs. 12,2%)
  • Resultat per aktie sjönk till 1,79 euro (2,25)
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten steg till 613 miljoner euro (255)
  • Orderstocken minskade med 4% och uppgick till 4.696 miljoner euro (4.882) i slutet av perioden
  • Dividenden föreslås stiga med 8% till 1,30 euro per aktie (1,20). I enlighet med allt vanligare praxis betalas dividenden i två lika stora rater i mars och september.

Nyckeltal

MEUR 10-12/2016 10-12/2015 Förändring 1-12/2016 1-12/2015 Förändring
Orderingång 1 324 1 403 -6% 4 927 4 932 0%
Orderstock i slutet av perioden 4 696 4 882 -4%
Omsättning 1 559 1 590 -2% 4 801 5 029 -5%
Rörelseresultat1 231 202 15% 532 587 -9%
% av omsättningen 14,8 12,7 11,1 11,7
Jämförbart rörelseresultat 253 215 18% 583 612 -5%
% av omsättningen 16,3 13,5 12,1 12,2
Jämförbart justerat EBITA 262 224 17% 618 643 -4%
% av omsättningen 16,8 14,1 12,9 12,8
Resultat före skatter 226 199 14% 479 553 -13%
Resultat/aktie, EUR 0,87 0,79 1,79 2,25
Rörelseverksamhetens kassaflöde 235 176 613 255
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 150 372
Bruttoinvesteringar 146 346
Nettoskuldsättningsgrad 0,07 0,17
1 Jämförelsestörande poster under fjärde kvartalet 2016 omfattade omstruktureringskostnader på 22 miljoner euro (11). Under jämförelseperioden omfattade posterna även 3 miljoner euro relaterade till företagsförvärv och övriga kostnader. Under rapportperioden januari-december 2016 uppgick omstruktureringskostnaderna till 48 miljoner euro (19) och de övriga kostnaderna till 3 miljoner euro (6).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.